X
MenuStäng
Open navigation

Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport

Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport

Januari – september 2018

“Omsättningen utvecklades positivt under tredje kvartalet tack vare den starka tillväxten inom Marine Solutions- och Energy Solutions-leveranser.”

Jaakko Eskola, koncernchef

Q3 Delårsrapport PDF

Omsättningen utvecklades positivt

”Omsättningen utvecklades positivt under tredje kvartalet tack vare den starka tillväxten inom Marine Solutions- och Energy Solutions-leveranser. Detta i kombination med en lånsammmare än väntad utveckling i transaktionella servicevolymerna påverkar koncernens försäljningsmix och belastar lönsamheten.

Inom marinindustrin har den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s svavelregelverk som träder i kraft 2020 resulterat i en ökad efterfrågan på avgasreningssystem. Detta ökade orderingången för både Marine Solutions och Services. Marine Solutions orderingång stöddes ytterligare av den fortsatt höga aktiviteten inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor. På energimarknaden påverkades Energy Solutions orderingång negativt av uppskjutna investeringar i vissa projekt. Trots det talar den sunda projektpipelinen för en bättre aktivitet framöver.

I augusti meddelade Wärtsilä om beslutet att bygga att bygga ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion i Vasa, Finland. När det blir klart 2020 kommer denna hubb för smart teknologi att möjliggöra en mer smidig och effektiv testning, utveckling och tillverkning av lösningar för marin-, olje- och gas- samt energiindustrin. Ett annat stort steg i implementeringen av våra strategier var beslutet att omorganisera verksamheten i två affärsområden, Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet, från och med början av nästa år. Genom att koncentrera verksamheten till två affärsområden som omfattar både produkter och service kan vi öka kundernas värde genom starkare fokus på livscykelösningar för specifika marknadsbehov. Kunderna kommer också att gynnas av den förbättrade flexibiliteten och de kortare responstiderna. Jag tror starkt på att detta kommer att föra oss mot våra långsiktiga finansiella målsättningar.”

Signature

Jaakko Eskola

Koncernchef

Wärtsiläs utsikter för 2018

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2018 väntas öka något jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:
 • Solid inom Services (sänkts från bra). Även om det finns tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment har de transaktionella servicevolymerna utvecklats långsammare än väntat.
 • Bra inom Energy Solutions. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet, inklusive gasdrivna kraftverk, energilagring och smart integration.
 • Bra inom Marine Solutions. Wärtsiläs efterfrågeutsikter får stöd av företagets omfattande produktmix och breda segmentexponering som kompenserar för den långsamma återhämtningen inom de totala fartygsbeställningarna.
För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2018 till 1.364 miljoner euro (1.206). Siffran omfattar främst utrustningsleveranser. Affärsområdet Services verksamhet är i hög grad transaktionell, och endast ca 30% av den årliga omsättningen kommer från orderstocken.

Centralt under tredje kvartalet

 • Orderingången var stabil och uppgick till 1.372 miljoner euro (1.354)
 • Omsättningen ökade med 13% till 1.330 miljoner euro (1.175)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,03 (1,15)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 141 miljoner euro (131), dvs. 10,6% av omsättningen (11,2)
 • Resultatet per aktie steg till 0,17 euro (0,14)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 122 miljoner euro (150)

Centralt under rapportperioden januari–september 2018

 • Orderingången ökade med 7% till 4.433 miljoner euro (4.130)
 • Omsättningen ökade med 5% till 3.642 miljoner euro (3.471)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,22 (1,19)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 352 miljoner euro (335), dvs. 9,7% av omsättningen (9,7)
 • Resultatet per aktie steg till 0,39 euro (0,35)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 121 miljoner euro (154)
 • Orderstocken ökade med 16% och uppgick till 5.918 miljoner euro (5.107) i slutet av perioden

Från och med 1.1.2018 tillämpar Wärtsilä standarden IFRS 15 Intäktsredovisning genom att använda den fullständiga retrospektiva metoden. Denna delårsrapport är förenlig med den nya standarden, och jämförelseperioderna för 2017, inklusive den ingående balansen, har justerats därefter. Wärtsilä har också justerat siffrorna för Marine Solutions och Services för 2017 till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter. Överföringen påverkar inte koncernens siffror.

Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma 8.3.2018 ökade det totala antalet Wärtsiläaktier till 591.723.390. De aktierelaterade siffrorna för jämförelseperioderna har justerats för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Nyckeltal
MEUR 7-9/2018 Justerad
7-9/2017
Förändring 1-9/2018 Justerad
1-9/2017
Förändring Justerad
2017
Orderingång 1 372 1 354 1% 4 433 4 130 7% 5 644
Orderstock i slutet av perioden 5 918 5 107 16% 5 100
Omsättning 1 330 1 175 13% 3 642 3 471 5% 4 911
Rörelseresultat1 141 127 11% 337 316 6% 538
% av omsättningen 10,6 10,8 9,2 9,1 11,0
Jämförbart rörelseresultat 141 131 8% 352 335 5% 576
% av omsättningen 10,6 11,2 9,7 9,7 11,7
Jämförbart justerat EBITA 152 141 8% 384 362 6% 612
% av omsättningen 11,5 12,0 10,5 10,4 12,5
Resultat före skatter 130 110 18% 308 280 10% 491
Resultat/aktie, EUR 0,17 0,14 0,39 0,35 0,63
Rörelseverksamhetens kassaflöde 122 150 121 154 430
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 647 432 234
Bruttoinvesteringar 258 176 255
Nettoskuldsättningsgrad 0,28 0,20 0,00
1Jämförelsestörande poster under tredje kvartalets jämförelseperiod omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 4 miljoner euro. Under rapportperioden januari-september 2018 uppgick kostnader för omstruktureringsprogram och förvärv till 15 miljoner euro (19).

Anteckningen

Skapa en anteckning?