Open navigation

Rapport om löner och belöningar 2018

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bästa aktieägare

Denna rapport beskriver Wärtsiläs belöningspolicy avseende styrelsen och direktionen 2018 och de två föregående åren. Syftet med denna policy och rapport är att öka transparensen när det gäller Wärtsiläs belöningspraxis och hur den bidrar till affärsstrategin och de långsiktiga intressena.

Wärtsilä strävar efter bra prestationer och sådana prestationer uppmärksammas och belönas. Inom Wärtsilä styrs belöningarna av våra belöningsprinciper som går ut på att belöna prestationer. Dessa principer används för att strukturera inställningen till belöningar inom hela organisationen, och de är utformade så att belöningarna till anställda är i linje med bolagets och aktieägarnas intressen. Belöningspolicyn för koncernchefen och de övriga direktionsmedlemmarna har utvecklats med beaktande av dessa principer.

responsiva_konkurrenskraftiga.svg

Vi tror på en konsekvent inställning till belöningar för prestationer inom Wärtsilä. Belöningsarrangemangen för direktionen som också berör andra personer i högsta ledningen har på det stora hela varit oförändrade under de senaste åren.

De kortsiktiga incitamenten för direktionen har konsekvent baserat sig på mål för lönsamhet (EBIT%) och kassaflöde under de senaste åren. De förväntade prestationskriterierna för lönsamheten 2018 var ambitiösa och höjdes från året innan, medan kriterierna för målet relaterat till kassaflödet sänktes. Wärtsiläs finansiella resultat 2018 nådde inte upp till tröskelvärdena för lönsamhets- eller kassaflödesmålen. Därför betalades inga kortsiktiga bonusar för året. 

Wärtsiläs långsiktiga belöningsprogram baserar sig på aktiekursens utveckling, och utfallet betalas kontant. Programmet 2015 avslutades i slutet av 2018. Till följd av aktiekursens utveckling under prestationsperioden betalas ingen bonus för programmet. Från och med 2019 förnyas programmets struktur så att utfallet betalas i form av aktier. Syftet med denna förändring är att främja aktieägarvärdet genom att närma den högsta ledningens intressen till aktieägarnas intressen.

Mikael Lilius
Ordförande för ersättningskommittén

Belöningsprinciper och policy för direktionen

Wärtsiläs belöningsprinciper är utformade för att attrahera, hålla kvar och motivera chefer genom att erbjuda dem kompensationslösningar för deras prestationer för affärsresultat. 

Belöningsarrangemangen för direktionen består av fasta och varierande, prestationsrelaterade betalningar. Målet är en bra balans mellan belöningselementen. Dessa består av en fast ersättning som är konkurrenskraftig, och den kompletteras av kort- och långsiktiga belöningsprogram som främjar företagets resultat och belönar därefter.

grundlon_pension_och_formaner.svg

Fast ersättning

Verkställande direktörens och direktionsmedlemmarnas fasta belöning består av månadslön och naturaförmåner. Grundlönen justeras årligen utifrån bolagets och individens prestationer samt marknadsförhållandena.

Direktionsmedlemmarna erbjuds privat sjuk- och livförsäkring. De erbjuds dessutom tjänstebil. Med beaktande av Wärtsiläs fokus på miljöansvar rekommenderas hybridbilar eller bilar med låga utsläpp.

Verkställande direktören och direktionsmedlemmarna omfattas av bolagsspecifika pensionsprogram utöver lagstadgade pensionssystem. Tilläggspensionsprogrammen och pensionsåldern varierar. De bygger i allmänhet på pensionsprogrammen för de nationella socialskyddssystem som dessa personer omfattas av och är antingen förmånsbaserade eller premiebaserade.

Rörlig ersättning

Kortsiktiga belöningsprogram

Koncernen har ett globalt belöningsprogram som är utformat i syfte att ge incentiv för att uppnå målen för den kortsiktiga affärsplanen. Bonusen baserar sig på koncernens finansiella mål, mål för respektive affärsområde och på överenskomna teamspecifika och individuella mål. Programmet omfattar cirka 3.000 direktörer och chefer. 

Verkställande direktörens och direktionens arvoden betalas enligt uppnådda lönsamhetsmål och andra finansiella mål för räkenskapsåret som styrelsen fastställer. Det kortsiktiga incitamentet är högst 100% av den årliga grundlönen för verkställande direktören och högst 65% av den årliga grundlönen för de andra direktionsmedlemmarna. Bonus betalas kontant en tid efter slutet av året.

Wärtsiläs anställda omfattas också av bonus- eller vinstbaserade incentivprogram. Dessa tillämpas enligt den nationella lagstiftningen i största delen av de länder där Wärtsilä har verksamhet. Alternativt består de av lokala bonus- eller vinstdelningsprogram. Totalt omfattas 80% av företagets anställda av koncernens bonusprogram och andra varierande resultatbaserade belöningsprogram.

Långsiktigt belöningsprogram

Ca 100 direktörer, inklusive verkställande direktören och direktionen, omfattas av Wärtsiläs långsiktiga belöningsprogram. 

Syftet med det långsiktiga belöningsprogrammet är att sammanföra högsta ledningens och aktieägarnas intressen genom långsiktiga aktiebaserade belöningar till deltagarna. Därigenom främjar programmet utvecklingen av aktieägarvärdet och en långsiktig prestationsinriktad kultur inom Wärtsilä.

Det långsiktiga belöningsprogrammet har en tre år lång prestationsperiod. De som omfattas av programmet får incitamenträtter. Värdet på en incitamenträtt i slutet av prestationsperioden baserar på uppgången i aktiekursen mellan den tre månader långa perioden som föregår prestationsperioden och de tre sista månaderna i prestationsperioden. Aktiens slutkurs kan inkludera värdet av en del eller alla normala och extradividender som Wärtsilä Oyj Abp betalat under prestationsperioden.

Värdering av bonusrätter:
jamforelseaktiepris_startkurs.svg

För att garantera en relevant belöningsnivå finns det en övre gräns för varje belöningscykel som fastställer det maximala värdet på varje bonusrätt. Incitamenträtterna betalas kontant, men verkställande direktören och direktionsmedlemmarna förväntas investera 50% av det erhållna nettovärdet i Wärtsiläs aktier tills de har uppnått det krävda innehavet. För programmen som påbörjar från och med 2019 betalas utfallet i aktier för att främja aktieägarvärdet genom att närma den högsta ledningens intressen till aktieägarnas intressen

Policy för aktieinnehav

Varje direktionsmedlem förväntas öka innehavet och efter att nivån uppnåtts bevara ett innehav i Wärtsilä som åtminstone motsvarar hans eller hennes individuella årliga grundlön. 

Styrning

Bolagets styrelse besluter om de fasta lönerna och deras grunder samt belöningsprogrammen för verkställande direktören och de övriga direktionsmedlemmarna. Styrelsen besluter även om eventuella andra långsiktiga belöningssystem för högsta ledningen, såvida beslut om dessa inte ska fattas av bolagsstämman enligt lagstiftningen. Direktionen besluter om belöningssystemet för övriga direktörer och chefer.

Belöningar till direktionen 

Avtalsvillkor för verkställande direktören

Verkställande direktörens grundlön är 862.200 euro per år. Han omfattas av de kort- och långsiktiga belöningsprogrammen enligt ovan beskrivna villkor. Verkställande direktörens pensionsålder är sextiotre (63). Hans pension fastställs enligt ett premiebaserat system. Pensionspremien är 20% av den årliga lönen. I fall av uppsägning från bolagets sida betalas en ersättning som motsvarar 18 månaders lön samt sex månaders uppsägningslön.

Direktionens totala ersättning 2018
TEUR
Direktionsmedlemmar Löner och natura förmåner Kompletterande pensionsbidrag Kortsiktiga bonusprogram1 Långsiktiga bonusprogram2 Totalt
Jaakko Eskola, koncernchef 862 (785) 170 (156) 239 (295) 1 696 (410) 2 967 (1 645)
Pierpaolo Barbone, direktör för Services-verksamheten och koncernchefens ställföreträdare 384 (425) 107 (88) 56 (105) 848 (410) 1 396 (1 028)
Övriga direktionsmedlemmar 2 263 (2 162) 368 (493) 480 (441) 4 452 (1 587) 7 563 (4 863)
1 Hänvisar till det kortsiktiga bonusprogrammet för 2017 som betalades under 2018.
2 Hänvisar till den långsiktiga incitamentscykeln 2015-2017 som betalades år 2018.

Kortsiktiga belöningsprogram

Strukturen för direktionens kortsiktiga belöningsprogram beskrivs i diagrammet nedan. En glidande skala med mål har uppställts för varje mått.

strukturen_for_direktionens_perstationsmal.svg
Kortsiktig bonus för prestationer 2018

Prestationsmåtten och vikterna ovan tillämpas på den årliga bonusen för 2018.

Prestationerna enligt koncernens mål var:

prestationerna_enligt_koncernens_mal.svg

Eftersom resultaten inte nådde upp till tröskelvärdena betalades inga bonusar.

Kortsiktig bonus för prestationer 2019

Det finns inga föreslagna ändringar av den kortsiktiga bonusplanen för 2019. Prestationsmåtten, vikterna och max gränserna är de samma som för 2018.

Historisk resultatutveckling

Prestationsmåtten och vikterna har varit oförändrade under de senaste åren. Utfallet jämfört med koncernens mål 2016-2017 visas nedan.

samma_preationsmatt_och_vikter.svg

Långsiktiga belöningsprogram

Tabellen nedan visar detaljer om realiserade och utestående belöningar i Wärtsiläs långsiktiga bonusprogram. Programmet tillämpas på Wärtsiläs högsta ledning, som består av ca 100 direktörer, inklusive direktionen. Värdet på betalningen baserar sig på aktiekursens utveckling under den tre år långa prestationsperioden. Värden reflekterar aktiesplitten som genomfördes i mars 2018.

Prestationsperiod 2016-2018 2017-2019 2018-2020
Antal beviljade incitamenträtter (per 31.12.2018) 4 857 000 5 490 000 4 845 000
Startkurs, EUR 15,82 16,19 22,58
Mätperiod för jämförelseaktiepris Q4 2018 + 100% av betalda dividender Q4 2019 + 100% av betalda dividender Q4 2020 + 100% av betalda dividender
Maximalt värde per incitamenträtt, EUR 4,61 6,07 8,47
Slutlig jämförelseaktiekurs, EUR 15,79 - -
Slutligt värde per incitamenträtt, EUR 0,00 - -
Tidpunkt för betalning av programmen februari 2019 februari 2020 februari 2021
* Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma den 8.3.2018 ökade den totala mängden Wärtsilä aktier till 591,723,390. Siffrorna i tabellen ovan har justerats för att återspegla ökningen i aktieantalet.

Bonusrätterna betalas kontant, men verkställande direktören och direktionsmedlemmarna förväntas investera 50% av det erhållna nettovärdet i Wärtsiläs aktier tills de har uppnått det krävda innehavet.

I januari 2019 fattade styrelsen beslut om den långsiktiga belöningsplanen för 2019–2021. Strukturen förnyades så att belöningen betalas i aktier, för att på detta sätt bättre främja värdeskapande genom att stärka inriktningen av ledningens befattningar med Wärtsiläs aktieägares befattningar. Belöningsprogrammet 2019 omfattar 6.542.000 incitamenträtter. Utbetalningen baseras på aktiens värdeutveckling under en treårsperiod med en startkurs på 16,76 euro. Utfallet kan inte överstiga EUR 6,56 per incitamenträtt och beaktar 100% av de utbetalade dividenderna som återinvesteras i bolagets aktier. Belöningsprogrammet 2019 förfaller till betalning i februari 2022.

Aktieinnehav

Direktionens aktieinnehav i Wärtsilä 31.12.2018
Direktion Aktier, st.
Jaakko Eskola 41 739
Förändring 2018 33 258
Pierpaolo Barbone 21 831
Förändring 2018 14 554
Arjen Berends 0
Förändring 2018 0
Päivi Castrén 14 799
Förändring 2018 9 866
Kari Hietanen 15 633
Förändring 2018 10 422
Roger Holm 11 796
Förändring 2018 11 796
Atte Palomäki 14 493
Förändring 2018 9 662
Marco Ryan 0
Förändring 2018 0
Marco Wirén 20 184
Förändring 2018 15 279
* Förändringarna i innehaven återspeglar ökningen i antalet aktier till följd av den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma 8.3.2018.

Bedömning

Styrelsen följer upp koncernens kort- och långsiktiga bonusprogram och bedömer uppnåendet av målen på vilka de baserar sig. Belöningsprogrammen för 2018 ansågs vara balanserade och i linje med marknadspraxis. Styrelsen var nöjd med att utfallet av belöningar var rimligt i förhållande till företagets resultat.

Styrelsens arvoden

Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelsemedlemmarnas arvoden för en verksamhetsperiod åt gången.

Bolagsstämman godkände följande arvoden till styrelsemedlemmarna för 2018:

  • till ordinarie medlemmar 70.000 euro/år
  • till vice ordförande 105.000 euro/år
  • till ordförande 140.000 euro/år

Cirka 40% av årsarvodet betalas som aktier i Wärtsilä. Därtill betalas ett mötesarvode på 750 euro per möte till styrelsemedlemmarna, och ordförandens arvode är dubbelt större. Dessutom får ordföranden för revisionskommittén ett fast arvode på 20.000 euro och kommittémedlemmarna ett fast arvode på 10.000 för perioden. Ordföranden för ersättningskommittén får ett fast arvode på 10.000 euro och kommittémedlemmarna ett fast arvode på 5.000 euro för perioden. Ordföranden för utnämningskommittén får ett fast arvode på 8.000 euro och kommittémedlemmarna ett fast arvode på 4.000 euro för perioden. Medlemmarna i Wärtsiläs styrelse erhöll sammanlagt 718 tusen euro för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2018. Styrelsemedlemmarna omfattades inte av bolagets belöningsprogram.

Betalda arvoden till styrelsemedlemmarna
TEUR Mötesarvoden Årsarvoden Totalt
Styrelse 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Mikael Lilius, ordförande 35 21 140 132 175 153
Tom Johnstone, vice ordförande 14 9 105 99 119 108
Maarit Aarni-Sirviö 26 12 70 66 96 78
Kaj-Gustaf Bergh 12 8 70 66 82 74
Karin Falk 8 5 70 66 78 71
Johan Forssell 12 6 70 66 82 72
Risto Murto 24 13 70 66 94 79
Markus Rauramo 33 15 70 66 103 81
Arvoden betalda i form av aktier i Wärtsilä under 2018
Styrelse Aktier, st.
Mikael Lilius, ordförande 3 183
Tom Johnstone, vice ordförande 2 387
Maarit Aarni-Sirviö 1 591
Kaj-Gustaf Bergh 1 591
Karin Falk 1 591
Johan Forssell 1 591
Risto Murto 1 591
Markus Rauramo 1 591
Styrelsens aktieinnehav i Wärtsilä 31.12.2018
Styrelse Aktier, st.
Mikael Lilius, ordförande 61 260
Förändring 2018 41 901
Tom Johnstone, vice ordförande 8 594
Förändring 2018 6 525
Maarit Aarni-Sirviö 32 437
Förändring 2018 22 155
Kaj-Gustaf Bergh 30 103
Förändring 2018 20 599
Karin Falk 3 007
Förändring 2018 2 535
Johan Forssell 3 007
Förändring 2018 2 535
Risto Murto 8 947
Förändring 2018 6 495
Markus Rauramo 16 609
Förändring 2018 11 603
* Förändringarna i innehaven återspeglar ökningen i antalet aktier till följd av den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma 8.3.2018.

Relaterade sidor

Styrelsen

Direktionen

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?