Open navigation

Information till aktieägarna

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bolagsstämma

Wärtsilä Oyj Abp håller bolagsstämma torsdag 7.3.2019 kl. 15 i Siipi i Helsingfors mässcentrum, adress: Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors, Finland.

Rätt att delta

Alla aktieägare som senast den 25.2.2019 på bolagsstämmans avstämningsdag registrerat sig i aktieägarförteckningen, som förvaltas av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i bolagsstämman.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget senast kl. 16.00 den 4.3.2019 per e-post på bolagets webbplats www.wartsila.com/bs_anmalan eller per telefon eller pappersbrev. Brev och e-post om deltagande ska vara bolaget tillhanda före utgången av anmälningsperioden den 4.3.2019 kl. 16.00. Fullmakter för aktieägares ombud på bolagsstämman ska också vara bolaget tillhanda före utgången av anmälningsperioden.

Registrering:

Wärtsilä Oyj Abp
Aktieregistret
PB 1834
FI-00080 WÄRTSILÄ
Finland
Tfn +358 10 709 5282 från kl. 9 till kl. 12 vardagar
E-post: yk@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com/bs_anmalan

Utbetalning av dividend

Styrelsen föreslår att en dividend på 0,48 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2018. Dividenden betalas i två rater.

Den första raten på 0,24 euro per aktie betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag 11.3.2019. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 18.3.2019.

Den andra raten på 0,24 euro per aktie betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på dividendens avstämningsdag, som liksom utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på mötet den 18.9.2019. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle infalla 20.9.2019 och utbetalningsdagen 27.9.2019.

Börsmeddelanden

Wärtsiläs börsmeddelanden publiceras på engelska, finska och svenska på Wärtsiläs webbplats.

Finansiell kalender 2019

Årsrapport 2018 tisdag 12.2.2019
Delårsrapport januari–mars 2019 torsdag 25.4.2019
Halvårsrapport januari–juni 2019 torsdag 18.7.2019
Delårsrapport januari–september 2019 fredag 25.10.2019
Bokslutskommuniké januari–december 2019 torsdag 30.1.2020

Årsrapporten, delårsrapporterna, halvårsrapporten och bokslutskommunikén publiceras på engelska, finska och svenska på www.wartsilareports.com Wärtsiläs webbplats www.wartsila.com. Wärtsiläs finansiella kalender finns på företagets investerarsidor www.wartsila.com/sv/investerare.

Relaterade sidor

Styrelsens verksamhetsberättelse

Koncernchefens hälsning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?