Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Den miljöbelastning som Wärtsiläs verksamhet orsakar är främst anknyter till tillverkningen. Tillverkningens centrala miljöaspekter handlar om användning av energi och naturresurser samt tillverkningsrelaterade utsläpp. Produktutvecklingen förutsätter också testning av produkter och enskilda komponenter, vilket vid sidan av tillverkningen belastar miljön. De positiva miljökonsekvenserna av produktutvecklingen är emellertid betydligt större än testningens negativa verkningar om man beaktar produktens hela livscykel.

Material
Använda material enligt vikt eller volym (GRI 301-1)
De huvudsakliga materialen som används i Wärtsiläs produkter är olika metaller: gjutjärn, stållegeringar och konstruktionsstål, aluminiumlegeringar och brons. År 2018 användes sammanlagt 103.332 ton material (73.738). De viktigaste materialkategorierna var olika metaller 83%, sand 13% och olika kemikalier 1%.
Material 2018 2017 2016 2015 2014
Total användning av material (t) 103 332 73 738 84 913 100 767 88 736
Metaller (t) 85 820 55 416 59 898 73 285 65 363
Sand (t) 13 055 13 493 18 399 20 915 16 445
Kemikalier (t) 1 422 1 575 1 831* 5 025 5 447
Övriga (t) 3 035 3 255 3 601 1 542 1 481
* Ett betydande klassificeringsfel har rättats under 2016. Därav är siffran för år 2016 inte direkt jämförbar med de tidigare åren.
Andel använda återvunna material (GRI 301-2)
De huvudsakliga materialen som används i Wärtsiläs produkter är olika metaller: gjutjärn, stållegeringar och konstruktionsstål, aluminiumlegeringar och brons. Andelen återvunnet material bland dessa metaller varierar enligt material och leverantör. Återvunnet material, såsom slitna mynt och bronspropellrar, används i till exempel gjutning av nya propellrar.
Energi
Energiförbrukning inom organisationen (GRI 302-1)
Den totala energiförbrukningen (i tera joule, TJ) omfattar el, värme och bränslen som förbrukats av Wärtsiläföretagen under de senaste åren. Bränslen används främst för att testa motorer men också för uppvärmning, tillverkning och transporter. År 2018 kom bränslet från icke förnybara källor.

Wärtsilä förbrukar el i tillverkningsprocesserna – till exempel för bearbetning av komponenter – och på serviceverkstäder och kontor. Både den el och den värme som genereras under testning av motorer kan utnyttjas. Wärtsilä strävar efter att ta vara på elenergin för sina egna syften och samtidigt sälja en del av den till lokala energibolag. Eftersom motortesternas elgenerering och företagets behov av el inte motsvarar varandra kan överskottsenergi säljas till lokala elbolag.

Uppvärmning av fabriker och kontor står för största delen av Wärtsiläs förbrukning av värmeenergi. På flera fabriker används värmen från motortester för uppvärmning. Vissa fabriker och kontor har anslutit sig till lokala uppvärmningsnät, medan andra har egna värmeanläggningar eller använder el för uppvärmning.
Energi 2018 2017 2016 2015 2014
Total energiförbrukning (TJ) 1 538 1 477 1 471 1 539 1 475
Elförbrukning (MWh) 132 572 131 960 139 363 142 819 140 713
Elinköp (MWh) 128 878 128 176 132 771 131 501 131 896
Genererad el (MWh) 3 694 3 784 6 592 11 318 8 817
Såld el (MWh) 32 019 28 066 23 620 21 834 25 548
Värmeförbrukning (MWh) 32 937 36 890 33 542 30 161 25 073
Lättolja (t) 6 223 4 327 3 918 4 801 4 461
Tjockolja (t) 3 381 3 798 3 647 3 675 3 579
Naturgas (t) 9 783 8 393 8 614 9 750 8 721
Övriga bränslen (t) 1 238 2 811 3 209 2 834 3 348
Energiintensivitet (GRI 302-3)
Energi 2018 2017 2016 2015 2014
Total energiförbrukning (TJ/omsättning) 0,300 0,308 0,313 0,334 0,319
Minskning av energiförbrukningen (GRI 302-4)
Wärtsilä har från och med början av 2017 ställt upp ett mål att före år 2025 minska energiförbrukningen med minst 7 procent av den total förbrukningen (GWh) jämfört med 2015 års nivå. Wärtsilä har på två år uppnått permanenta energibesparingar på 2,9 MWh, främst genom minskad el- och värmeförbrukning. Wärtsiläs tidigare energimål som lanserades 2008 och slutfördes 2016 resulterade i en permanent energibesparing på 43,3 GWh.
Energibesparingar 2018 2017 2016 2015 2014
Årlig energibesparing (GWh) 2,0 0,9 1,3 4,6 1,9
Kumulativ energibesparing (GWh) 2,9 0,9 43,3 42,0 37,5
Vatten
Vattenuttag enligt källa (GRI 303-1)
Wärtsiläs vattenförbrukning kan indelas i två kategorier: hushållsbruk och nedkylning. Hushållsvatten används främst för sanitära syften och industriell utrustning, såsom bearbetnings- och tvättmaskiner. En del fabriker använder också hushållsvatten för gjutformar eller slutna kylsystem. Wärtsilä använder havsvatten för nedkylning av motorer och processer.

Total vattenförbrukning per år enligt vattenkälla: cirka 99% av kylvattnet kommer från lokala vattendrag, där utsläppen består av endast värme som frigörs i det rena vattnet, och cirka 1% av kylvattnet kommer från kommunala vattenverk. Av Wärtsiläs totala vattenförbrukning år 2018 var cirka 95% havsvatten som användes som kylvatten, cirka 5% kranvatten, cirka 0,5% togs direkt från grundvattnet eller bestod av regnvatten.
Vatten 2018 2017 2016 2015 2014
Total vattenförbrukning (1 000 m³) 12 607 12 749 8 444 6 971 7 774
Förbrukning av hushållsvatten (1 000 m³) 652 631 613 703 683
Förbrukning av kylvatten (1 000 m³) 11 954 12 118 7 831 6 268 7 091
Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenuttag (GRI 303-2)
Inga vattenkällor anses ha blivit väsentligt påverkade av vattenuttag av Wärtsiläs dotterbolag.
Återanvänt vatten (GRI 303-3)
Wärtsilä Italia S.p.A. återvann 122.557 m3 vatten under 2018 genom att leda det till ett vattenreningsverk och sedan återanvända det i produktionsprocesser. Mängden motsvarade cirka 35% av Wärtsilä Italias vattenförbrukning och 1% av Wärtsiläs totala vattenförbrukning år 2018. Inga andra betydande vattenåtervinningsprocesser tillämpas på Wärtsiläs produktionsanläggningar.
Utsläpp
Växthusgasutsläpp och intensitet (GHG) (GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4)
Förutom direkta CO2-utsläpp orsakar Wärtsiläs verksamhet indirekta CO2-utsläpp. År 2018 uppgick de kalkylmässiga indirekta CO2e-utsläppen (ortsbaserad) till 47.347 ton (56.002) (köpt el och värme), och CO2e-utsläppen för flygresor var 44.652 ton (43.553). Inga biogena koldioxidutsläpp inträffade under 2018.
Utsläpp av växthusgaser (ortsbaserad) 2018 2017 2016 2015 2014
Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (direkta) (SCOPE 1) 59 949 57 998 57 355 63 441 57 477
Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (indirekta) (SCOPE 2) 47 347 56 002 59 697 60 317 55 989
Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (indirekta) (SCOPE 3) 208 330 155 537* 168 571* 39 033 39 619
GHG-utsläppsintensitet (alla) 61,5 56,1 60,8 35,3 33,1
* Innehåller indirekta utsläpp relaterade till materialanvändning, energiförbrukning och flygresor. Fram till 2016 innehåller siffrorna endast utsläpp relaterade till flygresor.
Utsläpp av växthusgaser (marknadsbaserad) 2018
Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (direkta) (SCOPE 1) 59 949
Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (indirekta) (SCOPE 2) 63 768
Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (indirekta) (SCOPE 3) 204 065
GHG-utsläppsintensitet (alla) 63,9
Minskning av växthusgasutsläpp (GHG) (GRI 305-5)
Wärtsilä har vidtagit flera åtgärder för att minska de indirekta CO2-utsläppen. Engagemanget för energieffektivitet siktar på att minska energiförbrukningen och utsläppen. Dessutom strävar Wärtsilä efter att minska antalet resor genom en strikt resepolicy och tre huvudsakliga koncept för virtuella möten: Skype-snabbmeddelanden, som möjliggör livechattar mellan två eller flera personer; Skype möten som möjliggör möten mellan flera personer över datorer och där presentationer kan delas mellan deltagarna samt videokonferenssystemet. Wärtsilä använder Skype och videokonferenssystemet regelbundet. Omkring 1.700 Skype-konferenser ordnas dagligen och det finns 150 rum for videokonferenser i 46 länder. Dessutom har flera andra samarbetsverktyg införts. Även om det inte är möjligt att beräkna minskningen som uppnåtts tack vare ovanstående aktiviteter har man genom ett flertal lokala aktiviteter uppnått en permanent minskning på 5.524 ton CO2e under 2018.
Utsläpp av NOx och SOx samt andra väsentliga utsläpp (GRI 305-7)
Luftutsläpp orsakas främst av testkörningar och målning av färdiga motorer eller andra Wärtsiläprodukter. Utsläppen från testkörningar består av kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2), koldioxid (CO2) och partiklar samt en liten mängd andra utsläppskomponenter. Målningen av motorer och andra produkter orsakar VOC-utsläpp (volatila organiska föreningar). Utsläppen från motorer reduceras med hjälp av forskning och utveckling samt produktutveckling och testning. Dessa åtgärder resulterar också i utsläpp, men resultaten kommer att minska de framtida utsläppen från motorer.
Utsläpp 2018 2017 2016 2015 2014
Utsläpp av kväveoxider (t) 545 534 500 553 519
Utsläpp av svaveloxider (t) 55 62 59 63 76
Totala utsläpp av kolväten (t) 164 131 116 145 87
Partiklar (t) 7 8 9 9 9
VOC-utsläpp (t) 45 36 30 40 40
De primära bullerkällorna inom tillverkning är motorbuller från testkörningar och ventilationen på fabrikstaken. Bullret har i allmänhet låg frekvens och är därför svårt att varsebli med människoöra. Wärtsilä har vidtagit specifika åtgärder för att minska bullret genom tekniska åtgärder, vilket resulterat i betydligt lägre bullernivåer. Bullerbekämpningen är emellertid ständigt aktuell och kräver regelbunden uppföljning.
Avloppsvatten och avfall
Utsläpp till avlopp per typ och destination (GRI 306-1)
Wärtsilä använder havsvatten för att kyla ner motorer och processer. I dessa fall är kylsystemet slutet, vilket innebär att endast värme släpps ut i havet. Avloppsvattnet leds till lokala reningsverk eller behandlas på plats. Om avloppsvattnet inte kan ledas ut i avloppet transporteras det till en ändamålsenlig behandlingsanläggning, till exempel en anläggning för farligt avfall.

Flera av Wärtsiläs dotterbolag har miljötillstånd för att leda renat eller ändamålsenligt behandlat avloppsvatten ut i vattendrag. Det består främst av rent kylvatten som leds ut i vattendrag och som endast medför värmeutsläpp.

Vattenutsläppen uppgick år 2018 till totalt 12.665.551 m³.
Avloppsvatten 2018 Kommunala avlopp Hav Floder Mark Återanvänd
Kvantitet (m³) 219 844 11 950 057 471 100 23 942 608
% av totalt avloppsvatten 2 94 4 0 0
Avfall per typ och hanteringsmetod (GRI 306-2)
Tillverkningen orsakar olika slags avfall. Dessa indelas i två huvudkategorier: farligt och ofarligt avfall. Farligt avfall omfattar skärvätskor, olika slags spilloljor, målarfärger och lösningsmedel, oljigt avfall, fast avfall etc. Ofarligt avfall omfattar metallskrot och -spånor, avfallsplast och -trä, hushållsavfall, papp och papper. Alla Wärtsiläbolag sorterar sitt avfall enligt lokala regler. Generellt består de huvudsakliga kategorierna av avfall som bränns, deponeras eller återvinns.

Wärtsiläs avfallshantering har följande fyra syften i prioritetsordning:

• reducera mängden avfall från processerna
• använda avfall som material
• använda avfall som energi
• deponera avfall på ett miljövänligt sätt
Avfall 2018 2017 2016 2015 2014
Avfall, totalt (t) 36 025 32 580 50 020 52 037 46 829
Ofarligt avfall (t) 31 240 28 928 42 663 44 864 39 409
Farligt avfall (t) 4 785 3 651 7 357 7 173 7 420
Deponerat avfall (t) 4 051 3 198 9 962 8 593 9 621
Återvunnet avfall (t) 24 791 23 647 30 695 34 074 27 328
Bränt avfall (t) 2 305 1 990 1 889 2 197 2 460
Kompost avfall (t) 92 95
Deponerat farligt avfall (t) 579 548 964 2 586 2 504
Återvunnet farligt avfall (t) 3 063 2 113 5 470 3 502 3 792
Bränt farligt avfall (t) 1 143 990 923 1 084 1 124
Produkter och tjänster
Omfattning av minskad miljöpåverkan från produkter och tjänster
Miljövänliga produkter och tjänster är de viktigaste sätten för att minska miljökonsekvenserna inom Wärtsilä. Wärtsilä innehar en nyckelroll när det gäller att tillhandahålla miljövänliga lösningar och tjänster som gör det möjligt för kunderna att utveckla sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt. Hållbara innovationer ingår i många miljövänliga produkter och lösningar, inklusive teknik som ökar verkningsgraden, minskar gasformiga och flytande utsläpp, behandlar avlopps- och ballastvatten samt produkter och lösningar som är flexibla, effektiva, tillförlitliga, säkra, kostnadseffektiva i drift och som har ett minimalt ekologiskt fotavtryck under hela livscykeln.
Utgifter
Totala miljöskyddsutgifter och -investeringar
I Wärtsiläs verksamhet har utgifter definierats som miljöutgifter om de anknyter till kontroll av vatten- och luftutsläpp, avfallshantering, miljöledning eller bullerkontroll.

En betydande andel av investeringarna i produktutveckling siktar på att säkerställa miljövänligheten genom att erbjuda kort- och långsiktiga fördelar för hela värdekedjan och i slutändan för miljön.
Utgifter 2018 2017 2016 2015 2014
FoU-kostnader (MEUR) 165 141 131 132 139
Miljökostnader
Miljöinvesteringar (MEUR) 0,6 4,0 0,7 0,5 1,9
Miljörelaterade rörelsekostnader (MEUR) 4,0 3,8 4,0 4,6 4,8

Relaterade berättelser

Förnybara möjligheter

Wärtsilä ansluter sig till Climate Leadership Coalition

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?