X
MenuStäng
Open navigation

Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport

Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport

Januari – mars 2018

“Början av 2018 kännetecknades av en gynnsam operativ miljö inom utrustningsverksamheten.”

Jaakko Eskola, koncernchef

Q1 Delårsrapport PDF

Orderingången och omsättningen utvecklades positivt inom utrustningsverksamheten

“Början av 2018 kännetecknades av en gynnsam operativ miljö inom utrustningsverksamheten. Orderaktiviteten var sund inom affärsområdet Energy Solutions tack vare det ökande behovet av flexibla, smarta lösningar i västländerna och investeringar i energiinfrastruktur i tillväxtländerna. Inom affärsområdet Marine Solutions bidrog den ökade efterfrågan på handelsfartyg och den stabila aktiviteten på marknaden för kryssningsfartyg och passagerarfärjor till tillväxt i orderingången. De ekonomiska utsikterna fortsätter att stöda en gradvis återhämtning inom marinindustrin, men den möjliga inverkan av ökad geopolitisk osäkerhet på kundernas beslutsfattande är en riskfaktor. Inom Services var omsättningens utvecklingen långsammare än väntat under första kvartalet på grund av att kunderna inom handelsfartygs- och offshoresegmenten fortsatte att fokusera endast på grundläggande reparationer och underhåll. Detta resulterade i en större andel utrustningsleveranser i koncernens omsättning, vilket belastade lönsamheten.

Att stärka vårt digitala utbud, till exempel via projekt som utvecklas på våra accelerationscenter, är mycket viktigt om vi vill säkerställa vår konkurrenskraft i branscher som omvandlas genom ökande uppkoppling och nya affärsmodeller. Förvärvet av Transas, ett ledande företag inom marinnavigationslösningar, utbildning och simuleringstjänster samt fartygstrafikkontroll är också ett viktigt steg i detta sammanhang. Det bygger på våra investeringar i utvecklingen av mjukvara och artificiell intelligens och kommer att spela en central roll i utvecklingen av smarta lösningar och en digital plattform. Genom detta förvärv tar vi ett stort steg framåt i vår vision Smart Marine, som vid sidan av visionen Smart Energy, ger Wärtsilä en stark position i utvecklingen av en hållbar ekonomi med låga utsläpp.”


Signature

Jaakko Eskola

Koncernchef

Wärtsiläs utsikter för 2018

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2018 väntas öka något jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:
  • God inom Services tack vare tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
  • God inom Energy Solutions. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet, inklusive gasdrivna kraftverk, energilagring och smart integration.
  • Solid inom Marine Solutions. Trots det förbättrade sentimentet finns det fortsatta utmaningar på marinmarknaden till följd av överkapacitet och brist på finansiering.
För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2018 till 2.951 miljoner euro (2.744). Siffran omfattar främst utrustningsleveranser. Affärsområdet Services verksamhet är i hög grad transaktionell, och endast ca 30% av den årliga omsättningen kommer från orderstocken.

Centralt under rapportperioden januari-mars 2018

  • Orderingången ökade med 7% till 1.507 miljoner euro (1.413)
  • Omsättningen ökade med 6% till 1.066 miljoner euro (1.005)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,41 (1,41)
  • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 88 miljoner euro (82), dvs. 8,3% av omsättningen (8,1)
  • Resultatet per aktie steg till 0,10 euro (0,09)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -42 miljoner euro (2)
  • Orderstocken ökade med 7% och uppgick till 5.490 miljoner euro (5.114) i slutet av perioden

Från och med 1.1.2018 tillämpar Wärtsilä standarden IFRS 15 Intäktsredovisning genom att använda den fullständiga retrospektiva metoden. Denna delårsrapport är förenlig med den nya standarden, och jämförelseperioderna för 2017, inklusive den ingående balansen, har justerats därefter. Wärtsilä har också justerat siffrorna för Marine Solutions och Services för 2017 till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter. Överföringen påverkar inte koncernens siffror.

Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma 8.3.2018 ökade det totala antalet Wärtsiläaktier till 591.723.390. De aktierelaterade siffrorna för jämförelseperioderna har justerats för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Nyckeltal
MEUR 1-3/2018 Justerad
1-3/2017
Förändring Justerad
2017
Orderingång 1 507 1 413 7% 5 644
Orderstock i slutet av perioden 5 490 5 114 7% 5 100
Omsättning 1 066 1 005 6% 4 911
Rörelseresultat1 85 76 12% 538
% av omsättningen 8,0 7,5 11,0
Jämförbart rörelseresultat 88 82 8% 576
% av omsättningen 8,3 8,1 11,7
Jämförbart justerat EBITA 98 90 9% 612
% av omsättningen 9,2 9,0 12,5
Resultat före skatter 76 70 491
Resultat/aktie, EUR 0,10 0,09 0,63
Rörelseverksamhetens kassaflöde -42 2 430
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 438 260 234
Bruttoinvesteringar 37 9 255
Nettoskuldsättningsgrad 0,21 0,13 0,10
1Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2018 omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 3 miljoner euro (6).

Anteckningen

Skapa en anteckning?