Open navigation

Principer för produktdesign

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä strävar efter att utveckla miljöanpassade, säkra och tillförlitliga produkter och lösningar åt sina kunder. Genom livscykelunderhåll, rekonditionering och efterinstallationer kan Wärtsilä stödja sina kunders affärsverksamhet under produkternas hela livscykel. Rekonditionering av motorer och komponenter förlänger produkternas livslängd. Moderniseringar kan förbättra den operativa prestandan för befintliga installationer och hjälpa kunderna att leva upp till allt strängare bestämmelser i framtiden.

Regulatoriska krav

Merparten av de internationella miljöbestämmelser och krav som gäller för Wärtsiläs produkter och lösningar fastställs av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Världsbankens IFC-organisation. På regional och nationell nivå fastställs viktiga miljö- och myndighetskrav för Wärtsiläs produkter av organisationer som UNECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa), EU och den amerikanska miljömyndigheten EPA, samt i exempelvis tyska, japanska och indiska utsläppsstandarder.

IMO kan införa egna standarder för sjöfartssäkerhet samt för förebyggande och kontroll av marina föroreningar och utsläpp från fartyg. IMO reglerar halten av kväveoxider och svavel i bränslen samt processerna och begränsningarna för hantering av ballastvatten. Wärtsiläs motorer är designade för att uppfylla kraven i IMO:s SOLAS-konvention (Safety of Life at Sea) och andra relevanta säkerhetsdirektiv. Wärtsiläs propulsionssystem designas för att uppfylla kraven i SOLAS och säkerhetskrav från relevanta klassificeringssällskap. Typgodkännande inhämtas hos klassificeringssällskap innan nya produkter lanseras. Wärtsiläs fartygsdesign följer klassificeringssällskapens och flaggstaternas regler för att kundernas fartygskonstruktioner ska vara säkra och uppfylla bestämmelserna. Ritningar och beräkningar ska klassgodkännas och överlämnas till kunden innan fartygsbygget inleds.

IFC fastställer allmänna och industrispecifika riktlinjer för god internationell branschpraxis (GIIP), exempelvis riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet (EHS) för värmekraftverk, som i dag betraktas som minimimiljöstandard i större globala kraftverksprojekt. Dessa riktlinjer och IFC:s Environmental and Social Performance Standards följs i de flesta projekt som finansieras av internationella finansinstitut på tillväxtmarknaderna. Inom EU ställer industriutsläppsdirektivet (IED) och direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (MCPD) de primära kraven på stora och medelstora förbränningsanläggningar för att minska utsläppen från olika industriella källor inom EU.

För att säkerställa Wärtsiläs möjligheter att svara på framtida bestämmelser bevakar bolaget aktivt lagstiftningsinitiativ och förändringar av miljölagstiftningen. Därför har Wärtsilä också inriktat sina FoU-satsningar på att utveckla nya miljövänliga produkter och lösningar som uppfyller de framtida kraven i en föränderlig affärsmiljö.

Livscykeltänkande

Wärtsiläs produkter är byggda för att hålla. Därför är det viktigt att identifiera produkternas miljöpåverkan genom hela livscykeln för att förstå deras totala miljöeffekter. Wärtsilä hanterar produktlivscyklerna genom produktdesign, omsorgsfulla leverantörsval, produktionstekniska metoder, optimering av transporter, underhåll och reparation medan produkterna används samt genom att utbilda våra kunder och ge dem råd om effektiv användning av produkterna och systemen. Wärtsilä erbjuder serviceavtal och olika produkter som hjälper kunderna med att optimera verksamheten. Wärtsilä bistår dessutom aktivt kunderna i att välja lämpliga lösningar i de tidiga projektfaserna.

Produkterna levereras med användarhandböcker som innehåller grundläggande information om produkterna samt fullständiga bruksanvisningar. Wärtsilä erbjuder även kundspecifika utbildningar för att säkerställa en miljövänlig och säker användning av produkterna i kundernas dagliga verksamhet.

Relaterade sidor

Skrubberboom inför skärpta svavelgränser

Innovationer för hållbar utveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?