X
MenuStäng
Open navigation

Balans, finansiering och kassaflöde

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för tredje kvartalet uppgick till 122 miljoner euro (150). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–september 2018 var 121 miljoner euro (154). Kassaflödet påverkades negativt av ökningen av lager för leveranser senare under året. I slutet av rapportperioden uppgick rörelsekapitalet till 782 miljoner euro (632), en minskning med 8 miljoner euro från slutet av föregående kvartal. De erhållna förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 557 miljoner euro (495). I slutet av föregående kvartal var förskottsbetalningarna 563 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 221 miljoner euro (292) och de icke utnyttjade krediterna till 640 miljoner euro (640).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 874 miljoner euro (729) i slutet av september 2018. I slutet av december 2017 uppgick de räntebärande lånen till 619 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 129 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 746 miljoner euro. Räntebärandelån, netto, uppgick till 647 miljoner euro (432) och nettoskuldsättningsgraden till 0,28 (0,20).

 

Koncernens likvida beredskap
MEUR 30.9.2018 31.12.2017
Likvida medel 221 379
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 640 765
Likvida beredskap 861 1 144
% av omsättningen (rullande 12 månader) 17 23
Avdragna företagscertifikat 50 -
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 811 1 144
% av omsättningen (rullande 12 månader) 16 23
30.9.2018 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 48 månader och de långfristiga lånens 51 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?