Open navigation

Riktlinjer

Anteckningen

Skapa en anteckning?

I Wärtsiläs verksamhetsprinciper fastställs allmänna regler för alla medarbetare och riktlinjer för ansvarsfull affärsverksamhet. Nyckelområdena i verksamhetsprinciperna omfattar laglydighet, transparens och fortlöpande dialog med intressenterna, respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter, rättvisa anställningsrutiner, antikorruption, bekämpning av bedrägerier och dataskydd.

Wärtsilä intar en aktiv roll i tillämpningen av verksamhetsprinciperna och främjar implementeringen av dem genom effektiv kommunikation av innehållet till medarbetarna. Tillämpningen av verksamhetsprinciperna följs upp internt. Wärtsilä har också en extern visselblåsarkanal via vilken alla medarbetare kan rapportera om eventuella avvikelser från verksamhetsprinciperna eller andra policyer. Rapporteringen kan ske anonymt på 16 språk.

Leverantörer och affärspartner är en viktig och väsentlig del av den totala värdekedjan för Wärtsiläs produkter och tjänster. De förväntas bedriva sin affärsverksamhet enligt samma höga lagstiftningsmässiga och etiska standarder och affärsrutiner som Wärtsilä. Wärtsilä främjar tillämpningen av verksamhetsprinciperna genom att följa upp sina leverantörers och affärspartners verksamhet, och Wärtsilä har ett konsekvent bedömnings- och uppföljningsprogram för alla mellanhänder som kompletteras av ett skräddarsytt e-inlärningsprogram.

Verksamhetsprinciperna kompletteras av koncernomfattande policyer som siktar på att upprätthålla de högsta juridiska och etiska standarderna i all verksamhet. Wärtsiläs policy för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd innehåller principer för hanteringen av miljökonsekvenserna av Wärtsiläs produkter och tjänster. Koncernens politik om mänskliga rättigheter, lika möjligheter och rättvisa anställningsförfaranden skapar gemensamma ramar för anställningspraxis i alla koncernbolag. Den omfattar följande områden: lika möjligheter, mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, arbetstrivsel, nolltolerans mot trakasserier och belöningar. Wärtsiläs koncernhandbok innehåller också andra policyer, såsom antikorruption, rapportering om compliance och leveranshantering. Syftet med handboken är att se till att relevant lagstiftning iakttas och att ge ytterligare riktlinjer för den dagliga verksamheten.

Program för värderingar och verksamhetsprinciper

Wärtsilä har ett program för värderingar och verksamhetsprinciper med åtgärder för att stärka den etiska kulturen inom företaget. Programmet inkluderar diskussionsmoduler för Wärtsiläs värderingar och verksamhetsprinciper, en personlig försäkran om iakttagande av verksamhetsprinciperna, ett e-inlärningsprogram och införlivande av verksamhetsprinciperna i utvecklingssamtalen som omfattar alla medarbetare. Syftet med samtalen om värderingarna och verksamhetsprinciperna är att skapa samförstånd och stärka värderingarna och verksamhetsprinciperna. Dessutom ska alla medarbetare underteckna en försäkran om att de har tagit del av verksamhetsprinciperna och kommer att iaktta dem i arbetet.

Implementeringen_av_verksamhetsprinciper.svg
Inledning

Wärtsilä har förbundit sig att bedriva sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt. För att främja Wärtsiläs och dess intressenters långsiktiga intressen strävar bolaget efter att iaktta de högsta lagstiftningsmässiga och etiska standarderna i all affärsverksamhet. Varje anställd förväntas handla ansvarsfullt och hederligt, samt iaktta dessa principer och deras underliggande policy och instruktioner.

Iakttagande av lagstiftning

All affärsverksamhet och andra aktiviteter inom Wärtsilä ska genomföras med fullt iakttagande av alla tillämpliga lagar och enligt principerna för gott företagsmedborgarskap i varje land där sådana aktiviteter sker.

Varje anställd förväntas iaktta kraven i dessa lagar och bestämmelser som gäller för Wärtsiläs verksamhet och den anställdas arbete, samt Wärtsiläs principer för gott företagsmedborgarskap.

Öppenhet

Wärtsilä främjar öppenhet och transparens samt en fortlöpande dialog med sina intressenter, inklusive kunder och andra affärspartners, aktieägare, personal, myndigheter, samhälle och medier. Börsregler och konkurrensaspekter kan emellertid begränsa öppenheten och transparensen.

Wärtsilä strävar efter ärlighet och noggrannhet i sin kommunikation med intressenterna, och Wärtsiläs anställda ska uttala sig i enlighet med denna princip.

Respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter

Wärtsilä stöder och respekterar de mänskliga rättigheterna såsom de definierats i FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna. Ingen anställd tillåts vidta någon åtgärd som strider mot dessa principer för de mänskliga rättigheterna direkt eller indirekt.

Wärtsilä stöder de grundläggande arbetstagarrättigheterna såsom de formulerats av Internationella arbetsorganisationen (ILO). I detta avseende stöder Wärtsilä föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal. Om dessa rättigheter begränsas av lokal lagstiftning strävar Wärtsilä efter att erbjuda sina medarbetare alternativa sätt att ta upp sina synpunkter. Wärtsilä accepterar inte tvångsarbete, obligatoriskt arbete eller användning av barnarbetskraft i någon form.

Rättvisa anställningsrutiner

Wärtsilä främjar frihet från diskriminering på grund av ras, etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg, kön, familjestatus, sexuell läggning, konfession, handikapp, ålder, politisk övertygelse eller andra drag som skyddas genom lag. Wärtsilä erbjuder lika möjligheter, och medarbetarna väljs och behandlas utifrån deras förmågor och meriter.

Wärtsilä accepterar inga former av diskriminering, ofredande eller mobbning bland sina anställda.

Arbetshälsa och arbetarskydd

Wärtsilä strävar efter att skapa riskfria arbetsplatser för sina anställda, underleverantörer och andra som arbetar på olika ställen genom att tillämpa en hög standard på arbetshälsan och arbetarskyddet. Wärtsilä strävar efter att garantera sina produkters och lösningars säkerhet genom sina högklassiga processer för utvecklingen av produkter och lösningar.

Varje anställd ansvarar för iakttagandet av säkerhetsinstruktionerna och användandet av personlig skyddsutrustning när det krävs, samt för rapporteringen av alla brister i säkerhetsinstruktionerna eller skyddsåtgärderna.

Intressekonflikter

Wärtsilä förväntar sig full lojalitet av sina anställda. De anställda ska undvika situationer där deras personliga intressen kan råka i konflikt med Wärtsiläs intressen. Detta innebär bland annat att anställda inte får ta emot gåvor eller underhållning av en intressent, med undantag av gåvor och underhållning av ringa värde vid enstaka tillfällen förutsatt att de inte förorsakar intressekonflikter.

Antikorruption

Inget Wärtsiläbolag och ingen anställd i dessa bolag får, direkt eller indirekt, lova, erbjuda, betala, be om eller acceptera mutor eller olagliga provisioner av något slag, inklusive pengar, förmåner, tjänster eller någonting av värde. Sådana betalningar eller favörer kan betraktas som muta som bryter mot lokal lagstiftning och internationellt erkända principer för bekämpning av korruption och mutor.

Miljö

Wärtsiläs mål är att för sina kunder utveckla och tillhandahålla miljömässigt avancerade lösningar och tjänster, som uppfyller viktiga krav såsom låga utsläpp och en hög verkningsgrad. Satsningar görs för att uppnå hållbar utveckling inom råmaterial, processer, produkter, avfall och utsläpp med hjälp av de senaste tekniska landvinningarna. Varje anställd skall iaktta principerna och instruktionerna för miljöskyddet.

Relationer med myndigheter och lokalsamhällen

Wärtsilä upprätthåller konstruktiva samarbetsrelationer med myndigheter och tillsynsorgan på både det lokala och det internationella planet. Wärtsilä vill betjäna lokalsamhällenas behov alltid när det är möjligt.

Innovationer och skydd för immateriella rättigheter

Wärtsilä stöder och främjar innovationer gjorda av anställda inom alla verksamhetsområden.

Wärtsiläs immateriella rättigheter hör till bolagets mest värdefulla tillgångar, och Wärtsiläs patent, varumärken, upphovsrätter, affärshemligheter och annan immateriell information måste skyddas. Samtidigt ska alla Wärtsiläs anställda respektera andras immateriella rättigheter.

Noggrannhet i bokföringen

Wärtsiläs bokföring ska vara noggrann och tillförlitlig i alla materiella hänseenden. Icke-bokförda medel är förbjudna. Bokföringen får inte innehålla falska, vilseledande eller konstgjorda poster.

Konkurrens och rättvisa affärer

Konkurrenslagstiftningen syftar till att skydda konsumenter och företag mot orättvis affärspraxis. Varje anställd skall iaktta denna lagstiftning. Det är förbjudet att syssla med aktiviteter såsom deltagande i karteller, missbruk av dominerande marknadsställning eller utbyte av prisuppgifter eller annan kommersiell information mellan konkurrenter. Wärtsiläs anställda ska vara känsliga för konkurrensaspekter i situationer där konkurrenter eller potentiella konkurrenter kan vara närvarande.

Bekämpning av bedrägerier

Wärtsilä tolererar inte bedrägligt beteende såsom försnillning, bedrägeri eller stöld. Sådana brott leder till omedelbar uppsägning av arbetsförhållandet och är underkastade brottsrättsliga sanktioner.

Implementering

Wärtsilä intar en aktiv roll i tillämpningen av dessa verksamhetsprinciper och främjar implementeringen av dem genom effektiv kommunikation av innehållet till de anställda. Wärtsilä följer upp tillämpningen av dessa principer internt.

Leverantörer och affärspartners är en viktig och väsentlig del av den totala värdekedjan för Wärtsiläs produkter och tjänster. De förväntas bedriva sin affärsverksamhet enligt samma höga lagstiftningsmässiga och etiska standarder och affärsrutiner som Wärtsilä. Wärtsilä främjar tillämpningen av dessa verksamhetsprinciper genom att följa upp sina leverantörers och affärspartners verksamhet.

Om det uppstår frågor gällande tolkningen eller iakttagandet av dessa verksamhetsprinciper ska Wärtsiläs juridiska ärenden kontaktas.

Tillämpningen av verksamhetsprinciperna revideras regelbundet av styrelsen, som kan fatta beslut om nödvändiga ändringar eller tolkningar.

Rapportering av brott mot verksamhetsprinciperna

Varje anställd som upptäcker potentiella brott mot dessa verksamhetsprinciper skall kontakta sin chef eller Wärtsiläs juridiska ärenden. Verkställande direktören för respektive dotterbolag skall informeras förutsatt att han eller hon inte är delaktig i det påstådda brottet, i vilket fall direktören för Wärtsilä Oyj Abp:s juridiska ärenden skall kontaktas. Wärtsilä undersöker alla rapporterade ärenden med diskretion. Wärtsilä vidtar inga motåtgärder mot en anställd som i god tro rapporterar ärenden som han eller hon misstänker vara ett brott mot dessa verksamhetsprinciper.

Sanktioner

Brott mot dessa verksamhetsprinciper kan leda till en varning, uppsägning av anställningsförhållandet och skadestånd. Dessutom kan vissa brott av kriminell karaktär leda till brottsrättsliga sanktioner såsom böter eller fängelse.

Godkänd av Wärtsiläs direktion år 2011.

Vi formar marin- och energimarknaden med hjälp av avancerad teknologi och fokus på livscykelprestanda för att främja våra kunders affärsverksamhet och miljön:

  • Tillförlitligt och säkert
  • Effektivt och miljövänligt
  • I linje med tillämplig lagstiftning och regelverk.

Vi fortsätter att förbättra våra prestationer och minska skadliga miljökonsekvenser för att tillfredsställa våra kunder och övriga intressenter.

Vi utvecklar och upprätthåller säkra och sunda arbetsplatser för våra medarbetare och samarbetspartners i all affärsverksamhet. Vi ger våra medarbetare en möjlighet att avbryta arbetet om förhållandena är osäkra eller kvaliteten bristfällig.

Vår kompetenta organisation agerar som en ansvarsfull global medborgare.

Godkänd av Wärtsiläs direktion 10.12.2015

Jaakko Eskola
Koncernchef

Mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter

Wärtsilä stöder och respekterar de mänskliga rättigheterna såsom de definierats i FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO-standarder och FN:s Global Compact-principer.

Wärtsilä stöder de grundläggande arbetstagarrättigheterna såsom de formulerats av Internationella arbetsorganisationen (ILO). I detta avseende stöder Wärtsilä föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal. Om dessa rättigheter begränsas av lokal lagstiftning strävar Wärtsilä efter att erbjuda sina medarbetare alternativa sätt att ta upp sina synpunkter. Wärtsilä accepterar inte tvångsarbete, obligatoriskt arbete eller användning av barnarbetskraft i någon form.

Wärtsilä överensstämmer med lokal lagstiftning, förordningar och avtal om mänskliga rättigheter, sysselsättning och lika möjligheter, inklusive alla lagar rörande personuppgifter, integritet, invandring, arbetstid, löner och arbetstimmar samt diskriminering av anställningsvillkor. Tillfälliga och deltidsanställda erbjuds samma förmåner som fast anställda enligt lokal lagstiftning och kollektivavtal.

Wärtsilä tillämpar den Europeiska unionens direktiv, lokala samarbetsavtal i företag och samfund, kollektivavtal och motsvarande bestämmelser om samråd och lokala förhandlingar.

Lika möjligheter

Wärtsilä har förbundit sig att främja jämlika anställningsmöjligheter, där individer väljs och behandlas utifrån deras jobbrelaterade meriter och prestationer.

Wärtsilä behandlar alla medarbetare jämlikt utifrån deras meriter, utan att diskriminera dem på grund av ras, etnicitet eller nationalitet, hudfärg, kön, familjestatus, sexuell läggning, konfession, handikapp, ålder eller politisk övertygelse.

Arbetstagarnas förmåner och avlöning

Grundprincipen för avlöningen av arbetstagarna är att samma lön betalas för samma arbete och prestationer. Lönen ska vara rättvis, skälig och motiverande. Skillnaderna mellan individuella löner beror på hur krävande arbetet är, på skillnader i kompetens, arbetserfarenhet och prestationer, inte på kön.

I allmänhet erbjuds visstids- och deltidsanställda arbetstagare samma förmåner som fastanställda arbetstagare. I vissa länder är kvalifikationen bunden till antalet tjänstemånader eller -år. Sådana skillnader baserar sig vanligen på kollektivavtal i enlighet med den lokala lagstiftningen.

Individuella löner granskas en gång om året i anslutning till prestationsutvärderingen och riktlinjerna för årliga lönepåslag. Bolaget kan betala en årlig bonus till sina anställda i enlighet med bolagets regler och på basis av separata bonusavtal. Bonusen fastställs en gång om året utifrån de finansiella och individuella prestationerna. Arbetstagare kan erhålla direktbonus för utomordentliga prestationer. Förmåner såsom bilar, tjänsteårsbelöningar samt tjänster för välbefinnande, motion och hälsa planeras och implementeras lokalt med beaktande av både företagets riktlinjer och nationell praxis.

Minimivarseltid

Wärtsilä iakttar Europeiska unionens direktiv, lokala samarbetslagar i företagen, kollektivavtal och motsvarande bestämmelser i fråga om konsultation och lokala förhandlingar. När anställningsförhållanden avslutas iakttar Wärtsilä nationella avtal med fackföreningar och arbetslagstiftningen.

Om händelser medför betydande konsekvenser för affärsverksamheten eller sociala relationer, såsom personalnedskärningar, flyttning av produktionsanläggningar, strukturella förändringar eller transnationella effekter, konsulteras Europeiska företagsrådet EWC och/eller lokala arbetarrepresentanter innan beslut i sådana ärenden fattas eller, om det inte är möjligt, så snabbt som det går. Målsättningen är att informera om operativa förändringar under planeringsskedet.

Hantering av kompetens

Wärtsiläs ramverk för hantering och utveckling av kompetensen är ett strukturerat sätt på vilket kompetensen kan utvecklas på lång sikt inom affärsverksamheten. Wärtsilä har definierat 16 globala arbetskategorier bestående av generiska arbetsbeskrivningar för sju olika kravnivåer. I arbetsbeskrivningen definieras de mest kritiska kompetenserna som sedan används som grund för individuella kompetenskrav. I de årliga utvecklingssamtalen utvärderas den individuella kompetensen i allmänhet i relation till arbetskraven och befattningsprofilen. Utvärderingen av kompetensen hos våra anställda och jämförelsen av den med våra kompetensmål gör det möjligt för oss att analysera brister i kompetensen och skapa ändamålsenliga utvecklingsplaner.

Alla utbildnings- och utvecklingsaktiviteter inom Wärtsilä syftar till att utveckla, bevara och förnya den kort- och långsiktiga kompetens som krävs för att genomföra vår strategi. Tillgången till rätt kompetens vid rätt tidpunkt och förmågan att fortlöpande anpassa sig till en föränderlig affärsmiljö är kritiska framgångsfaktorer för Wärtsilä.

Konsultations- och informationsprocedurer i koncernbolagen

Wärtsiläs konsultations- och informationsprocedurer i koncernen iakttar den lokala lagstiftningen. Wärtsiläs verksamhetsprinciper utgår från en fortlöpande och öppen dialog mellan ledningen och arbetstagarnas representanter genom samarbetskommittén, och arbetstagarna får information om både koncernens och koncernbolagets situation. Ledningen och personalen för en öppen dialog också i länder där formella samarbetskommittéer saknas. Regelbundna informationsmöten för personalen är en integrerad del av Wärtsiläbolagens operativa procedurer. Arbetstagarnas deltagande i beslutsfattandet omfattar också arbetshälsa och arbetarskydd (OHS). De flesta Wärtsiläenheter har en OHS-kommitté med representanter från alla personalgrupper.

Utöver Wärtsiläs procedurer för konsultation och information för medarbetare på lokal nivå behandlar Europeiska företagsrådet (EWC) ärenden som påverkar minst två företag inom EU och koncernen. EWC och dess arbetskommitté spelar en aktiv roll i hanteringen av frågor på transnationell nivå.

På individnivå upprätthålls dialogen genom utvecklingssamtal som förs minst en gång om året. De ämnen som behandlas vid dessa diskussioner sträcker sig från koncernens och affärsenheternas mål till individuella arbetsbeskrivningar, utveckling av kompetensen, karriäralternativ, personliga mål och respons. Utvecklingssamtal förs utgångsvis med alla anställda.

Medarbetarna kan påverka affärsverksamheten och den personliga utvecklingen direkt genom att komma med förslag. Varje medarbetare kan komma med förslag till att utveckla affärsverksamheten antingen genom processen för kontinuerlig förbättring (CIP) eller genom privata initiativ. CIP-förslag diskuteras tillsammans och kräver gemensamt beslut för att implementeras. Individuella initiativ bedöms av bolagets experter, och de implementeras om de anses vara genomförbara. En annan global kanal för nya idéer är SPARK, en Wärtsilä-omfattande innovationsplattform som möjliggör hantering av idéer på ett öppet och effektivt sätt och ger alla Wärtsilä-anställda möjlighet att vara en del av ideationsprocessen.

Hela personalen informeras regelbundet om affärsverksamhetens utveckling i anslutning till Wärtsiläs delårsrapporter. Globala kanaler för intern kommunikation är intranätet Compass och personaltidningar.

Notering av utmärkta prestationer

Wärtsilä uppmuntrar sina medarbetare att vara innovativa genom att utdela ett årligt teknologi- och innovationspris antingen till en person eller ett team för årets bästa tekniska innovation. Enligt priskriterierna ska innovationen vara banbrytande och miljövänlig, basera sig på avancerad teknologi, förbättra en produkt eller en process samt ha potential för kostnadsnedskärningar. Wärtsilä utdelar varje år också ett kundservicepris till ett team eller en person som aktivt deltagit i initiativ som utvecklar affärsverksamheten, kvaliteten och hur vi betjänar och samarbetar med kunder och förbättrar kundnöjdheten eller det mervärde som Wärtsilä erbjuder.

Relaterade sidor

Compliance

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?