X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultaträkning i sammandrag
Justerad Justerad
MEUR 1–3/2018 1–3/2017 2017
Omsättning 1 066 1 005 4 911
Övriga intäkter 7 13 60
Kostnader -960 -911 -4 312
Avskrivningar och nedskrivningar -30 -33 -134
Resultatandel i intresse- och samföretag 3 1 13
Rörelseresultat 85 76 538
Finansiella intäkter och kostnader -9 -5 -47
Resultat före skatter 76 70 491
Inkomstskatter -19 -16 -117
Rapporteringsperiodens resultat 57 54 375
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 58 53 375
Innehav utan bestämmande inflytande -1 1 -1
57 54 375
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,10 0,09 0,63
Resultat per aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?