X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR 1–3/2018 1–3/2017 2017
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens resultat 57 54 375
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 30 33 134
Finansiella intäkter och kostnader 9 5 47
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -3 -17
Resultatandel i intresse- och samföretag -3 -1 -13
Inkomstskatter 19 16 117
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 112 104 643
Förändring av rörelsekapital -108 -91 -87
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 4 13 555
Finansiella poster och skatter -46 -12 -126
Rörelseverksamhetens kassaflöde -42 2 430
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -20 -1 -191
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -17 -4 -47
Överlåtelseinkomster från aktier i intresseföretag och övriga placeringar 2
Kassaflöde från övriga investeringar 1
Investeringarnas kassaflöde -37 -5 -235
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 125 90 90
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -15 -45 -101
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar -2 1 -2
Betalda dividender -126 -114 -264
Finansieringens kassaflöde -17 -67 -278
Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-) -96 -70 -83
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 379 472 472
Kursdifferenser -3 1 -10
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 282 403 379

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?