X
MenuStäng
Open navigation

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. De utmanande förhållandena inom konventionella handelsfartyg och offshore är också en potentiell riskfaktor.

På kraftförsörjningsmarknaden fortsätter den sköra ekonomiska tillväxten och det långsamma beslutsfattandet att vara de primära riskerna för hur efterfrågan utvecklas. Geopolitiska spänningar och stora valutakursfluktuationer kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Det låga oljepriset har en liknande inverkan på olje- och gasproducerande länder. Pristrycket på grund av den fortsatt hårda konkurrensen är fortfarande en riskfaktor.

Den ekonomiska och politiska osäkerheten samt nya teknologier och innovationer fortsätter att utmana rådande affärsmodeller och handelsrutiner. De nyligen offentliggjorda handelssanktionerna av USA och Kina utgör ett hot mot världshandeln. Oljebolagens låga investeringar begränsar fortfarande offshoreinvesteringarna, och offshoreproduktionen är utsatt för hårdare konkurrens från billigare land- och skifferbaserad produktion. Dessutom väntas den ökande energieffektiviteten och användningen av andra energikällor motverka tillväxten i efterfrågan på olja. Nya och potentiella miljöbestämmelser är fortfarande en osäkerhetsfaktor. Klimatförändringen föranleder fortsatta behov av att minska utsläppen av växthusgaser inom shipping.

Wärtsilä betonar ett holistiskt tillvägagångssätt i hanteringen av cyberrisker och fysiska säkerhetsrisker i sin interna verksamhet och sina relationer med kunderna. Företagets cybersäkerhetsteam utför sina operativa, administrativa och compliancerelaterade aktiviteter enligt protokollen IEC62443 och ISO 27k. Dessa aktiviteter omfattar cybersäkerhet, riskhantering, upptäckt, säker utveckling av mjukvara, utbildning, ändpunktsskydd, nätverkssäkerhet och rådgivning i cyberfrågor. Wärtsilä implementerar nya processer för lagring, behandling och användning av data i företagets system för att uppfylla kraven enligt den allmänna dataskyddsförordningen som snart träder i kraft. Cybersäkerheten beaktas i implementeringen.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?