Open navigation

Wärtsilä på kapitalmarknaden

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs IR-team, som består av verkställande direktören, finansdirektören, IR-direktören och IR-chefen, deltog i ca 280 möten med investerare under 2018. Teamet höll också regelbunden kontakt med företagsanalytiker under året.

Möten med institutionella investerare ordnades i Nordamerika, Storbritannien, kontinentala Europa och de nordiska länderna. Under året ordnade Wärtsiläs IR-team roadshows under 21 dagar och deltog i åtta investerarkonferenser. Under året uppgick det utländska innehavet i Wärtsilä till 54,5% (55,9). Investerare i Sverige, Storbritannien och USA hade de största procentuella innehavet av aktier i utländskt ägo.

Wärtsiläs kapitalmarknadsdag hölls i Helsingfors i maj. Presentationerna omfattade företagets strategiska fokusområden för energi- och marinaffärsverksamheten samt tillväxtmöjligheterna under de kommande åren. I evenemanget deltog närmare 70 institutionella investerare, företagsanalytiker och bankirer. Ytterligare 67 personer deltog i webbsändningen.

Under året höll Wärtsilä presentationer på evenemang riktade till privata investerare i Finland. Två av dessa evenemang ordnades av Inderes och Nordea. År 2018 hade privata investerare ett innehav på ca 17,9% (17,7) i Wärtsilä.

Wärtsiläs IR-politik

Det yttersta målet för Wärtsiläs IR-verksamhet är att producera exakt, tillräcklig och aktuell information om utvecklingen av företagets affärsverksamhet, strategi, marknader och finansiella ställning. Syftet är att ge kapitalmarknaderna sådan relevant information om Wärtsilä som behövs för att fastställa aktiernas verkliga värde. För att uppnå detta mål publicerar Wärtsilä årligen två delårsrapporter, en halvårsrapport, en bokslutskommuniké, en årsredovisning samt börsmeddelanden. Utöver det för Wärtsiläs ledning en regelbunden dialog med analytiker och investerare såväl i Finland som utomlands.

Wärtsiläs webbsidor fungerar som källa för all aktuell samt historisk information om faktorer som påverkar värdet på aktien.

Framtidsutsikter

Information om Wärtsiläs framtidsutsikter publiceras i bolagets bokslutskommuniké, halvårsrapporten och delårsrapporterna. Den senaste prognosen publiceras också i årsredovisningen. De publicerade utsikterna innehåller prognoser för efterfrågan på Wärtsiläs marknader som godkänts av styrelsen. Wärtsilä publicerar inga delårsprognoser. Om det inträffar förändringar i affärsmiljön som kan påverka utsikterna publicerar Wärtsilä en reviderad prognos i enlighet med gällande bestämmelser.

Rapporter av analytiker

På begäran av en analytiker kan Wärtsilä granska dennes analys eller rapport i fråga om sakfrågor som baserar sig på tidigare publicerad information. Wärtsilä kommenterar inte och tar inte heller ansvar för estimat och prognoser publicerade av kapitalmarknadsrepresentanter.

Tyst period

Wärtsilä tillämpar en tre veckor lång så kallad ”tyst period” innan resultatrapporter utges för att förhindra att opublicerad finansiell information läcker ut. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare eller analytiker och kommenterar inte bolagets ekonomiska läge.

Informationspolicy och finansiell kommunikation

Wärtsilä informerar öppet, vid rätt tidpunkt, sanningsenligt och konsekvent om bolagets målsättningar, ekonomiska ställning och affärsverksamhet för att Wärtsiläs intressenter ska kunna bilda sig en uppfattning om bolaget baserad på riktig och tillräcklig information. Wärtsilä publicerar börsmeddelanden, pressmeddelanden och fackpressmeddelanden. Wärtsiläs dotterbolag publicerar pressmeddelanden om ärenden som är av lokal betydelse.

Frågor som innehåller insiderinformation och kan ha en väsentlig inverkan på värdet på företagets finansiella instrument publiceras som börsmeddelanden. Pressmeddelanden innehåller information om Wärtsiläs normala affärsverksamhet som anses vara av allmänt intresse för investerare och medier. Fackpressmeddelanden ger fackpressen mer detaljerad information om Wärtsiläs produkter och vår teknologi. Börsmeddelandena publiceras på finska, svenska och engelska. Pressmeddelandena publiceras på engelska och kan dessutom publiceras på finska och svenska. Fackpressmeddelanden publiceras på engelska, och lokala pressmeddelanden på lokala språk. Alla meddelanden kan läsas på Wärtsiläs webbplats omedelbart efter publicering.

Kontaktinformation

Relationerna med investerare och analytiker sköts av IR-direktör Natalia Valtasaari och IR-teamet. Allmänna förfrågningar kan skickas till investor.relations@wartsila.com.

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Tfn +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Mari Hamarila
IR Officer
Tfn +358 50 364 3413
mari.hamarila@wartsila.com

Alexandra Carlzén 
Koordinator, Investerarrelationer
Tfn +358 10 709 5445
alexandra.carlzen@wartsila.com

Kommunikationsdirektör Atte Palomäki ansvarar för Wärtsiläs koncernkommunikation.

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Relaterade sidor

Styrelsens verksamhetsberättelse

Koncernchefens hälsning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?