Open navigation

FN:s hållbarhetsmål och Wärtsilä

Anteckningen

Skapa en anteckning?

FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 2016. De 17 målen och 169 delmålen ingår i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Syftet är att lösa olika problem från ojämlikhet mellan könen till klimatförändringar, med det övergripande målet att avskaffa fattigdomen i världen. De globala målen gäller alla länder och aktörer, inklusive myndigheter, företag och samhällen. Den privata sektorn har en viktig roll i att bidra med innovativa förändringar som kan ha stor betydelse.

Hållbarhet är centralt för Wärtsiläs verksamhet, produkter och lösningar. Många av de globala målen är inriktade på områden där Wärtsilä bidrar på ett positivt sätt. Vi fortsätter utveckla olika sätt att göra skillnad för våra kunder och partner – och för de samhällen där vi verkar.

Respekt för människor

Wärtsiläs arbete för att främja människors hälsa, säkerhet och välfärd omfattar våra medarbetare, leverantörer och kunder samt lokalsamhällen. Våra höga miljö-, hälso- och säkerhetsstandarder siktar på noll olyckor bland våra medarbetare och entreprenörer, och våra produkter och lösningar är designade för säker användning. Wärtsilä erbjuder lösningar med mycket låga eller inga utsläpp som uppfyller även de striktaste lokala reglerna och bidrar därmed till bättre luftkvalitet och minimerad påverkan på människors hälsa. Vi är också starkt engagerade i kontinuerliga förbättringar av miljö- och sociala förhållanden för att undvika skador i de lokalsamhällen som finns nära våra verksamheter.

Wärtsilä stödjer den Internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner om arbetsrätt, organisationsfrihet och rätten till kollektivavtal. Vi främjar jämställdhet mellan könen och förbinder oss att inkludera kvinnor i alla delar av verksamheten. Wärtsiläs mångfaldsinitiativ som infördes 2012 uppmuntrar till en inkluderande företagskultur på alla nivåer.

Wärtsilä bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt genom att främja globalt företagsansvar, en inkluderande företagskultur och lokal sysselsättning. Vi främjar kontinuerligt lärande och utveckling med ett brett utbud av utvecklingsmöjligheter på alla organisationsnivåer.

 

Mot en 100% förnybar framtid

Wärtsilä spelar en viktig roll i att tillgodose det ökande behovet av hållbar energi världen över. Våra flexibla energilösningar underlättar övergången till en 100% förnybar framtid. Wärtsiläs motorbaserade Smart Power Generation-kraftverk erbjuder såväl energieffektivitet som bränsle- och driftflexibilitet, vilket möjliggör effektiv integration av vind- och solkraft i nätet. Samtidigt möjliggör vår expertis inom energilagring, storskaliga solcellsanläggningar och hybridlösningar samt branschens mest avancerade mjukvara för energihantering en maximal andel förnybart i energimixen. På så sätt kan vi erbjuda hållbar, driftsäker och förmånlig energi, särskilt i länder och regioner med isolerade eller svaga elnät. Wärtsiläs portfölj inkluderar även kraftverkstekniken Dry Flexicycle som nästan helt kan eliminera vattenförbrukningen och gör det möjligt att placera kraftverk i områden med vattenbrist.

Vi för en aktiv och öppen dialog med olika intressenter för att dela expertis och främja bättre teknik och forskning kring ren energi över hela världen.

 

Mot ett smart och utsläppssnålt marinekosystem

Wärtsiläs ambition är att kombinera smarta fartyg och smarta hamnar för att leda sjöfarten mot ett smart marinekosystem med ökad effektivitet, försumbar klimatpåverkan och högsta möjliga säkerhetsnivå. Digitaliseringen förändrar branschen och gör det möjligt att optimera individuella fartyg, flottor eller hela värdekedjor och ger nya effektiviseringsmöjligheter genom hela livscykeln.

Wärtsiläs Smart Marine-vision bygger på vår befintliga portfölj av miljövänliga produkter och lösningar som inkluderar avancerade miljölösningar för fartyg, flerbränslemotorer, ruttoptimering, ballastvattenhantering, vattenrening och rökgasrening. Genom att eliminera eller minska förorenande läckage och utsläpp från våra kunders processer ser vi till att de kan fortsätta verka i känsliga områden världen över.

Under 2018 startade Wärtsilä An Oceanic Awakening, ett initiativ att förändra världens sjöfarts- och energiindustri och skapa ett överlägset effektivt, miljöanpassat och digitalt uppkopplat ekosystem. Till stöd för initiativet etablerades SEA20, ett internationellt forum för smarta hamnstäder med höga miljöambitioner. Wärtsilä deltar också i flera globala och lokala partnerskap, till exempel IMO:s Global Industry Alliance (GIA) och European Sustainable Shipping Forum (ESSF).

 

Ansvarsfull affärsverksamhet

Wärtsiläs engagemang för hållbarhet och ansvarsfull verksamhet är en integrerad del av vårt syfte och vår strategi. Våra värderingar och verksamhetsprinciper fastställer grundreglerna för alla våra anställda och beskriver vår syn på ansvarsfulla affärsmetoder.

Wärtsiläs verksamhetsprinciper och anknytande policyer förbjuder uttryckligen företaget, dess anställda och leverantörer från att erbjuda eller ta emot några som helst förmåner som kan betraktas som mutor och från att vidta åtgärder som kan ge upphov till intressekonflikter eller lojalitetsbrott. Vi följer internationella riktlinjer om god praxis och antikorruptionslagarna i de länder där vi verkar, och uppmanar till rapportering av eventuella fall av korruption och mutor. Våra verksamhetsprinciper och policyer om ansvarsfull affärsverksamhet stöds med diskussionsmoduler om Wärtsiläs värderingar och verksamhetsprinciper, ett åtagande om att följa verksamhetsprinciperna som undertecknas av medarbetarna, e-utbildningar samt genom att inkludera teman som tas upp verksamhetsprinciperna i utvecklingssamtalen för hela personalen. Wärtsilä har dessutom en extern whistleblower-kanal där alla anställda kan rapportera misstankar om brott mot verksamhetsprinciperna eller företagets policyer.

Vi strävar efter att bidra till välfärden i de lokalsamhällen där vi har verksamhet. Det gör vi exempelvis genom att skapa sysselsättning, betala skatt och sociala avgifter, tillhandahålla utbildning åt personalen, samarbeta med lokala intressenter och stötta den lokala utvecklingen.

 

 

Relaterade berättelser

Ett år med visionen om ett Smart Marine-ekosystem

Förnybara möjligheter

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?