X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapport över totalresultat
Justerad Justerad
MEUR 1–3/2018 1–3/2017 2017
Rapporteringsperiodens resultat 57 54 375
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder 7
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 7
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare -4 1 -73
för innehav utan bestämmande inflytande -1 -2
Intresse- och samföretag, andel av övrigt totalresultat -1 3 -1
Kassaflödessäkring 15 9 37
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen -2 -2 -9
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt 7 12 -48
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter 7 11 -41
Rapporteringsperiodens totalresultat 64 66 334
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 65 65 337
Innehav utan bestämmande inflytande -1 1 -3
64 66 334

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?