Open navigation

Bolagsstämman

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs yttersta beslutsfattande organ är bolagsstämman. Den fattar beslut i de ärenden som tillkommer stämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Bolagsstämmans agenda omfattar följande ärenden:

  • fastställa bokslutet
  • fatta beslut om utbetalning av dividend
  • bevilja ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för räkenskapsåret, och
  • välja bolagets styrelse och revisor samt fatta beslut om deras arvoden.

Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämma sammanträder minst en gång per år, senast i slutet av juni. Vid behov kan aktieägarna sammankallas till extraordinarie bolagsstämma. Kallelsen till bolagsstämman ska publiceras på bolagets webbplats eller i minst två av styrelsen utsedda allmänna dagstidningar i Finland. Kallelsen ska publiceras tidigast två månader före bolagsstämman och senast tre veckor före bolagsstämman. Den ska dock publiceras senast nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Wärtsilä publicerar också kallelserna till bolagsstämman som börsmeddelanden. De dokument och förslag som läggs fram för bolagsstämman publiceras också på Wärtsiläs webbplats.

Aktieägare har rätt att få ett ärende som ska behandlas av bolagsstämman, behandlat på bolagsstämman. En skriftlig begäran ska lämnas till styrelsen i så god tid före stämman att ärendet kan publiceras i kallelsen. Wärtsilä publicerar på sin webbplats det datum då en aktieägare ska underrätta styrelsen om sina krav på ärenden som ska tas upp på bolagsstämman. Information om den postadress eller e-postadress till vilken kraven ska skickas tillkännages senast i slutet av den räkenskapsperiod som föregår bolagsstämman. Kravet anses alltid ha lämnats in i god tid, om kravet har lämnats till styrelsen senast fyra veckor innan kallelsen till bolagsstämman publiceras.

Alla aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag registrerat sig i aktieägarförteckningen, som förvaltas av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i bolagsstämman. Varje aktie medför en röst. Bolagsstämman ordnas så att aktieägarna i så stor utsträckning som möjligt kan delta i den. Styrelseordföranden, styrelseledamöterna och koncernchefen är närvarande på bolagsstämman. Den ansvarige revisorn deltar också i bolagsstämman. Även styrelsekandidaterna ska vara på plats på bolagsstämman, som väljer styrelsen.

Bolagsstämma 2018

Wärtsiläs bolagsstämma ordnades 8.3.2018. Sammanlagt 1.795 aktieägare som representerade 112.402.425 röster deltog i stämman personligen eller genom ombud.

Bolagsstämman fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Till revisor för 2018 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,38 euro per aktie i dividend i två poster. Den första dividendposten på 0,69 euro per aktie betalades 19.3.2018. I enlighet med den godkända vederlagsfria aktieemissionen (aktiesplit) fördelades den andra posten mellan en gammal och två nya aktier så att 0,23 euro betalades för varje aktie. Den andra dividendposten betalades 27.9.2018. Justerat till det ökade antalet aktier till följd av den vederlagsfria emissionen var dividenden 0,46 euro per aktie. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till en vederlagsfri aktieemission i proportion till aktieägarnas innehav så att två nya aktier emitteras för varje befintlig aktie. Därigenom emitterades totalt 394.482.260 nya aktier. De nya aktierna infördes i handelsregistret 12.3.2018. Styrelsen bemyndigades till att besluta om förvärv och/eller avyttring av sammanlagt högst 57.000.000 bolagets egna aktier.

Alla beslut fattades utan omröstning. Mer detaljerad information om stämman och andra relaterade dokument finns på Wärtsiläs webbplats www.wartsila.com/sv/investerare/styrning.

Relaterade sidor

Styrelsen

Rapport om löner och belöningar 2018

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?