Open navigation

Personalstyrning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs personalstrategi är en integrerad del av koncernstrategin och syftar till att stödja företagets affärsområden och säkerställa att de kan leva upp till sina ambitioner. Det gör vi genom att utveckla företagets organisation, kompetens och sätt att arbeta för att bemöta både nuvarande och framtida affärsbehov.

Våra viktigaste fokusområden är att vidareutveckla ledarskapsfärdigheterna och vår ledningskultur samt att bygga upp en högpresterande organisation. Vi uppmuntrar till ansvarstagande genom att främja medarbetarengagemang och en kultur som bygger på öppen kommunikation, integritet och innovation. Samtidigt garanterar vi genom strategiska aktiviteter att affärsenheterna har tillgång till nödvändiga resurser samt kompetenta och motiverade medarbetare. I detta ingår beredskap för organisationsförändringar, kontinuerligt fokus på kompetensutveckling och prestationer, att garantera hög kvalitet inom måluppställning, saklig och regelbunden respons samt bedömning av och erkännande för goda prestationer.

Effektiv_och_mervardegivande_personalstyrning.svg

Wärtsiläs HR-organisation utvecklar processer, verktyg och rutiner för personalledning som är gemensamma för alla delar av organisationen och alla verksamhetsländer. Ett särskilt fokusområde har varit att utveckla chefernas ledarskapsfärdigheter. År 2018 behöll vi vårt fokus på att förbättra processerna för feedback i organisationen och på att stötta linjecheferna i deras dagliga roll som ledare. Wärtsiläs HR-organisation investerar fortlöpande i teknik och verktyg som ger oss snabb tillgång till onlinerapporter, information om medarbetarna och årlig ersättningsplanering för både lokala och internationella team.

Omvandling av företagskulturen

Vid sidan av företagets digitala omvandling har Wärtsilä även börjat införa nya sätt att arbeta och en ny företagskultur som återspeglar förändringarna som sker i världen. Wärtsiläs syfte styr all vår verksamhet och mångfald stärker företagets värderingar – energi, förträfflighet och entusiasm. Wärtsilä vill ta vara på möjligheter och få saker gjorda, överträffa konkurrenterna samt främja öppenhet, respekt och förtroende för att skapa en engagerande arbetsmiljö. En personal med varierande bakgrund främjar innovation och genererar resultat, har en bättre förmåga att lösa komplexa problem och en större kompetenspool.

Prestationsstyrning

Ett viktigt element i Wärtsiläs personalstrategi är att främja och utveckla en högpresterande kultur i hela organisationen. Ett sätt att uppnå detta är coachning, där målet är att uppnå bättre prestationer genom smart måluppställning och kontinuerlig respons i realtid.

En väl genomförd prestationsstyrningsprocess hjälper Wärtsilä att nå sina affärsmål genom att omsätta affärsstrategier i mål på team- och individnivå. Alla Wärtsilämedarbetare ska känna till och förstå Wärtsiläs affärsstrategier och deras mål. Dessutom ska var och en känna till de centrala målen för sina egna enheter och de målområden som anknyter till det egna arbetet. Större uppmärksamhet har fästs vid processens kvalitet och effektivitet genom att betona betydelsen av kontinuerlig respons, tydligt förklara vilka beteenden som förväntas och skapa möjligheter till både professionell och personlig utveckling.

Den positiva trenden för de årliga utvecklingssamtalen har fortsatt världen över, med 96,1 procents deltagande under 2018. I anslutning till prestationsstyrningsprocessen utvärderas varje medarbetares övergripande prestationer, varefter de får feedback och en personlig utvecklingsplan. Den övergripande utvärderingen är en faktor vid lönebeslut enligt principerna för prestationsbaserade belöningar.

Inlärning och kompetensutveckling

Wärtsilä fortsatte att utveckla ledarskapet på flera områden under 2018. Nya inlärningslösningar för linjechefer har utvecklats för att stötta dem i ledarrollen. Det årliga utvecklingsprogrammet för ledningen (LLP) hölls i november, och dessutom ordnades fyra andra globala utvecklingsprogram för den högsta ledningen under året.

Growth Lab-programmet för framtida ledare implementerades för första gången i augusti 2016 och den tredje upplagan av programmet startade i augusti 2018. Tjugo chefer och framtida ledare från Wärtsilä med 7–15 års arbetserfarenhet valdes ut till programmet utifrån inkomna ansökningar. Direktionen har gett deltagarna tre projekt som handlar om att analysera och skapa potentiella framtida affärsmöjligheter. Det tredje Growth Lab-programmet slutförs i april 2019.

Wärtsiläs HR-organisation har utvecklat ett utbildningsprogram som kallas för Operational Excellence Academy och en utbildningsportal för Operational Excellence som erbjuder stödmaterial för alla i organisationen som är involverade i att leda arbetet för operativ effektivitet. Uppemot 2.000 chefer och medarbetare på Wärtsilä har deltagit i programmet under 2016, 2017 och 2018. Syftet med OE Academy är inte bara inlärning, utan också att göra Operational Excellence till en integrerad del av företagskulturen och arbetsrutinerna och att säkerställa kontinuerlig effektivisering.

Inlärning i arbetet eller på egen hand, mentorskap, coachning, jobbrotation och uppgifter avsedda att uppmuntra till kompetensutveckling och kunskapsdelning mellan erfarna medarbetare och deras yngre kollegor är en integrerad del av företagets kunskaps- och kompetensutveckling. Medarbetare på alla nivåer erbjuds utbildning, från inskolning av nya medarbetare till utbildning av den högsta ledningen. Wärtsiläs medarbetare deltog i sammanlagt 41.258 utbildningsdagar under 2018, det vill säga i genomsnitt 2,2 dagar per medarbetare.

Engagemang

Lika möjligheter och möjligheter till professionell och personlig utveckling tillhör Wärtsiläs kärnvärderingar. Företaget stöttar medarbetare som vill utvecklas och avancera inom företaget. Genom att rekrytera och behålla de bästa förmågorna blir Wärtsilä en uppskattad affärspartner för sina kunder och en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare.

Hösten 2017 beslutade Wärtsilä att investera i ett nytt rekryteringssystem och, framför allt, i utveckling av sina rekryterings- och inskolningsprocesser. Systemet togs i användning i augusti 2018. Avsikten är att locka nya förmågor till Wärtsilä, förbättra rekryteringsupplevelsen och stärka Wärtsiläs arbetsgivarprofil.

MyVoice är Wärtsiläs medarbetarundersökning där alla medarbetare kan ge feedback på olika frågor med anknytning till ledarskap, företagskultur, utveckling och arbete.

Sedan 2004 har undersökningen genomförts ungefär vartannat år i hela världen och visat sig vara ett effektivt sätt att utveckla våra arbetssätt och stärka vår företagskultur.

År 2018 uppdaterades undersökningen för att bättre motsvara våra behov. Den nya upplagan är kortare och fokuserar mer på engagemang och motivation. Undersökningen görs på webben och finns även i mobilversion. Undersökningen kommer framöver att genomföras en gång om året i stället för vartannat år. Nya MyVoice finns på 17 språk och genomfördes i januari 2019.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?