X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapport över totalresultat
Justerad Justerad Justerad
MEUR 1–6/2018 1–6/2017 4–6/2018 4–6/2017 2017
Rapporteringsperiodens resultat 132 128 75 73 375
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder 1 1 7
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 1 1 7
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare 1 -46 5 -47 -73
för innehav utan bestämmande inflytande -2 -1 -2
Intresse- och samföretag, andel av övriga totalresultat -1 -2 1 -6 -1
Kassaflödessäkring -6 19 -20 11 37
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen -2 3 -1 -9
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -5 -33 -12 -45 -48
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter -5 -33 -12 -44 -41
Rapporteringsperiodens totalresultat 127 95 63 29 334
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 128 96 63 31 337
Innehav utan bestämmande inflytande -1 -1 -3
127 95 63 29 334

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?