Open navigation

Väsentlighetsbedömning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Identifierade väsentliga teman och avgränsningar

Enheter som ingår i organisationens redovisning (GRI 102–45)

Enheter som ingår i organisationens redovisning räknas upp i Noter till bokslutet 34. Dotterbolag.

Wärtsiläs rapportering om hållbar utveckling omfattar alla koncernbolag. Rapporten omfattar Wärtsiläs affärsområden. På koncernnivå omfattar rapporten moderföretaget och dess dotterföretag samt tillverknings-, service- och försäljningsenheterna. Wärtsiläs intresseföretag, samföretag, och leverantörer ingår inte i rapporten.

Process för fastställande av rapportens innehåll och avgränsningar (GRI 102–46, 102-54)

Wärtsiläs Rapport om hållbar utveckling 2018 upprättas enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) standarder (2016) och riktlinjer för hållbarhetsrapportering och för fastställande av rapportens innehåll. Denna rapport har upprättats enligt GRI:s standarder: Omfattande alternativ. Detta innebär att vår rapportering omfattar alla allmänna upplysningar enligt GRI-standarderna och alla hållbarhetsaspekter som vi identifierat som väsentliga i vår verksamhet.

2017 uppdaterade Wärtsilä bedömningen av väsentliga hållbarhetsfrågor. Processen inkluderade en bedömning av ekonomiska, miljömässiga och sociala teman ur intressenternas perspektiv och deras inverkan på Wärtsiläs affärsverksamhet. Intressenternas synpunkter insamlades genom en enkät som besvarades av 88 centrala intressenter på olika Wärtsiläenheter och -funktioner i världen. Syftet med enkäten var att evaluera hur viktiga olika hållbarhetsteman är för bedömningen och beslutsfattandet hos Wärtsiläs intressenter. Hållbarhetsfrågorna för intressentbedömningen identifierades utifrån Wärtsiläs erfarenheter av väsentliga frågor inom hållbar utveckling, referentgranskningar i branschen och analyser av signifikanta ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser i Wärtsiläs värdekedja. Fokus i intressentbedömningen låg på investerare och finansiärer, stora kunder, medarbetare, lokalsamhällen och medier.

Därefter analyserades de aktuella eller potentiella affärskonsekvenserna av de identifierade frågorna för Wärtsilä. De ekonomiska konsekvenserna av de identifierade hållbarhetsfrågorna bedömdes som direkta finansiella effekter samt som risker och möjligheter. Dessutom användes nivåerna för de interna policyerna eller rutinerna som indikatorer för potentiella ekonomiska konsekvenser.

Utifrån utvärderingen identifierades följande GRI-frågor som väsentliga för Wärtsilä:

 • Utsläpp
 • Iakttagande av miljölagstiftning
 • Ekonomiska prestationer
 • Utbildning
 • Arbetshälsa och arbetarskydd
 • Utöver de identifierade väsentliga aspekterna publicerar Wärtsilä hållbarhetsdata om flera andra områden, eftersom intressenterna ofta vill ha information om dem eller eftersom de anses vara viktiga med tanke på hållbarhetsrapporteringens kontinuitet.

Därefter evaluerades avgränsningarna av de identifierade väsentliga frågorna i förhållande till hållbarhetskontexten som baserade sig på hur signifikanta de ekonomiska, ekologiska och sociala effekterna är i vår värdekedja. En detaljerad beskrivning av avgränsningarna av frågorna och datainsamlingens fullständighet när det gäller de identifierade väsentliga frågorna finns i GRI 103-1-b och GRI 103-1-c, Avgränsning av frågor inom organisationen och Avgränsning av frågor utanför organisationen.

Väsentliga frågor (GRI 102–47)

Med tanke på hållbar utveckling är de produktrelaterade miljöfrågorna de viktigaste aspekterna för Wärtsilä. Användningen av Wärtsiläs produkter medför miljökonsekvenser på både ett lokalt och ett globalt plan. Andra hållbarhetsaspekter har främst lokala verkningar.

Hållbarhetskonsekvenser

Lokala

Globala

Ekonomiska

icon-gri-black-dot.png  

 

Miljörelaterade

 

 

 • Produktrelaterade

icon-gri-black-dot.png  

icon-gri-black-dot.png  

 • Operativa

icon-gri-black-dot.png  

 

Sociala

icon-gri-black-dot.png  

 Följande GRI-frågor identifierades vara väsentliga för Wärtsiläs hållbarhetsrapportering:

Kategori

Frågor

Identifierade väsentliga hållbarhetsfrågor för Wärtsilä, rapporterade enligt GRI-standarder

Andra frågor i Wärtsiläs hållbarhets- rapportering

Ej upptagna i Wärtsiläs hållbarhets- rapportering

Ekonomiska

Ekonomiska prestationer

icon-gri-black-dot.png

 

 

 

Marknadsnärvaro

 

icon-gri-black-dot.png

 

 

Indirekta ekonomiska konsekvenser

 

 

icon-gri-black-dot.png

 

Inköpsrutiner

 

 

icon-gri-black-dot.png

 

Antikorruption

 

 

icon-gri-black-dot.png

 

Konkurrens- begränsningar

 

icon-gri-black-dot.png

 

Miljörelaterade

Material

 

icon-gri-black-dot.png

 

 

Energi

 

icon-gri-black-dot.png

 

 

Vatten

 

icon-gri-black-dot.png

 

 

Biodiversitet

 

 

icon-gri-black-dot.png

 

Utsläpp

icon-gri-black-dot.png

 

 

 

Avloppsvatten och avfall

 

icon-gri-black-dot.png

 

 

Iakttagande av miljölagstiftning

icon-gri-black-dot.png

 

 

 

Miljöbedömning av leverantörer

  icon-gri-black-dot.png  

Sociala

Anställda

  icon-gri-black-dot.png  
 

Relationer mellan de anställda och ledningen

 

icon-gri-black-dot.png 

 
 

Arbetshälsa och arbetarskydd

icon-gri-black-dot.png    
 

Utbildning

icon-gri-black-dot.png    
 

Mångfald och lika möjligheter

  icon-gri-black-dot.png  
 

Icke-diskriminering

  icon-gri-black-dot.png  
 

Föreningsfrihet

  icon-gri-black-dot.png  
 

Barnarbete

 

icon-gri-black-dot.png 

 
 

Tvångsarbete

  icon-gri-black-dot.png  
 

Säkerhetsrutiner

    icon-gri-black-dot.png
 

Ursprungs- befolkningars rättigheter

    icon-gri-black-dot.png
 

Bedömning av mänskliga rättigheter

    icon-gri-black-dot.png
 

Lokalsamhällen

    icon-gri-black-dot.png
 

Social bedömning av leverantörer

  icon-gri-black-dot.png  
 

Offentlig politik

  icon-gri-black-dot.png  
 

Kundernas hälsa och säkerhet

  icon-gri-black-dot.png  
 

Marknadsföring och märkningar

  icon-gri-black-dot.png  
 

Kundernas integritet

  icon-gri-black-dot.png  
 

Socioekonomisk efterlevnad

  icon-gri-black-dot.png  


Wärtsiläs hållbarhetsrapportering ger fullständig standardinformation om ledningens perspektiv, relevanta allmänna upplysningar och väsentliga frågor som definieras i GRI:s standarder.

Avgränsningen av frågor inom organisationen (103-1-b och 103-1-c)

Avgränsningen av frågorna är alla Wärtsiläbolag. De ekonomiska siffrorna omfattar alla Wärtsiläbolag. Informationen om miljöprestationer och sociala prestationer omfattar alla Wärtsiläbolag utom:

 • Transas
 • Trident B.V.
 • Burriel Navarro S.L.

Dessa företag kommer att införlivas i Wärtsiläs rapportering om hållbar utveckling under de kommande åren. Wärtsiläs hållbarhetsrapportering utgör en integrerad del av årsredovisningen, och därför publicerar Wärtsilä information om hållbar utveckling varje år.

Den operativa informationens omfattning

Operativ information, % av Wärtsiläbolagen

 

2018

2017

2016

2015

2014

Ekonomiska

100

100

100

100

100

Miljörelaterade

97

86

93

83

94

Sociala

100

100

100

100

100

 

 Operativ information, % av personalen

 

2018

2017

2016

2015

2014

Ekonomiska

100

100

100

100

100

Miljörelaterade

93

96

98

91

99

Sociala

100

100

100

100

100

 

Operativ information, % av tillverkningen

 

2018

2017

2016

2015

2014

Ekonomiska

100

100

100

100

100

Miljörelaterade

100

100

100

95

100

Sociala

100

100

100

100

99

 

Avgränsningen av frågor utanför organisationen (GRI 103-1-c)

Wärtsiläs hållbarhetsrapportering omfattar inte information om prestationer som insamlats utanför koncernbolagen.

Effekter av förändringar i tidigare rapporter (GRI 102–48)

Från och med 1.1.2018 har Wärtsilä tillämpat standarden IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, varav sifforna i årsresultatet 2017 har justerats i enlighet med standarden.

Väsentliga förändringar jämfört med tidigare rapportperioder (GRI 102–49)

Det finns inga väsentliga förändringar jämfört med tidigare rapportperioder avseende rapporteringens omfattning och avgränsningar. Historiska data omfattar alla enheter som ingick i koncernen i slutet av respektive rapportperiod.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?