Open navigation

Direktionens arbete

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Efter omorganiseringen av bolaget i två affärsområden den 1 januari 2019 består bolagets direktion består av åtta medlemmar: verkställande direktören, finansdirektören, direktörerna för affärsområdena Wärtsilä Energy och Wärtsilä Marine, digitaliseringsdirektören samt direktörerna för kommunikation, juridiska ärenden och personalfrågor. Bolagets styrelse utser medlemmarna i direktionen och fastställer deras löne- och andra anställningsvillkor.

Direktionen sammanträder under ledning av verkställande direktören för att behandla koncernens och affärsområdenas strategi, investeringar, produktpolicy, koncernens struktur och styrsystem. Dessutom övervakar direktionen bolagets verksamhet.

Ekonomi- och finansdirektörens främsta ansvarsområden utgörs av koncernens kontrollfunktion, finansfunktion (inklusive projekt- och kundfinansiering), beskattning och processutveckling, planering samt investerarrelationer. Affärsområdesdirektörerna är var och en ansvariga för försäljningsvolymen och lönsamheten inom sina respektive globala affärsområden med hjälp av koncernens dotterbolag i olika länder. Digitaliseringsdirektören leder informationshanteringsorganisationen och ansvarar för utvecklingen och verkställandet av Wärtsiläs digitala strategi planer och relaterad digital administration. Huvudansvarsområdena för direktören för koncernrelationer och juridiska ärenden är koncernrelationer och juridiska ärenden, förvaltning av immateriella tillgångar, hållbarhet och miljöfrågor, arbetshälsa och arbetarskydd samt kvalitet. Direktören för personalfrågor (HR) ansvarar för personrelaterade processer. Huvudansvarsområdena för kommunikationsdirektören är extern och intern kommunikation samt utveckling av varumärket. Uppgifter om direktionsmedlemmarna samt deras ansvarsområden och innehav finns i avsnittet Direktionens CV:n.

Direktionen 2018

Under 2018 sammanträdde direktionen 13 gånger. De viktigaste frågorna som behandlades av direktionen anknöt till marknadsutvecklingen och affärsstrategin, nya tillväxtområden och lönsamhet, frågor i anslutning till konkurrenskraftens och kostnadernas utveckling samt Wärtsiläs organisatoriska struktur. Särskilda fokusområden var bland annat beslutet att bygga Smart Technology Hub, ett nytt center för forskning, utveckling och produktion i Vasa, Finland och beslutet att omorganisera Wärtsiläs verksamhet i två affärsområden som omfattar både försäljning och service på marin- och energimarknaden. Digitalisering och säkerhet, i synnerhet cybersäkerhet, fanns också agendan liksom arbetshälsa och arbetarskydd samt operativ effektivitet. Genomförandet av förvärvet av Transas och planeringen och implementeringen av integrationsprocessen var ett annat viktigt fokusområde. Dessutom följer direktionen fortlöpande med utvecklingen av regleringen av den operativa miljön, orderingången och produktionskapaciteten samt relationerna med leverantörer och andra intressenter.

Relaterade sidor

Direktionen

Rapport om löner och belöningar 2018

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?