Open navigation

Styrning av leverantörskedjan

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Leverantörerna spelar en viktig roll i vår leveransprocess. Vi strävar efter nära relationer med våra viktigaste leverantörer för att säkerställa att båda parterna förstår och uppfyller våra strikta process- och produktkrav.

Vid sidan av finansiella fördelar stimulerar nära relationer kunskapsspridning, skapar en innovativ miljö och bidrar till en starkare integration av strategiska leverantörer i Wärtsiläs värdekedja. Wärtsilä har en omfattande leverantörsbas med cirka 27.000 aktiva leverantörer, av vilka de flesta finns i Europa där även våra största produktionsenheter är belägna. Vi investerar också kontinuerligt i utvecklingen av ett starkt leverantörsnätverk i Asien.

Wärtsiläs krav på leverantörer

Wärtsilä har fastställt processer för val av leverantörer, för uppföljning av hur leverantörerna uppfyller Wärtsiläs krav och för utveckling av leverantörsrelationerna. Vi erbjuder våra leverantörer partnerskap som stärker konkurrenskraften för båda parter. En förutsättning för partnerskapet är en öppen och fortlöpande dialog. Partnerskapstänkande tillämpas också på Wärtsiläs forsknings- och utvecklingsverksamhet, där vi ofta samarbetar med universitet, forskningsinstitut och nyckelleverantörer.

Förutom allmänna och produktrelaterade krav har Wärtsilä även tydliga förväntningar på sina leverantörer vad gäller efterlevnad av relevant lagstiftning samt i fråga om miljö-, kvalitets-, arbetsmiljö- och sociala frågor. Leverantörerna måste bevisa att de uppfyller kraven för att godkännas som leverantörer. Kraven ingår också i standardavtalen med leverantörerna. Wärtsilä följer regelbundet upp att leverantörerna uppfyller dessa krav med hjälp av nyckeltal och olika slags revisioner.

Utvärdering och val av leverantörer

Wärtsilä utvärderar och hanterar sina leverantörer med hjälp av sitt leverantörshanteringssystem. En preliminär utvärderingen görs för potentiella nya leverantörer innan leverantörsförhållandet inleds. För kritiska leverantörer med högre risker i fråga om ledningssystem, omfattning eller geografiskt läge är den preliminära utvärderingen mer ingående, och för de allra viktigaste leverantörerna ingår revisioner. Revisioner utförs även för befintliga leverantörer som inte har uppfyllt Wärtsiläs krav. Leverantörernas prestationer utvärderas för att identifiera och åtgärda avvikelser från Wärtsiläs leverantörskrav på specifika områden.

Som en del av utvärderingen betygsätter Wärtsilä leverantörerna utifrån sina leverantörskrav. Betyget bygger på bedömningar av olika informationskällor, exempelvis frågeformulär som fylls i före utvärderingarna, dialog med leverantörerna och genomförda revisioner. Utifrån denna betygsättning kan leverantörer antingen godkännas, godkännas med anmärkningar eller underkännas. Betygen och revisionsresultaten granskas regelbundet.

Wärtsilä uppnådde sitt mål för leverantörsbedömningar

Vid utgången av 2018 hade vi betygsatt 763 av företagets 1.199 direkta globala leverantörer som stod för 97 procent av de relaterade leverantörskostnader (målet för året var 96%). Av företagets lokala leverantörer betygsattes 82% (mål 80%) och av indirekta leverantörer 77% (mål 70%). År 2018 ratades 32 leverantörer för att de inte uppfyllde Wärtsiläs krav, varav 17 fall berodde på hållbarhetsfrågor.

Wärtsilä utvecklar regelbundet sitt leverantörshanteringssystem. År 2018 införde Wärtsilä ett riskbaserat system för utvärdering och hantering av nya leverantörer. Verktyget kommer att börja tillämpas på befintliga leverantörer under 2019. Alla befintliga leverantörer ska lämna in en självutvärdering före utgången av 2020.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?