X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal för kvartalen
Justerad Justerad Justerad Justerad
MEUR 7–9/
2018
4–6/
2018
1–3/
2018
10–12/
2017
7–9/
2017
4–6/
2017
1–3/
2017
10–12/
2016
7–9/
2016
Orderingång
Services 699 785 737 696 598 641 735 565 522
Energy Solutions 148 360 414 501 418 361 405 501 330
Marine Solutions 525 409 357 316 339 361 273 258 287
Totalt 1 372 1 553 1 507 1 514 1 354 1 363 1 413 1 324 1 139
Orderstock i slutet av rapporteringsperioden
Services 1 742 1 622 1 401 1 220 1 249 1 239 1 234 999 1 031
Energy Solutions 1 725 2 013 2 012 1 871 1 839 1 764 1 847 1 680 1 676
Marine Solutions 2 451 2 269 2 077 2 009 2 018 2 087 2 033 2 017 2 317
Totalt 5 918 5 904 5 490 5 100 5 107 5 089 5 114 4 696 5 024
Omsättning
Services 572 582 535 710 569 594 534 636 512
Energy Solutions 451 368 267 425 324 412 239 414 177
Marine Solutions 307 296 264 305 282 284 233 509 390
Totalt 1 330 1 246 1 066 1 441 1 175 1 290 1 005 1 559 1 079
Resultatandel i intresse- och samföretag 3 4 3 6 3 3 1 5 2
Jämförbart justerat EBITA 152 134 98 250 141 130 90 262 132
i procent av omsättningen 11,5 10,7 9,2 17,4 12,0 10,1 9,0 16,8 12,3
Avskrivningar och nedskrivningar -31 -31 -30 -42 -30 -30 -33 -34 -31
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -11 -11 -10 -10 -9 -9 -9 -9 -9
Jämförbart rörelseresultat 141 123 88 241 131 122 82 253 123
i procent av omsättningen 10,6 9,8 8,3 16,7 11,2 9,5 8,1 16,3 11,4
Jämförelsestörande poster totalt -12 -3 -19 -4 -8 -6 -22 -2
Rörelseresultat 141 111 85 222 127 114 76 231 122
i procent av omsättningen 10,6 8,9 8,0 15,4 10,8 8,8 7,5 14,8 11,3
Finansiella intäkter och kostnader -11 -8 -9 -10 -17 -14 -5 -5 -7
Resultat före skatter 130 102 76 211 110 99 70 226 115
Inkomstskatter -29 -28 -19 -47 -28 -26 -16 -55 -31
Rapporteringsperiodens resultat 101 75 57 165 82 73 54 172 84
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,17 0,13 0,10 0,28 0,14 0,12 0,09 0,29 0,14
Bruttoinvesteringar 26 194 37 79 156 11 9 20 55
aktier och förvärv 177 20 45 145 1 42
Rörelseverksamhetens kassaflöde 122 41 -42 276 150 2 2 235 189
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av rapporteringsperioden 782 790 726 563 632 658 561 490 540
Anställda i slutet av rapporteringsperioden
Services 11 426 11 345 11 328 11 234 11 135 11 059 11 067 10 567 10 648
Energy Solutions 1 165 1 135 1 084 1 038 1 017 928 913 903 920
Marine Solutions 6 195 6 151 5 197 5 235 5 167 5 257 5 317 6 074 6 305
Övriga 634 601 573 559 540 539 533 467 464
Totalt 19 420 19 231 18 182 18 065 17 859 17 783 17 832 18 011 18 337
Resultat per aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier.
Siffrorna för jämförelseperioder i 2017 har justerats till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?