X
MenuStäng
Open navigation

Wärtsiläs halvårsrapport 2018

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Denna halvårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2017 med undantag för IFRS-tilläggen nedan. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg

År 2018 införde koncernen de följande nya standarderna och tolkningen som utfärdats av IASB.

Koncernen har tillämpat IFRS 15 Intäktsredovisning sedan 1.1.2018 med hjälp av den kompletta retrospektiva metoden. Halvårsrapporten publiceras enligt den nya standarden och jämförelseperioderna för 2017, inklusive den ingående balansräkningen, har justerats i enlighet med den nya standarden.

IFRS 15 är en ny modell med fem steg som tillämpas på intäkter från avtal med kunder. Den ersätter den gamla anvisningen för intäkter, inklusive IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. Enligt IFRS 15 ska en enhet redovisa intäkter till ett belopp som motsvarar den ersättning som enheten väntas få i utbyte mot dessa varor eller tjänster.

Tillämpningen av IFRS 15 förändrar metoden för intäktsredovisningen för två affärslinjer, nämligen långfristiga service- och underhållsavtal samt entreprenadavtal relaterade till gasbaserade lösningar. Inverkan av förändringarna som orsakats av standarden beskrivs nedan.

Inom långfristiga service- och underhållsavtal skapas kundvärdet med tiden under avtalsperioden. Metoden för intäktsredovisningen förändras från en outputmetod (färdigställandegrad enligt andelen presterade tjänster) till en inputmetod (färdigställandegrad enligt involverade kostnader). På grund av normala underhållsscheman kommer detta i allmänhet att leda till att intäkterna för ett avtal redovisas senare. Inom entreprenadavtal relaterade till gasbaserade lösningar baserar sig värdet främst på planering, försäljning och projekthantering, medan tillverkningen outsourcas i allmänhet. Metoden för intäktsredovisningen förändras från en outputmetod (färdigställandegrad enligt arbetets framskridande) till en inputmetod (färdigställandegrad enligt involverade kostnader).

Inom projekt har kontrakten i allmänhet klausuler om avtalsviten som tidigare redovisades som avsättningar för kostnader om deras sannolikhet var över 50%. Avtalsviten behandlas som rörlig ersättning i IFRS 15 och bör estimeras när kontraktet börjar. Enligt IFRS 15 kommer avtalsviten att dras av från koncernens omsättning. Tidigare upptogs avtalsviten som kostnader enligt IAS 18 och IAS 11. Denna förändring har ingen signifikant inverkan på justerade finansiella siffror.

Som en följd av förändringen av intäktsredovisning i långfristiga service- och underhållsavtal samt entreprenadavtal relaterade till gasbaserade lösningar från en outputmetod till en inputmetod har en justering av -13 miljoner euro gjorts i koncernens balanserad vinst per 1.1.2017.

Justeringar för bokslutet 2017 innehåller en minskning av omsättningen med 11 miljoner euro, en ökning av kostnader för material och tjänster med 3 miljoner euro, en minskning av inkomstskatter med 5 miljoner euro och en minskning av räkenskapsperiodens resultat med 9 miljoner euro. I koncernens balansräkning har tillämpningen av de nya principerna påverkat uppskjuten skattefordran, övriga fordringar och övriga skulder. Uppskjuten skattefordran ökade med 8 miljoner euro och övriga fordringar med 33 miljoner euro. Övriga skulder ökade med 60 miljoner euro, främst på grund av förändringar i passiva resultatregleringar. Dessa förändringar påverkar inte kassaflödena.

Tillägg till IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar - Clarification and Measurement of Share-based Payment (träder i kraft för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2018 eller därefter). Syftet med tilläggen är att eliminera den varierande klassificeringen och fastställandet av särskilda aktiebaserade transaktioner (redovisning av kontantavräknade aktiebaserade transaktioner som inkluderar prestationsvillkor, aktiebaserade betalningar där ersättningssättet beror på framtida händelser, aktiebaserade betalningar som betalas netto efter skatt och ändring av aktiebaserade transaktioner från kontantavräknade till aktieavräknade). Tilläggen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

Tillägg till IFRS 4 Försäkringsavtal - Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts (träder i kraft för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2018 eller därefter). Tilläggen hjälper försäkringsbolagen att avgöra om och hur de borde tillämpa IFRS 9 innan de tillämpar den kommande standarden för försäkringsavtal. Tilläggen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

IFRIC 22: Transaktioner och förskott i utländsk valuta (träder i kraft för räkenskapsår som börjar 1.1.2018 eller därefter). Tolkningen handlar om hur man ska fastställa datumet för transaktionen när man tillämpar standarden för transaktioner i utländsk valuta IAS 21. Syftet med anvisningen är att harmonisera praxis. Tolkningen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

Intern överföring av serviceaktiviteter

Wärtsilä har beslutat att överföra vissa serviceaktiviteter från affärsområdet Marine Solutions till Services den 1.1.2018. Syftet är att stärka utvecklingen av dessa aktiviteter. Jämförelseperioderna för 2017 har justerats därefter. Till följd av detta har omsättning på 177 miljoner euro, orderingång på 190 miljoner euro och orderstock på 49 miljoner euro överförts från Marine Solutions till Services för räkenskapsperioden 2017. Denna överföring har ingen inverkan på koncernens totala siffror.

Denna halvårsrapport är oreviderad.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?