X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Balansräkning i sammandrag
Justerad Justerad
MEUR 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 586 1 421 1 577
Materiella tillgångar 346 393 349
Innehav i intresse- och samföretag 68 76 83
Övriga placeringar 13 14 13
Uppskjuten skattefordran 120 147 131
Övriga fordringar 109 46 132
Anläggningstillgångar totalt 2 242 2 096 2 285
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 168 1 184 1 051
Övriga fordringar 1 941 1 723 1 933
Likvida medel 282 403 379
Omsättningstillgångar totalt 3 391 3 310 3 363
Tillgångar totalt 5 632 5 406 5 648
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 809 1 744 2 016
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 145 2 080 2 352
Innehav utan bestämmande inflytande 22 34 24
Eget kapital totalt 2 167 2 114 2 376
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 623 592 517
Uppskjuten skatteskuld 104 90 102
Övriga skulder 270 276 270
Långfristiga skulder totalt 997 958 889
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 103 78 102
Övriga skulder 2 365 2 256 2 281
Kortfristiga skulder totalt 2 468 2 334 2 383
Skulder totalt 3 465 3 292 3 272
Eget kapital och skulder totalt 5 632 5 406 5 648

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?