X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Balansräkning i sammandrag
Justerad Justerad
MEUR 30.9.2018 30.9.2017 31.12.2017
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 768 1 540 1 577
Materiella tillgångar 344 362 349
Innehav i intresse- och samföretag 62 74 83
Övriga placeringar 16 13 13
Uppskjuten skattefordran 129 152 131
Övriga fordringar 80 99 132
Anläggningstillgångar totalt 2 399 2 241 2 285
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 280 1 125 1 051
Övriga fordringar 1 980 1 743 1 933
Likvida medel 221 292 379
Omsättningstillgångar totalt 3 482 3 159 3 363
Tillgångar totalt 5 880 5 400 5 648
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 970 1 859 2 016
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 306 2 195 2 352
Innehav utan bestämmande inflytande 20 26 24
Eget kapital totalt 2 326 2 221 2 376
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 746 530 517
Uppskjuten skatteskuld 117 103 102
Övriga skulder 275 268 270
Långfristiga skulder totalt 1 137 902 889
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 129 198 102
Övriga skulder 2 288 2 080 2 281
Kortfristiga skulder totalt 2 417 2 278 2 383
Skulder totalt 3 554 3 180 3 272
Eget kapital och skulder totalt 5 880 5 400 5 648

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?