Open navigation

Rapporteringsprinciper

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Information om ekonomiska prestationer

Informationen om ekonomiska prestationer baserar sig på reviderad bokföring och omfattar alla Wärtsiläs dotterbolag om inget annat nämns.

Donationer: Informationen om denna indikator omfattade år 2018 15 stora dotterbolag i Wärtsilä och moderbolaget.

Subventioner: Informationen om denna indikator omfattade år 2018 alla dotterbolag i Wärtsilä och moderbolaget.

Socialavgifter för anställda bidrar till finansieringen av pensioner samt arbetslöshetsförmåner, och andra sociala förmåner som ger trygghet och förbättrar livskvaliteten för medarbetarna och deras familjer.

Högsta ledningen omfattar alla anställda på de högsta jobbnivåerna 12–15. I slutet av 2018 handlade det om 92 personer.

Information om miljöprestationer

Material inkluderar alla betydande materialflöden i de globala produktionsprocesserna. De produktkategorier som förbrukar mest material är motorer, propellrar och propulsionssystem.

Total energiförbrukning omfattar både direkt och indirekt energiförbrukning. Den direkta energiförbrukningen omfattar de bränslen som förbrukas av Wärtsiläs dotterbolag. Effektiva värmevärden (LHV) används för att räkna ut energiförbrukningen i Joule. LHV-värdena baserar sig på information från leverantörerna eller bränsleanalyser för motortester och FoU-syften, för annan bränsleförbrukning är källan DEFRA (the UK government Department for Environment, Food and Rural Affairs). Den indirekta energiförbrukningen omfattar den köpta elektriciteten och värmen. Eftersom effektiviteten för genereringen av den köpta elektriciteten och värmen inte är känd omvandlas energin direkt utifrån inköpsvärdena.

Bränsleförbrukning baserar sig antingen på fakturor eller uppmätta värden.

Informationen om värme och elektricitet baserar sig antingen på fakturor eller uppmätta värden.

Energiintensitet är den totala interna energiförbrukningen dividerad med den totala omsättningen för dotterbolagen som ingår i datainsamlingen respektive år (MJ/ euro).

GHG-energiintensitet är de totala utsläppen av växthusgaser (scope 1, 2 och 3) dividerad med den totala omsättningen för dotterbolagen som ingår i datainsamlingen respektive år (gCO2/euro).

Data om minskningen av GHG-utsläpp insamlas på verksamhetsställen utifrån permanent minskning av GHG-utsläpp som antingen kalkyleras eller estimeras (scope 1 och 2).

Data om minskningen av energiförbrukning insamlas på verksamhetsställen utifrån permanent minskning av energiförbrukningen som antingen kalkyleras eller estimeras.

Vattenförbrukning: De rapporterade uppgifterna baserar sig antingen på uppmätta värden eller fakturor. Förbrukningen av kylvatten kan även beräknas utifrån värmebelastningen för vissa enheter.

Återvunnet vatten: Den rapporterade volymen är den totala uppmätta användning av återvunnet vatten i Wärtsilä Italia S.p.A. Företagets vattenreningsanläggning försörjer tillverkningsprocesserna med renat vatten.

Avloppsvatten: De rapporterade uppgifterna baserar sig antingen på uppmätta värden eller fakturor. Förbrukningen av kylvatten kan även beräknas utifrån värmebelastningen för vissa enheter.

Utsläpp: De rapporterade uppgifterna baserar sig huvudsakligen på uppmätta värden, utifrån vilka specifika utsläppsfaktorer fastställs. De specifika utsläppsfaktorerna fastställs för olika slags bränslen och motortyper. Utsläppen från värmepannorna mäts eller beräknas. För elförbrukning beräknas de indirekta koldioxidutsläppen (platsbaserad scope 2) med hjälp av utsläppsfaktorerna från IEA (International Energy Agency) och de indirekta koldioxidutsläppen (marknadsbaserad scope 2) beräknas med hjälp av tillgängliga emissionsfaktorer för residualmixen (för Europa och USA) och för andra länder med hjälp av IEA:s emissionsfaktorer. För fjärrvärme beräknas de indirekta koldioxidutsläppen (scope 2) med hjälp av utsläppsfaktorerna från DEFRA (the UK government Department for Environment, Food and Rural Affairs). De indirekta CO2-utsläppen (scope 3) för förbrukning av material beräknas med hjälp av utsläppsfaktorer från GaBis databas. CO2-utsläppen för flygresor (scope 3) baserar sig på resebyråns beräkningar som bygger på faktorer fastställda av DEFRA. Övriga än växthusgasutsläpp från fordon beräknas med hjälp av utsläppsfaktorer från Teknologiska forskningscentralen VTT:s Lipasto-databas. GWP-faktorn som används för att konvertera metanutsläpp till CO2-ekvivalenter är 25. Endast CO2 och metan beaktas i CO2-utsläppen.

Avfall: Information om avfallshantering kommer i allmänhet från den part som tar hand om avfallet.

Miljöstörningar: Miljörisker är stora incidenter som i allmänhet kräver kommunikation med lokala myndigheter.

Information om sociala prestationer

Totalt antal skador: De rapporterade siffrorna inkluderar alla slags arbetsrelaterade skador, även sådana som kräver första hjälpen och skador under resor samt eventuella dödsolyckor.

Personskador som leder till förlorad arbetstid: De rapporterade siffrorna omfattar alla arbetsrelaterade skador som leder till frånvaro från arbetet i minst en arbetsdag, beräknat från första dagen efter skadan.

LTI-frekvens anges som antalet rapporterade olyckor med frånvaro eller eventuella dödsfall per miljoner arbetstimmar. Arbetstimmarna är antalet verkliga avlönade arbetstimmar. LTI-graden omfattar inte personskador som inträffat under resor till och från arbetet.

Antalet nya arbetstillfällen netto beräknas genom att dra av antalet fastanställda medarbetare som har lämnat företaget av vilken orsak som helst från antalet rekryterade fastanställda medarbetare under rapportperioden.

Personalomsättning beräknas utifrån den fastanställda personalen. Antalet anställda som permanent lämnat bolaget divideras med antalet fastanställda arbetstagare i slutet av rapportperioden.

Medarbetare och annan arbetskraft: Data om Wärtsiläs anställda kommer främst från globala SAP:s HR-databas. Mindre än 3% av medarbetarna, siffran varierar enligt indikator, har inte haft alla sina anställningsdetaljer i de globala HR-processerna, och därför har deras egenskaper antagits vara de samma som i genomsnitt bland övriga globala medarbetare när det gäller kön, anställning och typ av kontrakt. Antalet rekryterade och avgångna inkluderar inte sådana antaganden om anställningen.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?