Open navigation

Aktieägare

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä hade 49.382 aktieägare i slutet av räkenskapsperioden 2018. Det utländska innehavet, inklusive förvaltarregistrerade aktier, stod för 54,5% (55,9) i slutet av perioden, medan finländska privata investerare ägde 17,9% av aktiekapitalet (17,7). Ytterligare information om utvecklingen av ägarstrukturen finns på Wärtsiläs IR-sidor www.wartsila.com/sv/investerare.

Ägarstruktur 31.12.2018
Grupp Ägare % Aktier %
Privata företag 1 902 3,9 45 119 958 7,6
Finansinstitut och försäkringsbolag 113 0,2 19 114 087 3,2
Offentliga samfund 50 0,1 63 271 820 10,7
Icke vinstsyftande sammanslutningar 923 1,9 35 947 203 6,1
Hushåll 46 003 93,2 105 685 525 17,9
Utlandet 391 0,8 5 911 228 1,0
Förvaltarregistret 316 673 569 53,5
Totalt 49 382 100,0 591 723 390 100,0
Agarstruktur.svg
Fördelning av aktierna 31.12.2018
Aktietal Ägare % Aktier %
1-100 10 133 20,5 496 145 0,1
101-1 000 22 281 45,1 9 385 351 1,6
1 001-10 000 14 625 29,6 45 286 471 7,7
10 001-100 000 2 153 4,4 52 897 482 8,9
100 001-1 000 000 170 0,3 44 896 460 7,6
1 000 001-10 000 000 17 0,03 46 685 304 7,9
10 000 001- 3 0,006 75 402 608 12,7
Förvaltarregistret 316 673 569 53,5
Totalt 49 382 100,0 591 723 390 100,0
Wärtsiläs 50 största aktieägare 31.12.2018, exkl. förvaltarregistrerade

I slutet av 2018 var Investor AB den största aktieägaren med ett innehav på 104.599.632 aktier, dvs. 17,7% av aktiekapitalet. Investor AB:s aktier är inkluderade i förvaltarregistret och syns därför inte i tabellen nedan.

Ägare Aktier %
1 Fiskars Oyj Abp 32 645 343 5,52
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 30 780 522 5,20
3 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 11 976 743 2,02
4 Folkpensionsanstalten 5 807 730 0,98
5 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 5 150 000 0,87
6 Svenska Litteratur-sällskapet i Finland rf 4 554 777 0,77
7 Statens Pensionsfond 3 920 000 0,66
8 Keva 3 831 981 0,65
9 Op-Suomi -Sijoitusrahasto 3 115 798 0,53
10 Suomen Kulttuurirahasto 2 920 440 0,49
11 Jenny och Antti Wihuri Fond 2 700 000 0,46
12 Sigrid Jusélius Stiftelse 2 359 505 0,40
13 Schweizerische Nationalbank 2 007 488 0,34
14 Oy Ingman Finance Ab 1 650 000 0,28
15 Savox Investments S.a. 1 643 000 0,28
16 Rantanen Tuula Anneli 1 515 198 0,26
17 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 491 123 0,25
18 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 1 463 664 0,25
19 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf 1 434 600 0,24
20 Holding Manutas Oy 1 120 000 0,19
21 Blåberg Olli Edvard 1 000 000 0,17
22 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse sr 982 890 0,17
23 Livränteanstalten Hereditas Ab 950 270 0,16
24 Sijoitusrahasto Nordea Suomi Passiivinen 866 787 0,15
25 Fromond Elsa Margaretha Louise 860 800 0,15
26 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 838 800 0,14
27 Stockmann Marita 813 678 0,14
28 Sijoitusrahasto Aktia Capital 800 000 0,14
29 William Thurings Stiftelse sr 770 750 0,13
30 Sijoitusrahasto Seligson & Co 712 485 0,12
31 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 710 000 0,12
32 Von Fieandt Berndt Johan 706 146 0,12
33 Stiftelsen för Åbo Akademi 688 880 0,12
34 Holdix Oy Ab 613 500 0,10
35 Sijoitusrahasto Seligson & Co 536 756 0,09
36 Seb Finlandia Sijoitusrahasto 519 408 0,09
37 Markkola Leena 519 370 0,09
38 Folkhälsans Forskningsstiftelse 516 204 0,09
39 Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 511 400 0,09
40 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 500 075 0,08
41 Sijoitusrahasto Evli Suomi Select 500 000 0,08
42 Barry Staines Linoleum Oy 499 710 0,08
43 Perceval Ann-Marie Caussin De 498 840 0,08
44 Karlsson Anne Christine 480 000 0,08
45 Keskinäinen Vakuutusyhtio Kaleva 471 106 0,08
46 Brotherus Pia Monica 453 006 0,08
47 Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse 424 500 0,07
48 Tallberg Carl Johan 421 746 0,07
49 Odin Finland 409 896 0,07
50 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto 389 413 0,07
Totalt 141 054 328 23,84

Ändringar i ägarandelar – flaggningsanmälningar

Enligt värdepappersmarknadslagen är aktieägarna i finska noterade bolag skyldiga att anmäla ändringar i sina innehav till både Finansinspektionen och det noterade bolaget när de fastställda tröskelvärdena uppnås, överskrids eller underskrids. Tabellen nedan sammanfattar de flaggningsmeddelanden som Wärtsilä mottagit under 2018. Ytterligare information finns på Wärtsiläs webbplats.

Publicerings-datum Transaktions-datum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %
26.2.2018 23.2.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 9,88 10,04
28.2.2018 27.2.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,85 6,10
2.3.2018 1.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 7,13 9,98
8.3.2018 6.3.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 6,64 10,01
9.3.2018 8.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 6,60 9,97
14.3.2018 13.3.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 6,69 10,04
19.3.2018 16.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 8,22 9,66
22.3.2018 21.3.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,07 6,03
6.9.2018 5.9.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,75 5,78
28.9.2018 27.9.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,03 5,14
2.10.2018 1.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,9999 5,11
3.10.2018 2.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,04 5,16
5.10.2018 4.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,99 5,11
8.10.2018 5.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,04 5,11
16.10.2018 12.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,98 5,04
18.10.2018 16.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% - -
23.10.2018 19.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 4,98 5,01
24.10.2018 22.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,005 5,029
25.10.2018 23.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% - -

Företagsledningens aktieinnehav

Styrelseledamöterna, verkställande direktören och vice verkställande direktören samt sammanslutningar där dessa utövar bestämmandeinflytande ägde i slutet av 2018 sammanlagt 205.703 aktier i Wärtsilä Oyj Abp, motsvarande 0,03% av aktierna och rösterna. Ytterligare information om styrelsens och direktionens aktieinnehav finns i avsnittet Bolagsstyrning.

Fullmakter

Bolagsstämman 8.3.2018 beviljade styrelsen fullmakt att köpa högst 57.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.

Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst 57.000.000 egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav 2.3.2017. Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget.

Styrelsens dividendförslag

Styrelsen föreslår att en dividend på 0,48 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2018. Dividenden betalas i två lika stora rater.

Relaterade sidor

Styrelsens verksamhetsberättelse

Koncernchefens hälsning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?