X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal för kvartalen
Justerad Justerad Justerad Justerad
MEUR 4–6/
2018
1–3/
2018
10–12/
2017
7–9/
2017
4–6/
2017
1–3/
2017
10–12/
2016
7–9/
2016
4–6/
2016
Orderingång
Services 785 737 696 598 641 735 565 522 527
Energy Solutions 360 414 501 418 361 405 501 330 304
Marine Solutions 409 357 316 339 361 273 258 287 362
Totalt 1 553 1 507 1 514 1 354 1 363 1 413 1 324 1 139 1 194
Orderstock i slutet av rapporteringsperioden
Services 1 622 1 401 1 220 1 249 1 239 1 234 999 1 031 1 048
Energy Solutions 2 013 2 012 1 871 1 839 1 764 1 847 1 680 1 676 1 547
Marine Solutions 2 269 2 077 2 009 2 018 2 087 2 033 2 017 2 317 2 488
Totalt 5 904 5 490 5 100 5 107 5 089 5 114 4 696 5 024 5 083
Omsättning
Services 582 535 710 569 594 534 636 512 542
Energy Solutions 368 267 425 324 412 239 414 177 220
Marine Solutions 296 264 305 282 284 233 509 390 433
Totalt 1 246 1 066 1 441 1 175 1 290 1 005 1 559 1 079 1 196
Resultatandel i intresse- och samföretag 4 3 6 3 3 1 5 2 4
Jämförbart justerat EBITA 134 98 250 141 130 90 262 132 131
i procent av omsättningen 10,7 9,2 17,4 12,0 10,1 9,0 16,8 12,3 10,9
Avskrivningar och nedskrivningar -31 -30 -42 -30 -30 -33 -34 -31 -42
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -11 -10 -10 -9 -9 -9 -9 -9 -9
Jämförbart rörelseresultat 123 88 241 131 122 82 253 123 122
i procent av omsättningen 9,8 8,3 16,7 11,2 9,5 8,1 16,3 11,4 10,2
Jämförelsestörande poster totalt -12 -3 -19 -4 -8 -6 -22 -2 -26
Rörelseresultat 111 85 222 127 114 76 231 122 96
i procent av omsättningen 8,9 8,0 15,4 10,8 8,8 7,5 14,8 11,3 8,0
Finansiella intäkter och kostnader -8 -9 -10 -17 -14 -5 -5 -7 -38
Resultat före skatter 102 76 211 110 99 70 226 115 58
Inkomstskatter -28 -19 -47 -28 -26 -16 -55 -31 -17
Rapporteringsperiodens resultat 75 57 165 82 73 54 172 84 41
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,13 0,10 0,28 0,14 0,12 0,09 0,29 0,14 0,06
Bruttoinvesteringar 194 37 79 156 11 9 20 55 60
aktier och förvärv 177 20 45 145 1 42 49
Rörelseverksamhetens kassaflöde 41 -42 276 150 2 2 235 189 202
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av rapporteringsperioden 790 726 563 632 658 561 490 540 602
Anställda i slutet av rapporteringsperioden
Services 11 345 11 328 11 234 11 135 11 059 11 067 10 567 10 648 10 575
Energy Solutions 1 135 1 084 1 038 1 017 928 913 903 920 945
Marine Solutions 6 151 5 197 5 235 5 167 5 257 5 317 6 074 6 305 6 443
Övriga 601 573 559 540 539 533 467 464 465
Totalt 19 231 18 182 18 065 17 859 17 783 17 832 18 011 18 337 18 428
Resultat per aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier.
Siffrorna för jämförelseperioder i 2017 har justerats till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?