Open navigation

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs hållbarhet leds systematiskt med hjälp av koncernomfattande riktlinjer och ledningssystem som berör materiella hållbarhetsrelaterade aspekter och konsekvenser. I kombination med företagets värderingar säkerställer Wärtsiläs globala riktlinjer en harmonisk utveckling mot hållbarhet. Wärtsiläs koncernhandbok innehåller en beskrivning av verksamhetssätten, ansvarsförhållandena och ledningssystemets struktur som tillämpas på hela företaget. Principerna för Wärtsiläs förvaltning och riskhantering beskrivs i bolagsstyrningsöversikten.

Nyckelelementen i Wärtsiläs hållbarhetsledning beskrivs i tabellen nedan. Riktlinjerna utgör grunden för en enhetlig ledningspraxis. Ledningsprinciperna implementeras inom varje fokusområde och täcker de rutiner, processer och system som behövs för att följa upp signifikanta ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser av värdekedjan.

Riktlinjer

Ledningens perspektiv

Väsentlig hållbarhetsaspekt

Målsättningar

Verksamhetsprinciper (Code of Conduct)

Personalledning

Personalens kompetens och utveckling

Wärtsilä-koncernens hållbarhetsmålsättningar

 QEHS-policy

Principer för produktdesign

Miljökonsekvenser av Wärtsiläs produkter och tjänster

Lokalt fastställda målsättningar

Politik om mänskliga rättigheter, lika möjligheter och rättvisa anställningsförfaranden

Miljöhantering

Arbetshälsa och arbetarskydd

 

Koncernhandbok

Ledningssystem för arbetshälsa och arbetarskydd

Iakttagande av lagstiftning och regelverk

 

Övriga policyer och riktlinjer

Ansvarsfull affärsverksamhet

Antikorruption och -bestickning

 

 

Styrning av leverantörskedjan

Ekonomiska konsekvenser för intressenter

 

 

Relaterade sidor

Hållbarhet i Wärtsilä

Målsättningar

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?