Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs mål är att erbjuda sina kunder det högsta värdet och de bästa tjänsterna genom att fortlöpande utveckla sin kompetens och sina arbetsmetoder. Det strategiska målet för Wärtsiläs sociala ansvar och personalstrategi är att förverkliga affärsstrategin genom att utveckla Wärtsiläs organisation och kompetens så att målen för affärsverksamheten uppnås.

Målet är att ha en energisk, kompetent och motiverad personal med spännande och meningsfulla arbetsuppgifter och karriärmöjligheter och som leds av utmärkta chefer. Goda prestationer uppmärksammas och mångfald respekteras. Wärtsilä strävar efter att erbjuda trygga arbetsförhållanden för sina medarbetare, avtalspartner samt andra personer som arbetar på olika håll inom koncernen genom att tillämpa högklassiga standarder för företagshälsovården och arbetarskyddet.

Ett gott samhällsmedborgarskap kan uppnås genom aktivt samarbete, öppen kommunikation och goda relationer med intressenter. Wärtsiläs affärsverksamhet och relationer till sina intressenter bygger på verksamhetsprinciper som alla Wärtsiläs bolag och medarbetare är skyldiga att följa.

Signifikanta förändringar i organisationen och leveranskedjan under 2018 (GRI 102-10)
I februari offentliggjorde Wärtsilä en utökning av sitt QuantiServ-sortiment genom förvärvet av det amerikanska Lock-n-Stitch Inc., ett teknikföretag specialiserat på gjutjärnsreparationer. Förvärvet stärkte Wärtsiläs serviceportfölj till kunder som använder utrustning från många tillverkare.

Wärtsilä slutförde även förvärvet av Trident BV, ett nederländskt företag specialiserat på fartygsunderhåll, inspektion och reparationer under vatten. Förvärvet hjälper Wärtsilä att bli en global ledare på marknaden för undervattensservice. Företaget har 35 anställda.

I mars offentliggjorde Wärtsilä förvärvet av Transas, en global marknadsledare inom navigationslösningar, bland annat kompletta bryggsystem, digitala produkter och elektroniska sjökort. Företaget är också ledande inom utbildnings- och simuleringstjänster, sjötrafikledning, bevakning och stödtjänster. Transas har 22 regionala kontor världen över, ett distributionsnätverk som omfattar 120 länder och cirka 1 000 anställda. Transas verksamhet kommer att integreras i Wärtsilä Marine.

I oktober beslutade Wärtsilä om en omorganisering av verksamheten i två affärsområden, Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy, som ansvarar för både nyförsäljning och service. Avsikten är att ge kunderna ökat mervärde med bättre service genom hela livscykeln. Den nya organisationsstrukturen infördes 1.1.2019. Med två affärsområden kan Wärtsilä påskynda tillväxten och implementeringen av strategierna Smart Marine och Smart Energy. Affärsområden som hanterar både nya produkter och service ger ökat kundvärde genom starkare fokus på kompletta livscykellösningar som skräddarsys utifrån specifika marknadsbehov. Samtidigt kan Wärtsilä erbjuda mer effektiv service till sina kunder med ökad flexibilitet och snabbare responstider.

I oktober avyttrade Wärtsilä sin pumpverksamhet till Solix Group, ett nordiskt investeringsbolag med kontor i Köpenhamn och Malmö. Wärtsilä Pumps har ingått i Wärtsilä Marine Solutions sedan förvärvet från Hamworthy 2012. Avyttringen berörde 227 anställda Affären ger Wärtsilä möjlighet att lägga större fokus på sin Smart Marine-vision.

I oktober förvärvade Wärtsilä Burriel Navarro S.L., ett företag som utför undervattensservice och har gott renommé i Spaniens största hamnar. Förvärvet stödjer Wärtsiläs tillväxt inom undervattensservice på ett antal nya orter och genom att komplettera Wärtsiläbolaget Tridents position i Europa. Företaget har 19 anställda.
Anställda
Information om anställda och andra arbetare 2018 (GRI 102-8, GRI 401-1)
Utöver direktanställda sysselsatte Wärtsilä indirekt en extern arbetskraft på 7.000 årsverken bland underleverantörer i sina fabriker och enheter. Enheterna i Finland hade 3.885 anställda sammanlagt.

Sammanlagt 1.641 anställda lämnade Wärtsilä och 3.316 anställdes av Wärtsilä globalt under 2018 av olika orsaker. Wärtsilä hade 19.293 anställda i slutet av 2018.
Personal 2018 2017 2016 2015 2014
Antal anställda i slutet av året 19 293 18 065 18 011 18 856 17 717
Antal anställda per affärsområde
Services 11 051 10 624 10 567 10 592 10 692
Marine Solutions 6 267 5 845 6 074 6 847 5 603
Energy Solutions 1 171 1 038 903 959 978
Övriga 805 559 467 459 444
Antal anställda per marknadsområde
Europa 11 693 10 463 10 399 10 893 9 633
Asien 4 726 4 890 4 992 5 297 5 477
Nord- och Sydamerika 2 074 1 960 1 919 1 917 1 840
Övriga 801 753 701 748 767
Personalens medelålder 41,4 41,5 41,0 41,0 40,2
Fastanställda (%) 93 92 89 89 88
Visstidsanställda (%) 7 8 11 11 12
Heltidsanställda (%) 98 98 98 98 98
Deltidsanställda (%) 2 2 2 2 2
Personalomsättning (avgångna) (%) 5,7 5,3 5,3 5,2 6,2
Nya jobb, netto 923 -213 -840 -755 -283
Antal anställda enligt anställningsavtal och kön 2018 Tillsvidare Visstid
Totalt 17 852 1 441
Män 14 934 1 155
Kvinnor 2 918 286
Antal anställda enligt anställningsavtal och region 2018 Tillsvidare Visstid
Europa 11 193 500
Asien 4 002 724
Amerika 2 046 28
Övriga 611 190
Tillsvidare anställda enligt anställningstyp och kön 2018 Heltid Deltid
Totalt 17 517 335
Män 14 815 125
Kvinnor 2 703 210
Nya anställningar 2018 Anställda Grad (%)
Totalt 3 316 17,2
Kön
Män 2 534 15,8
Kvinnor 782 23,8
Åldersgrupp
< 30 år 1 078 40,1
30–50 år 1 891 15,6
> 50 år 347 7,7
Marknadsområde
Europa 2 188 18,7
Asien 641 13,6
Amerika 365 17,6
Övriga 122 15,2
Personalomsättning (som sagt upp sig) 2018 Anställda Grad (%)
Totalt 1 011 5,7
Kön
Män 807 5,0
Kvinnor 203 6,2
Åldersgrupp
< 30 år 187 10,6
30–50 år 660 5,7
> 50 år 164 3,6
Marknadsområde
Europa 573 5,1
Asien 267 6,7
Amerika 137 6,7
Övriga 33 5,4
Förmåner som endast beviljas heltidsanställda (GRI 401-2)
I allmänhet erbjuds visstids- och deltidsanställda samma förmåner som fastanställda. I vissa länder är kvalifikationen bunden till antalet tjänstemånader eller -år. Sådana skillnader baserar sig normalt på kollektivavtal i enlighet med den lokala lagstiftningen.
Relationer mellan anställda och ledning
Minimivarseltid för operativa förändringar (GRI 402-1)
Wärtsiläs minimivarseltider beskrivs i avsnittet om Politik om mänskliga rättigheter, lika möjligheter och rättvisa anställningsförfaranden.
Arbetshälsa och arbetarskydd
Andel av alla anställda som har representation i formella hälso- och säkerhetskommittéer för ledningen och de anställda (GRI 403-1)
Wärtsiläbolagen tillämpar program för arbetshälsa och arbetarskydd enligt den lokala lagstiftningen. Dessa utvecklas i allmänhet av kommittéer för arbetshälsa och arbetarskydd som har representanter för ledningen och personalen. Sammanlagt 78% av Wärtsiläs bolag har arbetshälso- och arbetarskyddskommittéer, vilket omfattar totalt 92% av Wärtsiläs personal.
Typ av skador och andelen skador, yrkessjukdomar, förlorade arbetsdagar och frånvaro samt totalt antal arbetsrelaterade dödsfall (GRI 403-2)
Olycksfrekvensen (olyckor med förlorad arbetstid) för 2018 var 2,50, en procent högre än året innan.

Tyvärr inträffade en olycka med dödlig utgång på ett skeppsvarv i Kina. En Wärtsiläanställd hade iordningställt motorer på ett containerfartyg och skulle lämna fartyget efter arbetsdagen. Det fanns ett oskyddat ställe på fartygsdäcket som medarbetaren inte noterade. Medarbetaren föll ner i lastrummet och omkom.

År 2018 började Wärtsilä även när det gäller Wärtsiläs underleverantörer rapportera antalet skador som resulterat i förlorad arbetstid och frekvensen för dem samt antalet sådana skador i olika geografiska regioner.
Personskador 2018 2017 2016 2015 2014
Totalt antal personskador 398 446 439 461 510
Antalet personskador som lett till minst en dags frånvaro, anställda, totalt 90 88 95 104 130
Europa 62 60 69 72 90
Asien 14 9 17 15 21
Nord- och Sydamerika 13 16 6 16 15
Afrika 1 3 3 1 4
Antalet personskador som lett till minst en dags frånvaro, underleverantörer, totalt 35
Europa 19
Asien 6
Nord- och Sydamerika 10
Afrika 0
Personskador som lett till frånvaro/miljoner arbetstimmar
Anställda 2,5 2,5 2,6 2,8 3,5
Underleverantörer 3,1
Frånvaro, anställda %
Frånvaro på grund av sjukdom (% av totalt antal arbetstimmar) 2,2 2,0 2,2 1,9 2,0
Frånvaro på grund av olycksfall
(% av totalt antal arbetstimmar)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Frånvaro på grund av yrkessjukdomar
(% av totalt antal arbetstimmar)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dödsolyckor
Totalt antal omkomna 1 1 1 1 5
Anställda 1 0 0 1 3
Underleverantörer 0 1 1 0 2
Anställda med hög förekomst av eller risk för yrkessjukdomar (GRI 403-3)
Wärtsiläs medarbetare arbetar i närheten av motorer som är i gång när de utför underhållsuppgifter eller testar dem, vilket exponerar dem för buller. Wärtsilä har arbetarskydds- och arbetshälsoprogram för att förebygga hörselskador, bland annat hörselskydd för medarbetare i riskzonen. Totalt 7 fall av yrkessjukdomar diagnosticerades under 2018, vilket motsvarar 0,2 fall per en miljon arbetstimmar.
Utbildning
Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år per anställd (GRI 404-1)
År 2018 ordnade Wärtsilä i genomsnitt 2,17 utbildningsdagar för män och 2,23 utbildningsdagar för kvinnor.
Utbildningsdagar (dagar/anställd) 2018 2017 2016 2015 2014
Totalt 2,2 2,2 3,0 3,0 4,2
Chefer och överordnade 2,9 3,5 3,7 3,5 5,1
Andra tjänstemän 2,1 3,0 2,9 2,9 3,5
Arbetstagare 2,1 2,0 3,0 3,1 4,4
Program för kompetensutveckling och omställningsstöd (GRI 404-2)
Wärtsiläs program för kompetenshantering beskrivs i avsnittet om personalledning. Wärtsilä har ett stort urval av interna utbildningar och inlärningsmöjligheter för anställda inom mer än 20 områden, till exempel motorteknologi, hälsa och arbetarskydd, språk och kultur, projekthantering, miljö, säkerhet och ledarskap.
Andel anställda vars prestationer och karriärutveckling bedöms regelbundet (GRI 404-3)
Årliga utvecklingssamtal 2018 2017 2016 2015 2014
Omfattning % 96 96 96 92 92
Mångfald och lika möjligheter
Mångfald inom organisationen och bland anställda (GRI 405-1)
En personal med varierande bakgrund ger högre vinst, bättre förmåga att lösa komplexa problem och en större kompetenspool. Wärtsiläs initiativ för ökad mångfald inleddes 2012. Syftet är att främja en inkluderande företagskultur på alla nivåer för att bemöta de globala och lokala kraven. Genom att investera i mångfald och stöda anställda med olika kön, ålder, personlighet och utbildning blir Wärtsilä både en mer attraktiv arbetsgivare och en mer uppskattad affärspartner för kunderna.
Könsrelaterad mångfald 2018 2017 2016 2015 2014
Män/kvinnor (%) 83/17 84/16 84/16 85/15 86/14
Chefspositioner i världen: män/kvinnor (%) 87/13 89/11 89/11 89/11 90/10
Regional mångfald
Antal nationaliteter 137 136 134 131 122
Antal anställda enligt åldersgrupp 2018 Anställda Grad (%)
< 30 år 2 687 13,9
30–50 år 12 107 62,8
> 50 år 4 499 23,3
Andel direktions- och styrelsemedlemmar enligt åldersgrupp 2018 Direktionen Styrelsen
< 30 år 0 0
30–50 år 25 25
> 50 år 75 75
Andel direktions- och styrelsemedlemmar enligt kön 2018 Direktionen Styrelsen
Kvinnor 13 25
Män 87 75
Kundtillfredsställelse
Resultat av undersökningar av kundnöjdheten (GRI 102-43)
Kundernas behov har alltid högsta prioritet för Wärtsilä. Vi bevisar detta genom att lyssna på och agera utifrån kundernas feedback på både operativ nivå och på ledningsnivå. Wärtsilä lägger stor vikt vid att vinna kundernas förtroende och vid att hålla våra löften. Utmaningar är oundvikliga i vår bransch, men genom att fokusera på kunderna kan vi stärka relationerna. Vi använder oss av Net Promoter Score (NPS) för att mäta kundlojaliteten och kundtillfredsställelsen. Resultaten följs upp månatligen och har under de tre senaste åren uppvisat en betydande förbättring.

Vi välkomnar feedback från kunderna på projektleveranser och driften av deras anläggningar. Att förstå vad som fungerar och vad som kan förbättras samt att känna till kundernas operativa miljö är avgörande för att kunna utveckla företagets produkter och tjänster. För att säkerställa att kundernas behov och förväntningar tillgodoses samlar Wärtsilä feedback i samband med olika evenemang, aktiviteter och möten med våra kunder.
Kundlojalitet och kundtillfredsställelse 2018 2017 2016
Kundtillfredsställelse
Marine Solutions 82% 76% 76%
Services 90% 87% 90%
Energy Solutions 85% 95% 97%
Net Promoter Score
NPS 53 45 41
Urval 3 356 4 875 4 899
Den procentuella kundnöjdheten baserar sig på en fråga: Är du nöjd med Wärtsiläs övergripande prestationer? Svarsalternativ: Nöjd, neutral eller missnöjd. Procenten visar andelen nöjda av alla som svarat.
Skalan för Net Promoter Score är från -100 till +100.

Relaterade sidor

Säkerhetsdagen fokuserar på trafiksäkerhet

Ansvarsfull affärsverksamhet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?