Open navigation

Revision

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Intern revision

Koncernens interna revision handhas av enheten för intern revision, som avlägger rapport till revisionskommittén och verkställande direktören. Interna revisionen har i uppgift att analysera affärsverksamheten och dess processer samt kontrollens effektivitet och kvalitet. Dessutom deltar den interna revisionen i revisioner i samband med företagsförvärv samt sköter specialuppgifter vid behov. Den interna revisionen omfattar alla organisationsnivåer och dotterbolag. En intern revision utförs i dotterbolagen och nätverksföretagen med jämna mellanrum, allt från ett till fyra år, baserat på en systematisk utvärdering.

Den interna revisionen gör upp en årlig plan inom vars ramar den självständigt utför revisioner runt om i koncernen. Den kan också utföra specialrevisioner. Den årliga planen godkänns av revisionskommittén, för vilken den interna revisionen avlägger rapport regelbundet. Det är även möjligt för den interna revisionen att, vid behov, ta direkt kontakt med revisionskommittén eller styrelseledamöterna.

Extern revision

Bolaget har en revisor som ska vara ett revisionsföretag. Revisorn, som väljs av bolagsstämman, ska revidera innevarande års räkenskaper. Revisorns mandat upphör vid därpå följande ordinarie bolagsstämma. Revisorn utför revisionen av koncernens och moderbolagets bokslut och bokföring samt moderbolagets förvaltning.

Bolagets revisor ger bolagets aktieägare en revisionsberättelse i enlighet med lagstiftningen i samband med bolagets årsbokslut samt avlägger regelbundet rapport om sina observationer till styrelsens revisionskommitté. Förutom allmänna behörighetskrav ska revisorn uppfylla vissa lagenliga ojävighetskrav för att garantera genomförandet av en oavhängig och tillförlitlig revision.

Revisor 2018

Bolagsstämman utsåg PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) till revisor för Wärtsilä Oyj Abp för räkenskapsåret 2018. Ansvarig revisor var Merja Lindh. Revisionsarvodena till PwC uppgick till 3,7 miljoner euro 2018. De övriga konsultationsarvodena uppgick till 0,3 miljoner euro. Dessa arvoden gällde främst skattekonsultation.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?