Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Målet för Wärtsilä är att skapa lönsam tillväxt och långsiktigt värde för aktieägarna och samhället som helhet. Huruvida målet uppnås beror också vår förmåga att infria flera olika intressenters förväntningar. Detta handlar om att erbjuda kunder högkvalitativa och miljövänliga produkter, lösningar och tjänster samt skapa långvariga partnerskap med leverantörer, erbjuda anställda konkurrenskraftiga löner och arbetsförhållanden och bidra till de lokala samhällenas välbefinnande på de områden där Wärtsilä är verksam. En bra ekonomisk prestanda utgör en plattform för andra hållbarhetsaspekter – såsom miljöansvar och socialt ansvar.

Ekonomiska prestationer
Genererat och distribuerat ekonomiskt värde (GRI 201-1)
MEUR 2018 2017* 2016 2015 2014
Kunder
Omsättning 5 174 4 911 4 801 5 029 4 779
Leverantörer
Kostnader för köpta varor, material och tjänster 3 327 3 024 2 969 3 136 3 066
Förädlingsvärde 1 847 1 888 1 831 1 893 1 713
Distribution av förädlingsvärdet
Till intressenter 1 615 1 651 1 593 1 555 1 475
Anställda
Löner 954 1 000 939 935 906
Offentliga sektorn
Skatter och socialavgifter 336 331 343 349 313
Fordringsägare
Finansiella poster netto -40 -47 -53 -34 -28
Aktieägare
Dividender 284 272 256 237 227
Samfund
Donationer 1 1 2 1 1
För utveckling av affärsverksamheten 232 237 238 338 239
*Justerat enligt IFRS 15.
2018 2017* 2016 2015 2014
Kunder
Omsättning (MEUR) 5 174 4 911 4 801 5 029 4 779
Omsättning enligt marknadsområde (MEUR)
Europa 1 485 1 526 1 581 1 566 1 402
Asien 1 867 1 933 1 774 2 051 1 989
Nord- och Sydamerika 1 245 1 132 1 039 1 006 840
Afrika 283 221 313 329 398
Övriga 294 100 94 78 150
Leverantörer
Kostnader för köpta varor, material och tjänster (MEUR) 3 327 3 024 2 969 3 136 3 066
Anställda
Löner (MEUR) 954 1 000 939 935 906
Löner enligt marknadsområde (MEUR)
Europa 643 689 650 632 637
Asien 150 156 153 163 144
Nord- och Sydamerika 134 130 110 112 99
Afrika 20 18 19 21 18
Övriga 7 7 7 8 8
Omsättning/anställd (TEUR) 274 275 262 271 265
Offentliga sektorn
Skatter och socialavgifter (MEUR) 336 331 343 349 313
Skatter och socialavgifter enligt marknadsområde (MEUR)
Europa 252 236 246 246 220
Asien 38 44 45 50 42
Nord- och Sydamerika 33 38 47 44 37
Afrika 10 12 5 6 12
Övriga 4 1 0 2 2
Erhållna subventioner (TEUR) 7 085 9 891 8 343 9 669 11 486
Finansiella poster netto (MEUR) -40 -47 -53 -34 -28
Samfund
Donationer av styrelsen (TEUR) 110 110 1 365 110 110
Donationer av Wärtsiläbolag (TEUR) 627 673 533 511 608
*Justerat enligt IFRS 15.
Finansiell påverkan samt risker och möjligheter hänförliga till klimatförändringen (GRI 201-2)
Wärtsilä Italia S.p.A är det enda dotterbolaget som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem (ETS) på grund av fabrikens värmekraftverk. ETS har inte påverkat företagets lönsamhet. Wärtsiläs svar på klimatförändringen är att utveckla och tillhandahålla produkter, lösningar och tjänster som gör det möjligt för våra kunder att minska utsläppen av växthusgaser. Mer information om Wärtsiläs lösningar för bekämpning av klimatförändringen hittas på vår webbsida www.wartsila.com. De potentiella affärsriskerna relaterade till klimatförändringen och Wärtsiläs produkter beskrivs under Risker och riskhantering i bolagsstyrningsrapporten.
Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden (GRI 201-3)
Pensionerna baserar sig på gällande lagstiftning och avtal i varje land. I Finland omfattas största delen av pensionsåtagandena av pensionssystemet för arbetstagare (ArPL). De största förmånsbestämda åtagandena finns i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Sverige. De flesta av dessa förmånsbestämda pensioner förvaltas av pensionsfonder, och deras tillgångar ingår inte i koncernens tillgångar. Wärtsiläs dotterbolag gör inbetalningar i pensionsfonder enligt lokal lagstiftning och praxis i varje land. Auktoriserade aktuarier i respektive land har gjort de aktuariella kalkyler som de förmånsbestämda planerna kräver. Mer information om koncernens pensionsåtaganden finns i bokslutet, se not 23. Pensionsförpliktelser.
Finansiellt stöd från den offentliga sektorn (GRI 201-4)
Erhållna subventioner (TEUR) 2018 2017 2016 2015 2014
7 085 9 891 8 343 9 669 11 486
Värdet på stöden år 2018 uppgick till 7.085 tusen euro och beviljades till bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt. Länderna som bidrog mest år 2018 var Finland och Spanien.
Marknadsnärvaro
Normal minimilön enligt kön jämfört med lokala minimilöner (GRI 202-1)
Wärtsilä tillämpar och iakttar den lokala arbetslagstiftningen i alla länder och respekterar lokala kollektivavtal som ofta fastställer nivån för minimilöner. Dessutom justeras startlönerna enligt funktion och utbildningsnivå utifrån marknadsreferenser. Lagstiftning och regelverk fastställer miniminivån, men de faktiska lönerna överstiger ofta dessa nivåer. Ett totalkompensationspaket till medarbetare i varje land är i linje med företagets riktlinjer för löner, lokal marknadspraxis och arbetsavtal. Grundlönen fastställs så att den uppfyller marknadsförhållandena, jobbkraven samt individens kompetens och prestationer.
Andel personer i den högsta ledningen som anställts i lokalsamhället på viktiga verksamhetsställen (GRI 202-2)
Wärtsilä publicera alltid alla lediga jobb internt för att säkerställa lika möjligheter för medarbetarna att söka jobb inom Wärtsilä. Om det inte finns specifika orsaker, såsom behov av utländsk kompetens anställs lokala invånare. Denna princip gäller också positioner i högsta ledningen, som består av den globala affärs- och företagsledningen samt chefsbefattningar i lokala företag. I hela världen har 80% Wärtsiläs högsta ledning rekryterats lokalt, med andra ord i samma land som Wärtsiläs dotterbolag.

Relaterade berättelser

Ett år med visionen om ett Smart Marine-ekosystem

Mervärde genom Smart Power Generation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?