X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Kassaflödesanalys i sammandrag
Justerad Justerad Justerad
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 7–9/2018 7–9/2017 2017
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens resultat 233 210 101 82 375
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 92 93 31 30 134
Finansiella intäkter och kostnader 27 37 10 17 47
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -4 -11 -3 -7 -17
Resultatandel i intresse- och samföretag -10 -7 -3 -3 -13
Inkomstskatter 75 70 29 28 117
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 414 392 164 148 643
Förändring av rörelsekapital -191 -149 -6 25 -87
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 223 243 157 173 555
Finansiella poster och skatter -102 -89 -36 -23 -126
Rörelseverksamhetens kassaflöde 121 154 122 150 430
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -197 -145 -145 -191
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -52 -26 -18 -11 -47
Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag 13 13
Överlåtelseinkomster från aktier i intresseföretag och övriga placeringar 2 2
Kassaflöde från övriga investeringar 1 1
Investeringarnas kassaflöde -235 -169 -5 -155 -235
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 279 90 90
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -58 -100 -4 -25 -101
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar -1 107 -9 108 -2
Betalda dividender -261 -250 -125 -115 -264
Finansieringens kassaflöde -41 -153 -138 -31 -278
Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-) -155 -169 -21 -36 -83
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 379 472 245 332 472
Kursdifferenser -3 -11 -3 -5 -10
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 221 292 221 292 379

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?