X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
MEUR 4-6/2018 Justerad
4-6/2017
Förändring 1-6/2018 Justerad
1-6/2017
Förändring Justerad
2017
Orderingång 1 553 1 363 14% 3 060 2 776 10% 5 644
Orderstock i slutet av perioden 5 904 5 089 16% 5 100
Omsättning 1 246 1 290 -3% 2 312 2 295 1% 4 911
Rörelseresultat¹ 111 114 -3% 196 189 3% 538
% av omsättningen 8,9 8,8 8,5 8,2 11,0
Jämförbart rörelseresultat 123 122 1% 211 204 3% 576
% av omsättningen 9,8 9,5 9,1 8,9 11,7
Jämförbart justerat EBITA 134 130 2% 232 221 5% 612
% av omsättningen 10,7 10,1 10,0 9,6 12,5
Resultat före skatter 102 99 3% 178 170 5% 491
Resultat/aktie, EUR 0,13 0,12 0,22 0,21 0,63
Rörelseverksamhetens kassaflöde 41 2 -1 3 430
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 642 299 234
Bruttoinvesteringar 232 20 255
Nettoskuldsättningsgrad 0,29 0,14 0,10
¹Jämförelsestörande poster under andra kvartalet 2018 omfattade kostnader för omstruktureringsprogram och förvärv på 12 miljoner euro (8) och 15 miljoner euro (14) under rapportperioden januari-juni 2018.

Från och med 1.1.2018 tillämpar Wärtsilä standarden IFRS 15 Intäktsredovisning genom att använda den fullständiga retrospektiva metoden. Denna halvårsrapport är förenlig med den nya standarden, och jämförelseperioderna för 2017, inklusive den ingående balansen, har justerats därefter. Wärtsilä har också justerat siffrorna för Marine Solutions och Services för 2017 till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter. Överföringen påverkar inte koncernens siffror.

Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma 8.3.2018 ökade det totala antalet Wärtsiläaktier till 591.723.390. De aktierelaterade siffrorna för jämförelseperioderna har justerats för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?