X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Förvärv
Transas-koncernen
I maj förvärvade Wärtsilä 100% av Transas, ett globalt företag med huvudkontor i Storbritannien. Transas är en global marknadsledare inom marin navigation som innefattar kompletta bryggsystem, digitala produkter och elektroniska sjökort. Företaget är också ledande inom utbildnings- och simuleringstjänster, sjötrafikledning samt bevakning och stödtjänster.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats för Transas, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 185
Totalt överfört vederlag 185
Preliminära kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 185
Likvida medel i det förvärvade företaget -12
Totalt kassaflöde från förvärvet 173
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 66
Materiella tillgångar 3
Varor i lager 8
Försäljnings- och andra fordringar 51
Uppskjuten skattefordran 2
Likvida medel 12
Tillgångar totalt 142
Räntebärande skulder 29
Leverantörs- och andra skulder 39
Uppskjuten skatteskuld 13
Skulder totalt 82
Totala tillgångar, netto 60
Preliminär goodwill 125
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi, kundrelationer och varumärken) uppgick till 54 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 51 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 125 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis i digitala marinlösningar och -tjänster. Förvärvet innebär ett väsentligt steg framåt mot Wärtsiläs syfte om att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi. Dessutom kommer bolaget att fortare kunna infria sitt löfte om att omvälva industrin genom införandet av ett ekosystem som är digitalt anslutet genom hela leveranskedjan via säkra, smarta och molnbaserade applikationer.
Under 2018 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 3 miljoner euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i resultaträkning i sammandrag.
Pro forma
Om förvärvet hade verkställts 1.1.2018 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 2.350 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2018.
Trident-koncernen och LOCK-N-STITCH Inc.
I februari förvärvade Wärtsilä 100% av Trident B.V. och LOCK-N-STITCH Inc.
Trident B.V. är ett Hollandsbaserat företag som är specialiserat på fartygsunderhåll, inspektion och reparationsservice under vatten. Genom förvärvet av Trident B.V. kan Wärtsilä bygga upp intern kompetens, till fullo utnyttja synergieffekterna mellan olika serviceprodukter och stärka sin marknadsposition.
LOCK-N-STITCH Inc. är ett amerikanskt teknikföretag, som har kunderna inom marin- och energiindustrin, men representerar även andra industriella branscher. Företaget är specialiserat på reparationer av gjutjärn. Genom förvärvet stärker Wärtsilä sitt serviceutbud till kunder med ett brett varumärkessortiment.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av de betalda vederlagen som betalats, kassaflödet från förvärven och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkterna.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 25
Totalt överfört vederlag 25
Preliminära kassaflöde från förvärven MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 20
Villkorad köpeskilling 4
Likvida medel i de förvärvade företagen -1
Totalt kassaflöde från förvärven 24
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärven MEUR
Immateriella tillgångar 11
Materiella tillgångar 2
Varor i lager 1
Försäljnings- och andra fordringar 5
Likvida medel 1
Tillgångar totalt 19
Leverantörs- och andra skulder 3
Uppskjuten skatteskuld 2
Skulder totalt 6
Totala tillgångar, netto 14
Preliminär goodwill 11
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkter (inklusive teknologi, kundrelationer och varumärken) uppgick till 11 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 5 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 11 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom undervattensservice.
Under 2018 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp som var inte signifikant. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i resultaträkning i sammandrag
Pro forma
Om förvärven hade verkställts 1.1.2018 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 2.313 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkterna skulle ha varit de samma som om förvärven hade inträffat 1.1.2018.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?