X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapport över totalresultat
Justerad Justerad Justerad
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 7–9/2018 7–9/2017 2017
Rapporteringsperiodens resultat 233 210 101 82 375
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder 2 1 7
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 1 1 7
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare -1 -58 -3 -12 -73
för innehav utan bestämmande inflytande -1 -2 -1 -2
Intresse- och samföretag, andel av övriga totalresultat -1 -4 -2 -1
Kassaflödessäkring -4 38 2 19 37
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen -6 -1 -4 -9
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -8 -33 -3 -48
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter -8 -32 -3 1 -41
Rapporteringsperiodens totalresultat 225 178 98 83 334
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 226 179 99 84 337
Innehav utan bestämmande inflytande -1 -1 -1 -3
225 178 98 83 334

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?