X
MenuStäng
Open navigation

Balans, finansiering och kassaflöde

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten uppgick till -42 miljoner euro (2) under rapportperioden januari–mars 2018. Kassaflödet påverkades negativt av timingen på skattebetalningar och ökningen i rörelsekapitalet. Rörelsekapitalet var 726 miljoner euro (561) i slutet av rapportperioden, en ökning med 163 miljoner euro från slutet av föregående kvartal på grund av förberedelse för kommande leveranser. De erhållna förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 582 miljoner euro (554). I slutet av december 2017 uppgick förskotten till 522 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 282 miljoner euro (403) och de icke utnyttjade krediterna till 792 miljoner euro (640), vilket inkluderar ett icke-uttaget långfristigt lån på 152 miljoner euro. En dividend på 0,69 euro per aktie (0,65), totalt 136 miljoner euro (128), betalades under första kvartalet. Den andra dividendposten som är lika stor betalas i september.

Wärtsiläs räntebärande lån var 726 miljoner euro (670) i slutet av mars 2018. I slutet av december 2017 uppgick de räntebärande lånen till 619 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 103 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 623 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 438 miljoner euro (260) och nettoskuldsättningsgraden till 0,21 (0,13).

 

Koncernens likvida beredskap
MEUR 31.3.2018 31.12.2017
Likvida medel 282 379
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 792 765
Likvida beredskap 1 074 1 144
% av omsättningen (rullande 12 månader) 22 23
Avdragna företagscertifikat - -
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 1 074 1 144
% av omsättningen (rullande 12 månader) 22 23
31.3.2018 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 49 månader och de långfristiga lånens 50 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?