X
MenuStäng
Open navigation

Rörelseresultat och lönsamhet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 141 miljoner euro (127), dvs. 10,6% av omsättningen (10,8). Jämförbart rörelseresultat var 141 miljoner euro (131), dvs. 10,6% av omsättningen (11,2). Jämförelsestörande poster under jämförelseperioden omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 4 miljoner euro. Jämförbart justerat EBITA var 152 miljoner euro (141), dvs. 11,5% av omsättningen (12,0). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 11 miljoner euro (9).

Rörelseresultatet för rapportperioden januari–september 2018 var 337 miljoner euro (316), dvs. 9,2% av omsättningen (9,1). Jämförbart rörelseresultat var 352 miljoner euro (335), dvs. 9,7% av omsättningen (9,7). Jämförelsestörande poster omfattade kostnader för omstruktureringsprogram och förvärv på 15 miljoner euro (19). Jämförbart justerat EBITA var 384 miljoner euro (362), dvs. 10,5% av omsättningen (10,4). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 32 miljoner euro (27).

Wärtsiläs rörelseresultat under rapportperioden januari-september 2018 påverkades positivt av frigörandet av en provision på 2 miljoner euro relaterad till långsiktiga belöningsprogram. I jämförelseperioden bokades en provision på 36 miljoner euro. Provisionen omfattar alla tre pågående program. Wärtsiläs tre år långa belöningsprogram är bundna till utvecklingen av företagets aktiekurs, och de omfattar cirka 100 direktörer.

De finansiella posterna för rapportperioden januari–september 2018 var -29 miljoner euro (-37). Nettoräntorna var -5 miljoner euro (-6). Vinsten före skatter var 308 miljoner euro (280). Skatterna uppgick till 75 miljoner euro (70), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 24,4% (24,9). Resultatet per aktie var 0,39 euro (0,35) och det egna kapitalet per aktie 3,90 euro (3,71). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 18,6% (19,1). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 17,5% (17,5).

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 7-9/2018 Justerad
7-9/2017
1-9/2018 Justerad
1-9/2017
Justerad
2017
Jämförbart justerat EBITA 152 141 384 362 612
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -11 -9 -32 -27 -36
Jämförbart rörerelseresultat 141 131 352 335 576
Jämförelsestörande poster 0 -4 -15 -19 -37
Rörelseresultat 141 127 337 316 538

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?