X
MenuStäng
Open navigation

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. De utmanande förhållandena på handelsfartygs- och offshoremarknaden är också en potentiell riskfaktor.

På kraftförsörjningsmarknaden fortsätter den sköra ekonomiska tillväxten och det långsamma beslutsfattandet att vara de primära riskerna för hur efterfrågan utvecklas. Geopolitiska spänningar och inverkan av handelshinder samt stora valutakursfluktuationer kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Pristrycket på grund av den fortsatt hårda konkurrensen är fortfarande en riskfaktor.

Den ekonomiska och politiska osäkerheten samt de eskalerande spänningarna inom världshandeln utgör en risk för aktiviteten på marinmarknaden. Investeringarna i nybyggen inom offshore motverkas av den ökande konkurrensen från land- och skifferbaserad produktion. Dessutom begränsar den ökande bränsleeffektiviteten och ersättandet av olja med gas, el och biobränslen en ökad efterfrågan på råolja. Implementeringen av miljöregelverk och eventuella nya regelverk förblir en osäkerhetsfaktor. Klimatförändringen kräver ytterligare åtgärder för att minska växthusgasutsläppen inom shipping.

Wärtsilä betonar ett holistiskt tillvägagångssätt i hanteringen av cyberrisker och fysiska säkerhetsrisker i sin interna verksamhet och sina relationer med kunderna. Företagets cybersäkerhetsteam utför sina operativa, administrativa och compliancerelaterade aktiviteter enligt protokollen IEC62443 och ISO 27k. Dessa aktiviteter omfattar cybersäkerhet, riskhantering, upptäckt, säker utveckling av mjukvara, utbildning, ändpunktsskydd, nätverkssäkerhet och rådgivning i cyberfrågor. Wärtsilä har implementerat nya processer för lagring, behandling, och användning av data i företagets system för att uppfylla kraven enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Cybersäkerheten beaktades i implementeringen.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?