Open navigation

Arbetshälsa och arbetarskydd

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Principerna för Wärtsiläs arbetshälsa och arbetarskydd fastställs i verksamhetsprinciperna samt policyn för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd (QEHS) samt direktivet för miljö, arbetshälsa och arbetarskydd (EHS). Wärtsiläs dotterbolag bör tillämpa ett ledningssystem som överensstämmer med QEHS-policyn och EHS-direktivet. De centrala faktorerna i ledningssystemet gäller lagenlig verksamhet, identifiering och minimering av risker i anslutning till arbetshälsa och arbetarskydd, utbildning av personalen, implementering av effektiva hälso- och säkerhetsprogram samt instruktioner, registrering och undersökning av incidenter samt fortlöpande förbättring av arbetshälsan och -säkerheten. I slutet av 2018 hade 57 Wärtsiläbolag ett certifierat ledningssystem för arbetshälsa och arbetarskydd som omfattade omkring 86% av Wärtsiläs totalapersonal.

Dessutom tillämpar Wärtsiläbolagen program för arbetshälsa och arbetarskydd enligt den lokala lagstiftningen. Dessa utvecklas i allmänhet av kommittéer för arbetshälsa och arbetarskydd som har representanter för ledningen och personalen. Sammanlagt 78% av Wärtsiläs alla bolag har arbetshälso- och arbetarskyddskommittéer.

Genomförandet av arbetarskyddet mäts med prestationsindikatorer, exempelvis antalet olycksfall, sjukfrånvaron, olycksfallsfrekvens och rapporter om tillbud/risker. Wärtsilä har uppställt ett mål på koncernnivå som strävar efter noll arbetsolyckor. Detta är ett långsiktigt mål för bolaget för att förstärka säkerhetskulturen, och det kräver åtgärder av alla Wärtsiläbolag och anställda. Varje företags säkerhetsprestanda uppföljs månatligen, och resultaten gås igenom av direktionen. För att stärka Wärtsiläs säkerhetskultur ytterligare lanserades ett globalt program med namnet ZeroMindset. ZeroMindset fokuserar på tre nyckelelement: ledarskap, vår gemensamma inställning till säkerhet samt effektiva säkerhetsverktyg och -rutiner. År 2017-2018 fokuserade ZeroMindset främst på ledarskap, och 3.200 personer i Wärtsiläs ledning deltog i workshopparna “Leader in Safety, Leader in Business” som leddes av certifierade lokala utbildare i Wärtsiläs nätverk. Den första gruppen som deltog i en workshop var Wärtsiläs direktion, varefter 21 ledningsgrupper stod i tur.

Dessutom ordnade Wärtsilä sin fjärde globala Säkerhetsdag den 15 mars 2018 på Wärtsiläs verksamhetsställen runt om i världen. Under dagen deltog medarbetare i utbildning i trafiksäkerhet, vikten av att vara medveten om risker och hjälpa andra att fatta säkra beslut i trafiken. Säkerhetsdagen var en stor framgång i Wärtsiläs nätverk.

Utveckling_av_sakerheten_inom_Wartsila.svg

Introducerade aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av och mål för arbetsolyckor med förlorad arbetstid

Säkerheten granskas månatligen av direktionen, och årliga mål uppställs.

OHSAS 18001 ledningssystem

QEHS-hanteringen baserar sig på standarden OHSAS 18001 inom affärsorganisationerna.

Säkerhetsinslag

Säkerhetsinslagen baserar sig på lärdomar av inträffade olyckor och tillbud, och de sprids globalt inom organisationen.

Utbildning i arbetssäkerhet

Den globala utbildningen består av e-inlärning (4 h) och en praktiskt inriktad workshop (4 h).

Ledningens säkerhetsvandringar

Ett ledningsverktyg som består av säkerhetssamtal med medarbetare.

Global säkerhetsdag

Ett årligt säkerhetsevenemang som omfattar hela Wärtsiläs nätverk. Temat varierar från år till år.

Skyldighet att sluta arbeta

Wärtsiläs QEHS-policy föreskriver att alla slutar arbeta i osäkra situationer.

Ledande inom säkerhet, ledande inom affärsverksamhet

Ett utbildningsprogram för säkerhetsledning för alla avdelningschefer och medarbetare som direkt påverkar verksamheten. Utbildningen är en dag lång.

Relaterade berättelser

Säkerhetsdagen fokuserar på trafiksäkerhet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?