X
MenuStäng
Open navigation

Marknadsutveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Stabil utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden under januari–september 2018 var i linje med motsvarande period året innan. På marinmarknaden var den transaktionella servicevolymen fortfarande lägre än väntat inom handelsfartyg och offshore, medan efterfrågan på service var sund inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor. Den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s svavelregelverk, som träder i kraft 2020, fortsatte att öka efterfrågan på miljörelaterade efterinstallationer. När det gäller kraftverksrelaterad service utvecklades efterfrågan något långsamt i vissa länder.

Kraftförsörjningsmarknaden fokuserar allt mer på smarta och flexibla teknologier

Intresset för flexibla kraftförsörjnings- och lagringslösningar ökar i och med att sol- och vindkraft blir allt mer konkurrenskraftiga. Energibolag planerar hur de ska kunna integrera sådana energikällor i deras befintliga anläggningar och uppdaterar sina långsiktiga investeringsplaner därefter. På tillväxtmarknaderna har volatila valutor lett till att beslut har skjutits upp i vissa länder, trots det fortsatta behovet av kapacitet för flexibel basbelastning för att främja den ekonomiska tillväxten och undvika elavbrott.

Energy Solutions marknadsandel

Under den tolv månader långa perioden som gick ut i juni minskade Wärtsiläs marknadsandel i kraftverk i segmentet på under 500 MW till 17% (21). De globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen ökade med 15% till 20,7 GW (18,1). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW.

Gradvis återhämtning på marinmarknaden och stor efterfrågan på miljölösningar

Under januari–september 2018 registrerades 801 (690) kontrakt på nybyggda fartyg. Inom handelsfartyg resulterade de positiva utsikterna för LNG-handel i stora order på gastankfartyg, medan investeringarna i bulklastfartyg och containerfartyg minskade delvis på grund av oron över globala handelstariffer. Överkapaciteten fortsatte att minska investeringarna i nybyggen inom offshore. Orderaktiviteten inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor låg fortfarande på en hög nivå. Efterfrågan på avgasreningssystem fortsatte att öka till följd av den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s svavelregelverk som träder i kraft 2020.

Enligt kompenserat bruttotonnage är Sydkorea och Kina fortfarande de största länderna inom varvsindustri med 39% respektive 32% av alla konfirmerade kontrakt. Japan och Italien stod för 14% respektive 4%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?