X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
MEUR 7-9/2018 Justerad
7-9/2017
Förändring 1-9/2018 Justerad
1-9/2017
Förändring Justerad
2017
Orderingång 1 372 1 354 1% 4 433 4 130 7% 5 644
Orderstock i slutet av perioden 5 918 5 107 16% 5 100
Omsättning 1 330 1 175 13% 3 642 3 471 5% 4 911
Rörelseresultat¹ 141 127 11% 337 316 6% 538
% av omsättningen 10,6 10,8 9,2 9,1 11,0
Jämförbart rörelseresultat 141 131 8% 352 335 5% 576
% av omsättningen 10,6 11,2 9,7 9,7 11,7
Jämförbart justerat EBITA 152 141 8% 384 362 6% 612
% av omsättningen 11,5 12,0 10,5 10,4 12,5
Resultat före skatter 130 110 18% 308 280 10% 491
Resultat/aktie, EUR 0,17 0,14 0,39 0,35 0,63
Rörelseverksamhetens kassaflöde 122 150 121 154 430
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 647 432 234
Bruttoinvesteringar 258 176 255
Nettoskuldsättningsgrad 0,28 0,20 0,10
¹Jämförelsestörande poster under tredje kvartalets jämförelseperiod omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 4 miljoner euro. Under rapportperioden januari-september 2018 uppgick kostnader för omstruktureringsprogram och förvärv till 15 miljoner euro (19).

Från och med 1.1.2018 tillämpar Wärtsilä standarden IFRS 15 Intäktsredovisning genom att använda den fullständiga retrospektiva metoden. Denna delårsrapport är förenlig med den nya standarden, och jämförelseperioderna för 2017, inklusive den ingående balansen, har justerats därefter. Wärtsilä har också justerat siffrorna för Marine Solutions och Services för 2017 till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter. Överföringen påverkar inte koncernens siffror.

Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma 8.3.2018 ökade det totala antalet Wärtsiläaktier till 591.723.390. De aktierelaterade siffrorna för jämförelseperioderna har justerats för att återspegla ökningen i antalet aktier.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?