Open navigation

Intressentrelationer

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä engagerar sig aktivt i sina intressenter för att utveckla sin verksamhet samt sina produkter och tjänster. På koncernnivå är Wärtsiläs mest betydande intressenter kunderna, ägarna, leverantörerna, personalen och samhället i allmänhet. Dotterbolagen definierar själva sina mest betydande intressenter. Förutom de ovan nämnda omfattar dessa i allmänhet bland annat lokala grannar i närheten av fabrikerna samt läroanstalter och myndigheter. Wärtsiläs verksamhetsprinciper utgör grunden för hanteringen av intressentrelationerna, medan prioriteringarna varierar mellan dotterbolagen.

Intressenternas_centrala_forvantningar_och_malsattningar.svg

För att främja en aktiv dialog med kunderna ordnar Wärtsilä kunddagar för befintliga och potentiella kunder på olika håll i världen. På dessa evenemang tar man upp både lokala och globala frågor samt diskuterar aktuella och framtida behov och utmaningar.

Dessutom deltog affärsområdena Marine Solutions och Energy Solutions i över 330 branschrelaterade evenemang runt om i världen under 2018, inklusive internationella och nationella seminarier, mässor och konferenser. Evenemangen besöktes av kunder, potentiella kunder och andra intressenter, såsom investerare, konsulter, leverantörer och studerande.

Långsiktiga forskningsprogram och partnerskap är en viktig metod för främjande av en öppen dialog och samarbete med nyckelaktörer i branschen samt viktiga forskningsinstitut. Wärtsilä har aktivt tagit initiativ till och deltagit i utvecklingen av och arbetet för allmänna forskningsprogram på både det lokala och internationella planet.

Wärtsilä för dialog med medarbetarna på flera sätt. Mer information om procedurerna och processerna för en aktiv och engagerande dialog med medarbetarna beskrivs i avsnittet om konsultation och informationsprocesser i koncernbolagen.

Wärtsilä för också en konstruktiv och öppen dialog och diskussion med lokala och internationella myndigheter. Syftet är att utbyta information, erbjuda expertis och stöda myndigheter för att förbättra regleringens kvalitet. Wärtsilä deltar i offentliga konsultationer på områden som är viktiga för företaget.

Frivilliga engagemang

Wärtsilä har undertecknat FN:s Global Compact initiative och stöder dess tio principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsilä har förbundit sig till att harmonisera strategin, kulturen och den dagliga affärsverksamheten med dessa principer och att engagera sig i samarbetsprojekt som främjar hållbar utveckling. Wärtsiläs verksamhetsprinciper och hållbarhetsprinciper är det huvudsakliga ramverket som främjar principerna i företagets inflytandesfär.

Wärtsilä har anslutit sig till Sustainable Shipping Initiative (SSI) och undertecknade dess vision för hållbar shipping 2040. Initiativet sammanför några av de största företagen inom marinsektorn. Wärtsilä har också gått med i Diversity Charter av Finnish Business and Society (FIBS). Wärtsilä har dessutom förbundit sig att följa industrins energisparavtal i Finland för 2017-2025. Wärtsilä North America Inc. har undertecknat tull- och gränsbevakningsväsendets samt affärsvärldens frivilliga partnerskapsavtal mot terrorism (C-TPAT).

Organisationsverksamhet

Under 2018 deltog Wärtsilä i nationella och internationella organisationers och föreningars verksamhet. Nya medlemskap under året omfattade bland annat Europeiska Kommissionens Digital Transport and Logistics Forum (DTLF) och Finnish Climate Leadership Coalition (CLC). Wärtsilä förnyade dessutom sitt medlemskap i European Sustainable Shipping Forum (ESSF) för de följande fem åren.

De organisationer som är viktigast för Wärtsilä och verksamhetens karaktär visas i tabellen nedan.

Intressent

Organisation

Verksamhetens karaktär

Intressebevakare

Finlands Näringsliv (EK), Teknologiateollisuus ry, Finska handelskammaren, Internationella handelskammaren (ICC), ICC Finland

Medlem och deltagande i verksamhet

Industriorganisationer

Association of Singapore Marine Industries (ASMI), Brazilian Institute of Oil and Gas (IBP), Brazilian Thermoelectric Generators Association (ABRAGET), Caribbean Utilities Association (CARILEC), Cogen Europe, Confederation of Indian Industry (CII), Cruise Line International Association (CLIA), BIMCO, EnergyVaasa, Engine Manufacturers Association (EMA), European Association of Engine Manufacturers (Euromot), European Engine Power Plants Association (EUGINE), Exhaust Gas Cleaning System Association (EGCSA), Hong Kong Shipowners Association, Indian Diesel Engine Manufacturers Association (IDEMA), Interferry, International Council on Combustion Engines (CIMAC), SEA\LNG Society for Gas as a Marine Fuel (SGMF), Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC), Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), WaterBorne TP, SolarPower Europe

Styrelsemedlem och deltagande i vissa arbetsgruppers verksamhet (CARILEC, CII, CIMAC, Cogen Europe, EMA, Euromot, EUGINE, SEA\LNG, VDMA, WaterBorne TP).

Medlem och deltagande i verksamhet (ABRAGET, ASMI, BIMCO, CLIA, EGCSA, EURELECTRIC, EnergyVaasa, Hong Kong Shipowners Association, IBP, IDEMA, Interferry, SGMF, SolarPower Europe).

Standardiseringsorganisationer

International Organisation for Standardisation (ISO), Finlands Standardiseringsförbund (SFS)

Deltagande i verksamhet

Internationella organisationer och EU-organisationer

Digital Transportation Logistics Forum (DTLF), European Sustainable Shipping Forum (ESSF), International Maritime Organization (IMO), Global Compact Nordic Network (GCNN), Global Industry Alliance (GIA)

Deltagande i verksamhet genom nationella delegationer (IMO).

Deltagande i verksamhet (DTLF, ESSF, GCNN, GIA).

Övriga

Climate Leadership Coalition (CLC), Cleantech Finland, Finnish Business & Society (FIBS), European Energy Forum (EEF), Sustainable Shipping Initiative (SSI)

Deltagande i verksamhet

Relaterade berättelser

Wärtsilä ansluter sig till Climate Leadership Coalition

An oceanic awakening

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?