X
MenuStäng
Open navigation

Balans, finansiering och kassaflöde

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för andra kvartalet uppgick till 41 miljoner euro (2). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–juni 2018 var -1 miljoner euro (3). Rörelsekapitalet ökade på grund av förberedelser för leveranser under slutet av året. I slutet av rapportperioden uppgick rörelsekapitalet till 790 miljoner euro (658), en ökning med 64 miljoner euro från föregående kvartal. De erhållna förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 563 miljoner euro (525). I slutet av föregående kvartal var förskottsbetalningarna 582 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 245 miljoner euro (332) och de icke utnyttjade krediterna till 640 miljoner euro (640).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 893 miljoner euro (637) i slutet av juni 2018. I slutet av december 2017 uppgick de räntebärande lånen till 619 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 135 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 758 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 642 miljoner euro (299) och nettoskuldsättningsgraden till 0,29 (0,14).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 30.6.2018 31.12.2017
Likvida medel 245 379
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 640 765
Likvida beredskap 885 1 144
% av omsättningen (rullande 12 månader) 18 23
Avdragna företagscertifikat 55 -
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 830 1 144
% av omsättningen (rullande 12 månader) 17 23
30.6.2018 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 50 månader och de långfristiga lånens 54 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?