Open navigation

Miljöhantering

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Ett av de tre viktigaste målen i Wärtsiläs strävan efter “möjliggörande av hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi” är en ren miljö. Wärtsiläs miljöhantering stöder detta mål till fullo.

För Wärtsilä har miljöansvar två dimensioner: produkter och verksamheter. Största delen av våra åtgärder för att förbättra företagets miljöansvar, inklusive verksamheten, sker i anslutning till utvecklingen och förbättringen av produkterna och processerna. Arbetet stöds av operativa åtgärder baserade på höga miljöstandarder och fortlöpande förbättring.

Wartsilas_miljostyrning.svg

Den fortlöpande förbättringen av miljöprestandan förutsätter att organisationen hela tiden arbetar på ett systematiskt sätt. Detta arbete styrs av företagets strategi och dess miljömål, verksamhetsprinciperna (Code of Conduct) och bolagets policy i anslutning till kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd. Arbetet samordnas och uppföljs av EHSS-ledningsgruppen. Vid utvecklingen av verksamheten, processerna, och produkterna strävar Wärtsilä efter att utnyttja de nyaste tillgängliga teknologierna för att uppnå en effektivare användning av material och energi samt för att minska och hantera utsläpp och avfall under produkternas och tjänsternas livscykel.

Wärtsilä utvecklar och förbättrar kontinuerligt sin verksamhet och sina produkter med hjälp av certifierade miljöledningssystem. Principen är att tillämpa certifierade EHS-system (Miljö, Hälsa och Arbetarskydd) baserade på ISO 14001 och OHSAS 18001 i alla koncernbolag utom i dem som endast fokuserar på försäljning. Wärtsiläs EHS-system omfattar all verksamhet inom dotterbolagen. Detta främjar miljöskyddet och gör det möjligt att minska negativa konsekvenser på bred front.

Bolagets EHS-ledningssystem fokuserar på iakttagande av lagstiftningen, på identifiering och minskning av miljökonsekvenser, -verkningar och -risker, på personalutbildning och en klar definition av dess ansvar, heltäckande dokumentation av aktiviteter och procedurer, åtgärder i nödsituationer och på en fortlöpande förbättring av miljöprestandan. Företagets dotterbolag och affärsenheter ställer upp sina egna mål för viktiga miljöaspekter i deras verksamhet och följer upp ledningssystemens funktion.

I slutet av 2018 hade 56 Wärtsiläbolag ett certifierat miljösystem. De certifierade miljösystemen omfattar ca 86% av Wärtsiläs totala personal.

Relaterade sidor

Strategi

Hållbarhet i Wärtsilä

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?