X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultaträkning i sammandrag
Justerad Justerad Justerad
MEUR 1–6/2018 1–6/2017 4–6/2018 4–6/2017 2017
Omsättning 2 312 2 295 1 246 1 290 4 911
Övriga intäkter 16 22 9 9 60
Kostnader -2 077 -2 069 -1 117 -1 158 -4 312
Avskrivningar och nedskrivningar -61 -62 -31 -30 -134
Resultatandel i intresse- och samföretag 6 4 4 3 13
Rörelseresultat 196 189 111 114 538
Finansiella intäkter och kostnader -17 -20 -8 -14 -47
Resultat före skatter 178 170 102 99 491
Inkomstskatter -46 -42 -28 -26 -117
Rapporteringsperiodens resultat 132 128 75 73 375
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 133 126 75 73 375
Innehav utan bestämmande inflytande -1 1 -1
132 128 75 73 375
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,22 0,21 0,13 0,12 0,63
Resultat per aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?