X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Balansräkning i sammandrag
Justerad Justerad
MEUR 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 776 1 389 1 577
Materiella tillgångar 345 377 349
Innehav i intresse- och samföretag 72 74 83
Övriga placeringar 16 13 13
Uppskjuten skattefordran 120 148 131
Övriga fordringar 116 102 132
Anläggningstillgångar totalt 2 447 2 102 2 285
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 266 1 168 1 051
Övriga fordringar 1 948 1 692 1 933
Likvida medel 245 332 379
Omsättningstillgångar totalt 3 460 3 192 3 363
Tillgångar totalt 5 906 5 294 5 648
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 871 1 775 2 016
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 207 2 111 2 352
Innehav utan bestämmande inflytande 20 27 24
Eget kapital totalt 2 228 2 138 2 376
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 758 547 517
Uppskjuten skatteskuld 114 89 102
Övriga skulder 292 262 270
Långfristiga skulder totalt 1 164 897 889
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 135 90 102
Övriga skulder 2 380 2 169 2 281
Kortfristiga skulder totalt 2 515 2 259 2 383
Skulder totalt 3 679 3 156 3 272
Eget kapital och skulder totalt 5 906 5 294 5 648

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?