Open navigation

Uppföljning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Uppföljning är en process genom vilken kvaliteten hos Wärtsiläs system för intern kontroll och dess effektivitet utvärderas på lång sikt. Inom Wärtsilä genomförs uppföljningen både fortlöpande och genom separata utvärderingar som omfattar interna, externa och kvalitativa revisioner.

Ledningen för affärsområdena ansvarar för säkerställandet av att alla relevanta lagar och bestämmelser efterföljs inom deras respektive ansvarsområden. Wärtsiläs ledning följer den interna kontrollen som en del av den normala ledningsverksamheten. Styrelsens revisionskommitté utvärderar och säkerställer ändamålsenligheten och effektiviteten hos Wärtsiläs interna kontroll och riskhantering.

Funktionen för intern revision assisterar revisionskommittén i utvärderingen och säkerställandet av ändamålsenligheten och effektiviteten hos Wärtsiläs interna kontroll och riskhantering genom att genomföra regelbundna revisioner av koncernens juridiska enheter och stödfunktioner enligt en årlig plan. Wärtsiläs externa revisor och andra kontrollinstanser såsom kvalitetsrevisorer utvärderar Wärtsiläs interna kontrollmekanismer. Koncernens ekonomi- och kontrollfunktion övervakar att de finansiella rapporteringsprocesserna och kontrollerna efterföljs. Den övervakar också riktigheten hos hela den externa och interna finansiella rapporteringen. Den juridiska funktionen övervakar att koncernens compliancepolicy iakttas. De externa revisorerna verifierar riktigheten hos de externa årliga finansiella rapporterna.

Relaterade sidor

Risker och riskhantering

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?