X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Kassaflödesanalys i sammandrag
Justerad Justerad Justerad
MEUR 1–6/2018 1–6/2017 4–6/2018 4–6/2017 2017
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens resultat 132 128 75 73 375
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 61 62 31 30 134
Finansiella intäkter och kostnader 17 20 8 14 47
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -1 -4 -1 -17
Resultatandel i intresse- och samföretag -6 -4 -4 -3 -13
Inkomstskatter 46 42 28 26 117
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 250 244 138 140 643
Förändring av rörelsekapital -185 -174 -77 -83 -87
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 66 70 61 56 555
Finansiella poster och skatter -66 -67 -21 -55 -126
Rörelseverksamhetens kassaflöde -1 3 41 2 430
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -197 -1 -177 -191
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -33 -15 -16 -11 -47
Överlåtelseinkomster från aktier i intresseföretag och övriga placeringar 2 2 2
Kassaflöde från övriga investeringar 1
Investeringarnas kassaflöde -230 -14 -193 -10 -235
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 279 90 154 90
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -54 -75 -39 -30 -101
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar 7 -2 9 -3 -2
Betalda dividender -136 -135 -10 -22 -264
Finansieringens kassaflöde 97 -123 114 -55 -278
Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-) -134 -133 -38 -63 -83
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 379 472 282 403 472
Kursdifferenser -1 -7 2 -8 -10
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 245 332 245 332 379

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?