X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
MEUR 1-3/2018 Justerad
1-3/2017
Förändring Justerad
2017
Orderingång 1 507 1 413 7% 5 644
Orderstock i slutet av perioden 5 490 5 114 7% 5 100
Omsättning 1 066 1 005 6% 4 911
Rörelseresultat¹ 85 76 12% 538
% av omsättningen 8,0 7,5 11,0
Jämförbart rörelseresultat 88 82 8% 576
% av omsättningen 8,3 8,1 11,7
Jämförbart justerat EBITA 98 90 9% 612
% av omsättningen 9,2 9,0 12,5
Resultat före skatter 76 70 491
Resultat/aktie, EUR 0,10 0,09 0,63
Rörelseverksamhetens kassaflöde -42 2 430
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 438 260 234
Bruttoinvesteringar 37 9 255
Nettoskuldsättningsgrad 0,21 0,13 0,10
¹Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2018 omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 3 miljoner euro (6).

Från och med 1.1.2018 tillämpar Wärtsilä standarden IFRS 15 Intäktsredovisning genom att använda den fullständiga retrospektiva metoden. Denna delårsrapport är förenlig med den nya standarden, och jämförelseperioderna för 2017, inklusive den ingående balansen, har justerats därefter. Wärtsilä har också justerat siffrorna för Marine Solutions och Services för 2017 till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter. Överföringen påverkar inte koncernens siffror.

Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma 8.3.2018 ökade det totala antalet Wärtsiläaktier till 591.723.390. De aktierelaterade siffrorna för jämförelseperioderna har justerats för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?