Open navigation

Riskprofiler och ansvarsområden

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Låg     Hög

Risker Riskprofil Policy eller andra riktlinjer Ansvariga
Strategiska risker   Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Wärtsiläs styrelse, direktionen och affärsområdena
Risker i anslutning till affärsomgivningen      Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Marknads- och kundrisk Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Risker i anslutning till konkurrensläge och priser Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Politiska och legislativa risker Olika riktlinjer och riskhanteringspolicy Affärsområdena, FoU, riskhanteringen och juridiska funktionen
Risker i anslutning till klimatförändring och hållbar utveckling QHSE-policy, verksamhetsprinciper, ledningssystem (ISO 14001 & OHSAS 18001) Affärsområdena, FoU och funktionen för hållbar utveckling
Teknologiska risker Patent och industriella rättigheter, produktgarantier Affärsområdena och FoU
Operativa risker   Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Tillverkningsrisk Produktionssystem, kontinuitetsplaner Tillverkningen och affärsområdena
Leverantörs- och underleverantörsrisk Leverantörskrav och leverantörshanteringssystem, kontinuitetsplaner Affärsområdena och leveranshanteringsfunktionen
Risker i anslutning till produkternas livscykelkvalitet och tillförlitlighet Ledningssystem (ISO 9001), säkerhetsinstruktioner och manualer, riskhanteringspolicy, riskelimineringsinstruktioner inom FoU Tillverkningen, FoU-funktionen, affärsområdena samt riskhanteringen, kvalitet och juridiska funktionerna
Kontraktrisk Standardkontrakt, koncernens säljavtalspolitik Juridiska funktionen och affärsområdena
Risker i anslutning till råvarupriser Kontroll av produktionskostnader Affärsområdena och finansfunktionen
Datasäkerhetsrisk Datasäkerhetsprinciper och cybersäkerhetsstrategin Affärsområdena och informationshanteringsfunktionen
Risker i anslutning till avvikelser Verksamhetsprinciper, antikorruptionspolicy, compliancepolicy, visselblåsarkanal Affärsområdena och compliancefunktionen
Skaderisker   Riskhanteringspolicy och riktlinjer Affärsområdena och riskhanteringen
Personalrisk Ledningssystem (OHSAS 18001), resesäkerhetsinstruktioner, riktlinjer för krishantering, rapportering av nära ögat-händelser och säkerhetsplaner för fastigheter Affärsområdena, HR-funktionen, riskhanteringen, EHS- och säkerhetsfunktionen
Naturkatastrofer Krishanteringsinstruktioner, kontinuitetsplaner Affärsområdena och riskhanteringen
Eldsvåda, transportrisker och andra olyckor Ledningssystem (ISO 14001 & OHSAS 18001), säkerhetsplaner för fastigheter Affärsområdena, riskhanteringen och fastighetsfunktionen
Finansiella risker   Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Affärsområdena och finansfunktionen
Valutarisk Finansieringspolicy Affärsområdena och finansfunktionen
Ränterisk Finansieringspolicy Affärsområdena och finansfunktionen
Likviditets- och refinansieringsrisk Finansieringspolicy  Affärsområdena och finansfunktionen 
Kreditrisk Finansierings- och kreditpolicy Affärsområdena och finansfunktionen 

 
Låg     Hög

Anteckningen

Skapa en anteckning?